Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 348)
Assignment details
   Login via CAS
Miroslav Zedníček - portrét kanonisty
Thesis title in Czech: Miroslav Zedníček - portrét kanonisty
Thesis title in English: Miroslav Zedníček - The Portrait of a Canonist
Key words: Miroslav Zedníček, Katolická teologická fakulta UK, kanonické právo, Kodex kanonického práva 1983, Liběšice
English key words: Miroslav Zedníček, Catholic Theological Faculty of Charles University, Canon Law, The Codex of Canon Law 1983, Liběšice
Academic year of topic announcement: 2013/2014
Type of assignment: diploma thesis
Thesis language: čeština
Department: Department of Pastoral Theology and Law Sciences (26-KPAO)
Supervisor: prof. JUDr. Antonín Hrdina, DrSc.
Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
Date of registration: 15.05.2014
Date of assignment: 16.05.2014
Confirmed by Study dept. on: 20.05.2014
Date and time of defence: 18.01.2016 09:00
Date of electronic submission:05.12.2015
Date of submission of printed version:05.12.2015
Date of proceeded defence: 18.01.2016
Reviewers: Mgr. ICLic. Mgr. Miloš Szabo, Th.D.
 
 
 
Guidelines
Struktura práce:


1. Profesní životopis
1.1 Studia
1.2 Kněžská činnost
1.3 Pedagogická činnost
1.3 Vědecká činnost

2. Zedníčkova publikační činnost
2.1 Přehled
2.2 Hodnocení vědeckého přínosu

3. Osobnost Miroslava Zedníčka
3.1 Svědectví vybraných osob (starostka Liběšic, dr. Jiří Svoboda...)
3.2 Oficielní ocenění (medaile UK, vyhlášení „advokátem roku“, emeritní profesura UK...)
References
• Kdo je kdo v ČR na přelomu 20. století, Praha 1998
• Vojtěch Novotný, Katolická teologická fakulta 1939-1990, Karolinum, Praha 2007
• Novotný – Vaňáč – Kunštát, Biografický slovník katolických teologických fakult v Praze 1891 – 1900, Praha 2014

Těžiště práce ovšem bude spočívat v dohledávání materiálů po archivech (UK, Biskupství litoměřického...) a v vyhledání a analýze Zedníčkovy publikační činnosti.
Preliminary scope of work
V této práci popisuji život a dílo významného českého pedagoga a právníka Miroslava Zedníčka. Zabývám se jeho dětstvím, školními léty, studiem teologie, kněžskou činností, zejména pastorací ve farnosti Liběšice u Úštěku, dále jeho pedagogickým působením na Římskokatolické Cyrilometodějské bohoslovecké fakultě v Litoměřicích, později Katolické teologické fakultě v Praze. Také se zaměřuji na jeho vědeckou činnost, zejména na překlad Kodexu kanonického práva z r. 1983. Předkládám svědectví osob, které Miroslava Zedníčka poznaly v různých obdobích jeho života a jejich poznatky o něm. Uvádím také přehled jeho publikační činnosti, v krátkosti pak přibližuji jeho činnost na poli advokacie, jeho ocenění a vyznamenání. Úplně na závěr cituji text z pamětní desky v Liběšicích, kterou tamní obyvatelé věnovali jako projev úcty k profesoru Miroslavu Zedníčkovi.
Preliminary scope of work in English
In this thesis I am describing the life and work of important Czech professor and lawyer Miroslav Zedníček. It goes throught his childhood, school years, study of theology, priest activity, especially the pastoration in his parish Liběšice by Úštěk, then his pedagogical period at the Roman Catholic St. Cyril and Methodius Theological Faculty in Litoměřice and later at Catholic Teological Faculty of Charles University in Prague. I am focusing at his scientist work, especially the translation of the Codex of the Canon Law from the year 1983. I am also showing the testimony of the people who knew Miroslav Zedníček in different periods of his life and their experiences with him. There is also include the list of his publication activity, briefly mention his job in advocacy, his appreciations and medal. In the end of my thesis I have placed the text from the memorial plaque in Liběšice, which the residents donated to the professor Miroslav Zedníček as a tribute.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html