Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 354)
Assignment details
   Login via CAS
Španělské konstrukce se slovesy měnícími význam v závislosti na volbě modu ve větě vedlejší
Thesis title in Czech: Španělské konstrukce se slovesy měnícími význam v závislosti na volbě modu ve větě vedlejší
Thesis title in English: Spanish verb grammatical constructions where the verb changes its meaning depending on the choice of mood in the subordinate clause
Key words: modus, modalita, subjunktiv, indikativ, změna významu
English key words: mood, modality, subjunctive, indicative, change of meaning
Academic year of topic announcement: 2013/2014
Type of assignment: Bachelor's thesis
Thesis language: čeština
Department: Institute of Romance Studies (21-URS)
Supervisor: PhDr. Dana Kratochvílová, Ph.D.
Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
Date of registration: 22.04.2014
Date of assignment: 23.04.2014
Administrator approval: zatím neschvalováno
Confirmed by Study dept. on: 30.04.2014
Date and time of defence: 22.06.2016 08:00
Date of electronic submission:13.05.2016
Date of proceeded defence: 22.06.2016
Submitted/finalized: committed by student and finalized
Reviewers: prof. PhDr. Petr Čermák, Ph.D.
 
 
 
Guidelines
1. Vymezení cíle práce – zkoumání konstrukcí se slovesy parecer, temer, temerse, sentir, esperar, decir, hacer, insistir; vymezení významových rozdílů při použití subjunktivu / indikativu ve vedlejší větě; překlad těchto konstrukcí do češtiny
2. Přehled sekundární literatury, popis metodologie (jazykové korpusy)
3. Stručný úvod do problematiky modality a volby slovesného způsobu, možnosti překladu subjunktivu do češtiny
4. Volba modu po zkoumaných slovesech - charakteristika sloves, faktory ovlivňující užití indikativu / subjunktivu, předpokládaný dopad na český překlad
5. Odraz volby modu v českých ekvivalentech – analýza výsledků z vícejazyčného korpusu
6. Závěr – shrnutí závěrů; zhodnocení, nakolik je významové rozdíly ve španělštině možné promítnout do češtiny
References
BORREGO, J; ASENCIO, J.G.; PRIETO, E. El subjuntivo. Valores y usos. Madrid : Sociedad General Espaňola de Librería, 1992.
BOSQUE, Ignacio; DEMONTE, Violeta (eds.). Gramática descriptiva de la lengua espaňola. Madrid : Espasa-Calpe, 2000.
FERNÁNDEZ ÁLVAREZ, Jesús. El subjuntivo. Madrid : Edelsa, 1998.
HAVERKATE, Henk. The Syntax, Semantics and Pragmatics of Spanish Mood. Amsterdam; Philadelphia : John Benjamins Pub. Co., 2002.
PALMER, Frank Robert. Mood and Modality. Cambridge : Cambridge University Press, 1986.
RAE. Nueva gramática de la lengua española. Madrid : Espasa Libros, 2009.
PORTO DAPENA, José Álvaro. Del indicativo al subjuntivo: valores y usos de los modos del verbo. Madrid : Arco Libros, 1991.
SASTRE RUANO, María Ángeles. El subjuntivo en español. Salamanca : Colegio de España, 1997.
RIDRUEJO, Emilio. Modo y modalidad. El modo en las subordinadas sustantivas. In Gramática descriptiva de la lengua española. Ignacio Bosque; Violeta Damonte (eds.). Madrid : Espasa Calpe, 1999, s. 3209-3251.
ZAVADIL, Bohumil. Kategorie modality ve španělštině. Praha : Univerzita Karlova, 1980.
ZAVADIL, Bohumil; ČERMÁK, Petr. Mluvnice současné španělštiny. Praha : Karolinum, 2010.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html