Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 368)
Thesis details
   Login via CAS
Souvislosti způsobu výchovy v rodině a agresivity u dětí mladšího školního věku
Thesis title in Czech: Souvislosti způsobu výchovy v rodině a agresivity u dětí mladšího školního věku
Thesis title in English: Context of family upbringing style and aggression in children of younger school age
Key words: mladší školní věk, výchova, výchovný styl, agresivita, Test pohádek
English key words: younger school age, upbringing, parental style, aggression, The Fairy Tale Test
Academic year of topic announcement: 2013/2014
Thesis type: Bachelor's thesis
Thesis language: čeština
Department: Department of Psychology (21-KPS)
Supervisor: PhDr. Eva Šírová, Ph.D.
Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
Date of registration: 29.04.2014
Date of assignment: 29.04.2014
Administrator's approval: not processed yet
Confirmed by Study dept. on: 03.06.2014
Date and time of defence: 14.09.2015 00:00
Date of electronic submission:28.07.2015
Date of proceeded defence: 14.09.2015
Submitted/finalized: committed by student and finalized
Opponents: doc. PhDr. Ilona Gillernová, CSc.
 
 
 
Guidelines
Téma bakalářské práce svým zaměřením na souvislosti mezi způsoby výchovy v rodině a typem agresivity u dětí mladšího školního věku, vychází především z poznatků a otázek pedagogické psychologie. Práce se v této souvislosti bude zabývat jak způsoby výchovy v rodině a možnostmi jejich zjišťování, tak problematikou agresivity u dětí mladšího školního věku. Budou prozkoumány možnosti diagnostiky agresivity u takto starých dětí se zaměřením na využití Testu pohádek (Fairy Tale Test, Coulacoglou, 2008). Práce si klade za cíl zmapovat danou problematikou na území České republiky v kontextu poznatků literatury zahraniční a následně navrhnout možnost prohloubení těchto poznatků užitím Testu pohádek, který v současné době prochází standardizací v českém prostředí.
References
Coulacoglou, C. (c2008). Exploring the child's personality: developmental, clinical, and cross-cultural applications of the Fairy Tale Test. (xx, 344 p.) Springfield, Ill.: Charles C. Thomas.
Čáp, J., Boschek, P. (1994). Dotazník pro zjišťování způsobu výchovy v rodině. Příručka. Psychodiagnostika. Bratislava, Brno.
Fosshage, J. (1998). On aggression: Its forms and functions. Psychoanalytic Inquiry, vol. 18(issue 1), pp. 45-54.
Langmeier, J., & Krejčířová, D. (2006). Vývojová psychologie. (2., aktualiz. vyd., 368 s.) Praha: Grada.
Matějček, Z. (1986). Rodiče a děti. Praha: Avicenum.
Ornstein, A. (1997). A developmental perspective on the sense of power, self-esteem, and destructive aggresion. Annual of Psychoanalysis(25), pp. 145-154.
Tremblay, R. (2000-6-1). The development of agressive behaviour during childhood: What have we learned in the past century?. International Journal of Behavioral Development, vol. 24(issue 2), pp. 129-141.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html