Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 356)
Assignment details
   Login via CAS
Jak příjímají biologické děti pěstounů své sourozence v pěstounské péči a pěstounství svých rodičů
Thesis title in Czech: Jak příjímají biologické děti pěstounů své sourozence v pěstounské péči a pěstounství svých rodičů
Thesis title in English: How the biological children of foster parents accept their new foster siblings and fostering of their parents
Key words: rodina, náhradní rodinná péče, pěstounská péče, vztahy v rodině, sourozenci, sourozenecké vztahy
English key words: family, foster care, relationships in family, siblings, sibling´s relationships
Academic year of topic announcement: 2013/2014
Type of assignment: Bachelor's thesis
Thesis language: čeština
Department: Department of Social Work (21-KSOCP)
Supervisor: PhDr. Hana Pazlarová, Ph.D.
Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
Date of registration: 03.06.2014
Date of assignment: 03.06.2014
Administrator approval: zatím neschvalováno
Confirmed by Study dept. on: 12.05.2015
Date and time of defence: 16.06.2015 09:30
Date of electronic submission:12.05.2015
Date of proceeded defence: 16.06.2015
Submitted/finalized: committed by worker on behalf on and finalized
Reviewers: doc. PhDr. Oldřich Matoušek
 
 
 
Guidelines
Ve své bakalářské práci bych se chtěla zaměřit na vztahy biologických dětí k sourozencům, které jejich rodina přijala do pěstounské péče, pohledem pěstounů. V teoretické části bych se věnovala definicí rodiny a jejímu významu pro vývoj dítěte, vývoji pěstounské péče a jejímu vlivu na osobnost dítěte. Další kapitolu bych věnovala vztahům v rodině a především těm sourozeneckým. V praktické části bych chtěla pomocí dotazování (rozhovory,dotazníky) pěstounů zjistit, jaké tyto vztahy jsou.
References
ARCHEROVÁ, Caroline. Dítě v náhradní rodině. Praha: Portál, 2001.
DYTRYCH, Zdeněk; MATĚJČEK, Zdeněk. Nevlastní rodiče a nevlastní děti. Praha: Grada publishing, 1999.
KOVAŘÍK, Jiří. a kol.: Náhradní rodinná péče v praxi. Praha: Portál, 2004.
LANGMEIER, Josef; MATĚJČEK, Zdeněk. Psychická deprivace v dětství. 3.dopl. vyd., Praha: Avicenum, 1973.
LEMAN, Kevin. Sourozenecké konstelace. Praha: Portál, 1997.
MATĚJČEK, Zdeněk. Co děti nejvíc potřebují. 3. vyd., Praha: Portál, 2003.
MATĚJČEK, Zdeněk a kol. Náhradní rodinná péče. Praha: Portál, 1999.
MATĚJČEK, Zdeněk. O rodině vlastní, nevlastní a náhradní. Praha: Portál, 1994.
MATĚJČEK, Zdeněk a kol. Osvojení a pěstounská péče. Praha: Portál, 2002.
MATOUŠEK, Oldřich. Rodina jako instituce a vztahová síť. Praha: Sociologické nakladatelství, 1993.
PREKOPOVÁ, Jirina. Prvorozené dítě: o sourozenecké pozici. Praha: Grada publishing, 2002.
RADVANOVÁ, Senta. Výchova dětí v náhradní rodinné péči. Praha: SPN, 1980.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html