Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 348)
Assignment details
   Login via CAS
Manažerské aktivity staniční sestry na jednotce intenzivní péče
Thesis title in Czech: Manažerské aktivity staniční sestry na jednotce intenzivní péče
Thesis title in English: Management activities of charge nurse in the intensive care unit
Key words: manažer, staniční sestra, motivace, delegování, manažerské funkce
English key words: manager, charge nurse, motivation, delegation, management functions
Academic year of topic announcement: 2013/2014
Type of assignment: diploma thesis
Thesis language: čeština
Department: Institute of Nursing Theory and Practice First Faculty of Medicine Charles University (11-00250)
Supervisor: Mgr. Eva Marková, Ph.D.
Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
Date of registration: 23.07.2013
Date of assignment: 23.07.2013
Date and time of defence: 16.06.2014 14:00
Venue of defence: Ústav teorie a praxe ošetřovatelství 1. LF UK
Date of electronic submission:23.04.2014
Date of proceeded defence: 16.06.2014
Course: Defence of bachelor´s thesis (B01602)
Reviewers: Mgr. Iveta Lišková
 
 
 
Guidelines
Vypracování DP se řídí Opatřením děkana č. 10/2010 a Pokyny ÚTPO.
References
Čakrt, Michal. Typologie osobnosti pro manažery: kdo jsem já, kdo jste vy?. Vyd. 1. Praha: Management Press, 1996. 257 s. ISBN 80-85943-12-3.
Armstrong, Michael a Stephens, Tina. Management a leadership. 1. vyd. Praha: Grada, 2008. 268 s. Expert. ISBN 978-80-247-2177-4.
Hekelová, Zuzana. Manažerské znalosti a dovednosti pro sestry. 1. vyd. Praha: Grada, 2012. 124 s. Sestra. ISBN 978-80-247-4032-4.
HENDL, Jan. Kvalitativní výzkum. Praha: Portál, 2005. 407 s.ISBN 80-7367-040-2
HENDL, Jan. Úvod do kvalitativního výzkumu. Praha: Karolinum, 1997. 243 s. ISBN 80-7184-549-3
Hospodářová, Ivana. Kreativní management v praxi. Vyd. 1. Praha: Grada, 2008. 130 s. Vedení lidí v praxi. ISBN 978-80-247-1737-1.
Preliminary scope of work
Abstrakt

Diplomová práce byla zaměřena na práci staniční sestry na jednotce intenzivní péče, jako manažerky první linie. Výzkum v praktické části je směřován na manažerské dovednosti staničních sester v jejich praxi. Kvalitativní výzkum zjišťuje zkušenosti staničních sester s managementem v praxi a to hlavně zavádění změn, řešení konfliktů, motivování podřízených a porovnání začátků pracovní kariéry. Další součástí je kvantitativní výzkum v oblasti typologie osobnosti staničních sester. Pro výzkum byly vybrány staniční sestry z jednotek intenzivní péče, celkem 26 respondentek. Z výsledků vyplývá, že staniční sestry nejsou na svou funkci speciálně připravované a nemají manažerské vzdělání. Konfliktní situace řeší kompromisem nebo direktivním přístupem. Většina staničních sester plánuje zavedení změny. Změny vnímají jako pozitivum, negativně popisují přístup ke změně u svých podřízených. Staniční sestry znají motivátory svých podřízených. Nadměrně a neúčelně používají k motivaci pochvalu. Hodnocení zaměstnanců považují za možný způsob motivace, ale není jednotné a ne všechny staniční sestry jej využívají. Výsledky empirické části ukazují na potřebu manažerského vzdělávání staničních sester.
Klíčová slova:manažer, staniční sestra, motivace, konflikty, management změn, manažerské dovednosti
Preliminary scope of work in English
Abstract

This thesisfocuseson the work ofchargenursesin intensivecareunits (ICUs)asfirst-linemanagers. The practical part of the thesis aims at assessing theexperiencewith nursing managementin day-to-day routine, especiallywith the management ofchange introduction,conflict resolution andmotivation ofemployees.It further compares different charge nurses’ career beginnings. The second part of the research deals with personal typology of charge nurses. Twenty six ICU charge nurses were included into the study. The results indicate that charge nurses are not being specifically prepared for their job and that they particularly lack any special education in management. They usually solve conflicts either by compromise or via a directive. Most charge nurses intend to introduce changes into daily practice and they perceive changes as positive. Conversely, they describe the attitude of their subordinates towards changes as negative.Charge nursesgenerallyknowthemotivatorsof their employees; however, they excessively and inappropriately use praising as motivation tool.Although not standardized and not used generally, a formal evaluation of employees is considered by charge nurses as a possible way to improve motivation.Allover, the study shows the need for a more thorough management training of charge nurses.
Keywords:manager,charge nurse, motivation, conflict,change management,management skills

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html