Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 354)
Assignment details
   Login via CAS
Proměny lyrického subjektu v poezii Václava Hraběte
Thesis title in Czech: Proměny lyrického subjektu v poezii Václava Hraběte
Thesis title in English: The Transformation of the lyrical subject in poetry of Václav Hrabě
Key words: Česká literatura, poezie, poezie šedesátých let, Václav Hrabě, lyrický subjekt
English key words: Czech literature, poetry, poetry of the Sixtiest, Václav Hrabě, lyrical subject
Academic year of topic announcement: 2013/2014
Type of assignment: Bachelor's thesis
Thesis language: čeština
Department: Department of Czech and Comparative Literature (21-UCLK)
Supervisor: PhDr. Bohuslav Hoffmann, CSc.
Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
Date of registration: 13.05.2014
Date of assignment: 13.05.2014
Administrator approval: zatím neschvalováno
Confirmed by Study dept. on: 28.05.2014
Date and time of defence: 15.06.2015 11:00
Date of electronic submission:12.05.2015
Date of proceeded defence: 15.06.2015
Submitted/finalized: committed by student and finalized
Reviewers: prof. PhDr. Jiří Holý, DrSc.
 
 
 
Guidelines


Cílem bakalářské práce je zjistit a pojmenovat proměny lyrického subjektu poezie Václava Hraběte, básníka 1. poloviny 60. let 20. století.
Studentka bude vycházet:
(a) z analýzy a hodnocení různě sestavených souborů básníkovy poezie (v nich se projevují odlišné interpretace editorů, nezřídka mytizující nebo publicisticky zjednodušující)
(b) z odborné literatury
(c) z kritického ohlasu poezie V. Hraběte (po jejím posmrtném vydání, v následujících letech a desetiletích).
Na základě vlastní analýzy a rozboru literárněvědné i literárněkritické reflexe autorova díla se studentka pokusí o vývojový portrét lyrického subjektu v poezii V. Hraběte, který umístí do kontextu české literatury daného období (poezie všedního dne, zpívaná poezie aj.), případněi do kontextu poezie světové (zvláště amerických beatniků). Sledování proměn lyrického subjektu bude vztaženo i k žánrové skladbě básníkova díla (blues, sonety aj.).
References


Prameny:
HRABĚ, Václav. Stop-time. Ed. Miroslav Kovářík. 1. vyd. Praha: Mladá fronta, 1969.
HRABĚ, Václav. Blues v modré a bílé. Ed. Jaromír Pelc. 1. vyd. Praha: Melantrich, 1977.
HRABĚ, Václav. Černé nebe nad městem. Ed. Daniel Strož. 1. vyd. Mnichov: Poezie mimo domov, 1985.
HRABĚ, Václav. Blues pro bláznivou holku. Ed. Jaromír Pelc – Miroslav Kovářík – Jan Miškovský. 1. vyd. Praha: Čs. spisovatel, 1990.
HRABĚ, Václav. Blues: Blues pro bláznivou holku a jiné básně. V nakl. Labyrint 2. vyd. Praha: Labyrint, 1999.
Seznam literatury:
HOFFMANN, Bohuslav. Václav Hrabě – mytický a autentický. Lidová demokracie, 46, 6. 3. 1990, s. 5.
HOFFMANN, Bohuslav. Bluesový hrabě své generace. Iniciály 1991, č. 14–15, s. 22–25.
HOFFMANN, Bohuslav. Vývojové souřadnice poezie Václava Hraběte. Problematika jejího ohlasu. Česká literatura, 42, 1994, č. 3, s. 255–275.
HOFFMANN, Bohuslav. Václav Hrabě – český beatnik 60. let. In: Přednášky z XL. běhu LŠSS. 1. vyd. Praha: Univerzita Karlova, 1997, s. 88–98.
HOFFMANN, Bohuslav. Hledání místa Václava Hraběte v kulturním klimatu 60. let. In:
Neznámí (autoři) – neznámé (texty). Sborník příspěvků z 3. literární laboratoře, konané v Hradci Králové 29.–30. ledna 1998. Ed. Jan Dvořák – Nella Mlsová. Hradec Králové: Gaudeamus, 1999, s. 345–356.
HOFFMANN, Bohuslav. O zrodu básníka Václava Hraběte. Český jazyk a literatura, 60, 2010, s. 209–217.
HOLÝ, Jiří. Česká literatura 4. Od roku 1945 do současnosti (2. polovina 20. století). Praha: Český spisovatel, 1996.
JANKOVIČ, Milan – KUBÍNOVÁ, Marie – LANGEROVÁ, Marie – ČERVENKA, Miroslav. Pohledy zblízka: zvuk, význam, obraz: poetika literárního díla 20. století. 1. vyd. Praha: Torst, 2002.
KOVÁŘÍK, Miroslav. Václav Hrabě (Mácha v texaskách). Mladý svět, 1968, č. 34, s. 21.
KOŽMÍN, Zdeněk. Interpretace básní. 2. přeprac. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1997.
KUČERA, Štěpán. Blues na památku Václava H. Nadgenerační básník Václav Hrabě. Host, 23, 2007, č. 5.
LUKEŠ, Jan. Prozaická skutečnost. Praha: Mladá fronta, 1982.
MATYS, Rudolf. Za Václavem Hrabětem. Tvář, 2, 1965, č. 4, s. 39.
PELC, Jaromír. Nový obsah. Praha: Mladá fronta, 1977.
PETERKA, Josef. Úplně zbytečná legenda. Literární měsíčník, 7, 1978, č. 3, s. 112–114.
RAMBOUSEK, Jiří. Václav Hrabě. In: Jiří Rambousek: Nesoustavná rukověť české literatury. 1. vyd. Praha: Torst, 2003.
RAUVOLF, Josef. Beat po česku. Host, 23, 2007, č. 5.
SOLDÁN, Ladislav – HOFFMANN, Bohuslav – SIEGLOVÁ, Naděžda. Přehledné dějiny literatury III. 1. vyd. Praha: SPN – pedagogické nakladatelství, a. s., 1997.
SKARLANT, Petr. Věk slasti. 1. vyd. Praha: Melantrich, 1977.
ZÍTKOVÁ, Irena. Jam-session s Františkem Gellnerem. Orientace, 5, 1970, č. 2, s. 78–83.
ŽÁK, Jiří. 12 taktů pro Václava Hraběte. 1. vyd. Praha: Nakladatelství XYZ, 2010.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html