Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 356)
Assignment details
   Login via CAS
Handling ve fyzioterapii dospělých
Thesis title in Czech: Handling ve fyzioterapii dospělých
Thesis title in English: Handling in adults physiotherapy
Key words: respirační handling, kontaktní stimulující terapie, respirační fyzioterapie, pulzní oxymetrie, NIRS
English key words: respiratory handling, contact-stimulating physiotherapy, respiratory physiotherapy, oxymetry, NIRS
Academic year of topic announcement: 2013/2014
Type of assignment: diploma thesis
Thesis language: čeština
Department: Department of Rehabilitation and Sports Medicine (13-432)
Supervisor: doc. PaedDr. Libuše Smolíková, Ph.D.
Author: hidden - assigned by the advisor
Date of registration: 22.04.2014
Date of assignment: 22.04.2014
Date and time of defence: 03.06.2015 00:00
Date of electronic submission:04.05.2015
Date of submission of printed version:04.05.2015
Date of proceeded defence: 03.06.2015
Reviewers: PaedDr. Irena Zounková, Ph.D.
 
 
 
Preliminary scope of work
Diplomová práce Handling ve fyzioterapii dospělých se zabývá využitím metody respiračního handlingu při využití u dospělých pacientů.
V teoretické části jsou v literární rešerši uvedeny poznatky o polohách těla ve vztahu k dýchání. Dále je popsána metoda respiračního handlingu (RH) a zpracována je i krátká kapitola o měření pomocí near-infrared spectroscopy (NIRS).
V praktické části je provedena studie na 10 probandech s diagnózou CHOPN ve stádiu 3-4 dle stupnice GOLD. Pacienti absolvovali terapii RH v polohách na obou bocích a v pozici korigovaného sedu. Efekt terapie byl hodnocen pomocí funkčních testů páteře, měření obvodů hrudníku, změnou pulzní oxymetrie a změnou saturace smO2 v m.trapezius měřenou pomocí technologie NIRS.
Na základě vyhodnocení statistické významnosti při hladině p < 0,05 byl prezentován pozitivní vliv terapie RH na změnu pulzní oxymetrie a subjektivní vnímání dušnosti. Vyhodnocením měření smO2 v m.trapezius byl vysloven závěr, že poloha na boku je výhodnější pro stimulaci fyziologického dechového stereotypu pomocí metody RH.
Preliminary scope of work in English
The thesis Handling In Adults Physiotherapy summarizes the knowledge of respiratory handling in application on adult patients. Part of the thesis also covers the relationship between body position and respiratory motor control.
Experimental part consists of a clinical study with 10 COPD patients. The patients were treated in 3 positions by respiratory handling therapy.
The result demonstrates a significant change in blood saturation after the therapy in position on a side. It also proves appropriateness of the side position in comparison with sitting.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html