Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 348)
Assignment details
   Login via CAS
Rozpaky Svatopluka Kuřátka – problematika publika z hlediska stranického řízení televizního programu
Thesis title in Czech: Rozpaky Svatopluka Kuřátka – problematika publika z hlediska stranického řízení televizního programu
Thesis title in English: Rozpaky Svatopluka Kuřátka - the influence of the audience on the TV program from the perspective of the party leadership
Key words: Československá televize – seriál – Rozpaky kuchaře Svatopluka – Participace – normalizace – lid – kinoautomat – interaktivita
English key words: Czechoslovak Television - series – Svatopluk emmbarassment - Participation - Normalization - people - Kinoautomat – interactivity
Academic year of topic announcement: 2013/2014
Type of assignment: Bachelor's thesis
Thesis language: čeština
Department: Department of Media Studies (23-KMS)
Supervisor: PhDr. Irena Reifová, Ph.D.
Author: hidden - assigned by the advisor
Date of registration: 09.06.2014
Date of assignment: 18.07.2014
Date and time of defence: 15.06.2015 00:00
Venue of defence: FSV Praha 1.
Date of electronic submission:15.05.2015
Date of proceeded defence: 15.06.2015
Reviewers: PhDr. Petr Bednařík, Ph.D.
 
 
 
URKUND check:
Preliminary scope of work
Tématem bakalářské práce je problematika publika z hlediska stranického řízení televizního programu v návaznosti na normalizační seriál Rozpaky kuchaře Svatopluka, který byl Československou televizí poprvé odvysílán v roce 1985. Práce je rozdělena do pěti kapitol, které souvisí s uvedenou problematikou. První kapitola obsahuje informace týkající se postavení televizní organizace za normalizace. Konkrétně se v této kapitole seznamujeme se změnami, které se v ČST během normalizace udály, s personálními čistkami a v neposlední řadě se samotnými počátky vysílání oblíbeného televizního žánru - seriálu. Druhá kapitola se zabývá Kinoautomatem, ojedinělým filmovým formátem s interaktivními prvky, který je nedílnou součástí seriálu. Následující kapitola se zabývá hlavním tématem práce, a to je seriálem Rozpaky kuchaře Svatopluka. Předposlední kapitola se týká problematiky participace. Pátá, poslední kapitola vymezuje teoretická dilemata v kontextu role, úlohy lidu, v průběhu normalizace. Součástí této kapitoly je obsahová analýza, vysvětlení analyzovaných pojmů. Celá práce zahrnuje témata, která dohromady tvoří ucelený rámec řešené problematiky.
Preliminary scope of work in English
The theme of this thesis is the problem of the audience in terms of party leadership of the television program following the standards series Rozpaky Svatopluka chef, who was Czechoslovak television first aired in 1985. The work is divided into five chapters that relate to this topic. The first chapter contains information regarding the status of television organizations for standardization. Specifically, this chapter introduces changes that in ČST during normalization occurred, with personal cleansing and, last but not least, the very beginnings of the broadcast popular TV genre - series.
The second chapter deals Konoautomat, a unique film format with interactive features, which is an integral part of the series. The following chapter deals with the main theme of the work, and it is series Rozpaky chef Svatopluka. The penultimate chapter covers the issue of participation. The fifth and final chapter defines theoretical dilemmas in the context of the role, the role of people in the course of normalization. This chapter is content analysis, explanations of concepts analyzed. The entire work includes themes that together provide a comprehensive framework tackle.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html