Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 368)
Thesis details
   Login via CAS
Sankcionování kartelových dohod v českém a evropském právu
Thesis title in Czech: Sankcionování kartelových dohod v českém a evropském právu
Thesis title in English: Penalizing cartel agreements in Czech and European law
Key words: kartelová dohoda, soutěžní právo, sankce
English key words: cartel, competition law, sanctions
Academic year of topic announcement: 2013/2014
Thesis type: diploma thesis
Thesis language: čeština
Department: Department of Administrative Law and Administrative Science (22-KSP)
Supervisor: doc. JUDr. Helena Prášková, CSc.
Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
Date of registration: 12.06.2014
Date of assignment: 05.08.2014
Confirmed by Study dept. on: 26.04.2017
Date and time of defence: 25.04.2017 15:30
Venue of defence: 105
Date of electronic submission:30.03.2017
Date of proceeded defence: 25.04.2017
Opponents: doc. JUDr. Lenka Pítrová, CSc.
 
 
 
Preliminary scope of work
Cílem diplomové práce je analyzovat, jaké následky české a evropské právní předpisy s protiprávním jednáním účasti na kartelu spojují a to zejména ve světle početných novel právních předpisů. Diplomová práce je rozdělena do patnácti kapitol. V první kapitole je rozebrána legální definice kartelu a jeho skutková podstata. Druhá kapitola navazuje výkladem o druzích zakázaných dohod a legálních výjimkách z tohoto zákazu. V třetí kapitole je nastíněn historický vývoj regulace a výzvy moderního digitálního trhu, který ztěžuje efektivnost aplikace soutěžního práva. Ve čtvrté kapitole jsou představeny účely, kvůli kterým je soutěžní právo aplikováno, jelikož panují pochyby o tom, co by mělo být hlavním záměrem regulace hospodářské soutěže. Pátá kapitola zvažuje formy, jaké mají instituce, které dozorují hospodářskou soutěž a jak jejich uspořádání ovlivňuje způsob, jakým je soutěžní právo aplikováno. Následující kapitoly upravují druhy právní odpovědnosti a procesní aspekty soutěžního práva. Šestá kapitola se věnuje odpovědnosti obecně. Sedmá kapitola poukazuje na problémy v souvislosti s odhalováním kartelových dohod, zaměřuje se zejména na program leniency a nový program pro whistleblowery, které pracují s osobami, které znají podrobnosti protiprávního jednání soutěžitelů, jsou tedy nedocenitelným zdrojem při boji se zakázanými dohodami. V osmé kapitole je rozebráno správní řízení, jehož vysoká specializace a množství nástrojů pro zařízení co nejvyšší efektivnosti a zároveň hospodárnosti řízení přispívají k možnosti zajišťovat ochranu hospodářské soutěže. Pozornost je věnována také alternativním způsobům řešení soutěžních případů. V následující deváté kapitole je provedena stručná analýza změn, které přinese právní účinnost zákona o odpovědnosti za přestupky, který změní kvalifikaci správního deliktu zakázané dohody na přestupek. V souvislosti s tímto zákonem je věnována pozornost také novým možnostem, které obecná úprava nabízí a které by bylo vhodné inkorporovat i do zvláštní právní úpravy. Desátá a jedenáctá kapitola představují tresty ukládané za porušení pravidel hospodářské soutěže a možnost uložení opatření k nápravě. Po správním trestání je v dvanácté kapitole popsána možnost v trestním řízení stíhat fyzické osoby, které se úmyslně podílely na protiprávním jednání soutěžitele. Tato kapitola je rozdělena na tři části, které se věnují vztahu správního deliktu a trestného činu, vlastní skutkové podstatě trestného činu narušení hospodářské soutěže a důvodům proč nejsou za tento trestný čin odpovědné právnické osoby. Poslední druh odpovědnosti, kterou se diplomová práce zabývá je odpovědnost za škodu, která byla v důsledku kartelu způsobena. Návrh zákona, který implemenuje evropskou směrnici, kromě samotné možnosti efektivně žalovat náhradu škody upravuje i podmínky, které by měly usnadnit poškozeným nárok uplatnit, jedná se zejména o obrácení důkazního břemene, možnosti žádat podklady a informace od Úřadu i třetích osob a dlouhá lhůta k uplatnění nároku trvající pět let. V poslední patnácté kapitole je stručně uveden poslední následek zakázané dohody, kterým je její neplatnost a nevymahatelnost z důvodu rozporu se zákonem. V průběhu práce jsou navžena změny právní úpravy ke zlepšení prevence a to zejména vzdělávací programy pro členy statutárních orgánů a odpovědné zaměstnance. Zahraniční praxe ukazuje, že je jejich ukládání efektivní a snižuje riziko opakování protiprávního jednání.
Preliminary scope of work in English
Cartel agreements constitute a distortion to consumer ´s welfare and economics environment itself by yielding higher profits without risks to those who engage in anticompetitive behavior. Therefore the purpose of this master thesis is to analyze the aspects of sanctioning cartels under Czech and European law especially with regard to the many recent changes in legislation regulating the protection of competition.
The thesis is composed of fifteen chapters. Chapter one defines cartels and their characteristics. Second chapter builds on the first by introducing, the types of prohibited agreements. The background in history of competition regulation and its upcoming challenges is provided in chapter three followed by explanation of the reasons why it is necessary to prosecute competitors who engage in anticompetitive conduct in chapter four. Since these reasons have changed several times in history as have the views of the regulator on the need of market regulation, it is important to explore the issue of inconsistency as they still remain topic of discussion even nowadays. Chapter five provides overview of the institutions whose task it is to enforce competition law. After these background chapters, in chapter six the focus shifts towards liability aspects of cartels and the process of sanctioning cartels in various ways. The following chapters deal with the process. The main aim is to critically assess the conditions of the process and point out the issues competition authorities are facing since the approaches being taken favor different aims. Chapter seven specifies the ways cartels can be uncovered, it focuses especially on the leniency program and the new whistleblower tool introduced by the Commission, which both enable those familiar with the circumstances of the illicit behavior to come forward with evidence. Chapter eight follows the steps of the process focusing on the tools and programs used to make the procedure efficient. Due to the upcoming changes in enforcement related to the adoption of the law on offense culpability a brief analysis of the changes is included in chapter nine. After the process, the types of punishment in administrative law and their impact is analyzed in chapter ten, followed by a chapter twelve on the remedy measures that can be imposed to rectify the damage inflicted to the market. Criminal liability is explored in chapter thirteen besides the liability issues and the types of punishments, section explaining why corporate criminal liability was not adopted. The last type of liability - civil liability is discussed in chapter fourteen. The majority of the chapter analyzes the proposal for an act on civil liability in competition which will ameliorate the position of those who suffered damage due to the cartel. The last fifteen chapter remarks on the fact that since cartel are prohibited, the agreement or its part must be automatically considered null and void. Throughout the thesis multiple amendments to the legislation are suggested to adopt measures dealing with prevention of cartel agreements by education programs for the member of boards or employees responsible for adherence to competition law. This approach is being used by foreign competition authorities with positive effect.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html