Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 348)
Assignment details
   Login via CAS
Skryté titulky pro neslyšící diváky v českých celovečerních filmech na DVD
Thesis title in Czech: Skryté titulky pro neslyšící diváky v českých celovečerních filmech na DVD
Thesis title in English: Closed Captions for the Deaf in Czech Movies on DVDs
Key words: celovečerní film|neslyšící divák|titulky|skryté titulky|legislativa|DVD
English key words: movie|Deaf|captions|closed captions|legislation|DVDs
Academic year of topic announcement: 2016/2017
Type of assignment: Bachelor's thesis
Thesis language: čeština
Department: Institut of Deaf Studies (21-UJKN)
Supervisor: Mgr. Andrea Hudáková, Ph.D.
Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
Date of registration: 10.10.2016
Date of assignment: 06.12.2016
Administrator approval: zatím neschvalováno
Confirmed by Study dept. on: 12.12.2016
Date and time of defence: 05.09.2017 12:30
Date of electronic submission:31.07.2017
Date of proceeded defence: 05.09.2017
Submitted/finalized: committed by worker on behalf on and finalized
Reviewers: Mgr. Lenka Okrouhlíková, Ph.D.
 
 
 
Guidelines
Anotace:
Skryté titulky u audiovizuálních děl významným způsobem ovlivňují informační povědomí členů komunity Neslyšících, jsou důležité i pro jejich vzdělávání a význačně posilují jejich „kulturní sounáležitost se slyšícími členy společnosti“. Podle Zákona o audiovizuálních dílech a podpoře kinematografie a o změně některých zákonů (Zákona o audiovizi) mají distributoři od roku 2007 povinnost opatřovat DVD (resp. nosiče) s českými celovečerními filmy českými titulky pro osoby se sluchovým postižením. Cílem práce je jednak porovnat tuto naši právní úpravu s legislativním stavem ve vybraných evropských i mimoevropských zemích, jednak na základě analýzy DVD produkce z let 2007–2016 zmapovat dodržování tohoto zákona. Závěry práce by měly být odborně fundovaným podkladem k formulování doporučení směřujících k zlepšení stávajícího stavu v této oblasti v České republice.
Postup práce:
1. Na základě studia relevantní odborné literatury vymezit a definovat rozdíl mezi titulky a skrytými titulky pro neslyšící diváky (resp. diváky se sluchovým postižením), popsat specifika skrytých titulků pro neslyšící diváky a přiblížit jejich vznik a vývoj od počátku do současnosti. Zaměřit se přitom na skryté titulky u celovečerních filmů.
2. Popsat stávající stav i legislativní úpravy, které v České republice postupně ošetřovaly podobu a distribuci skrytých titulků pro neslyšící diváky. Speciálně se zaměřit na celovečerní filmy distribuované na nosičích, typicky na DVD.
3. Porovnat stávající právní úpravu ošetřující opatřování DVD (resp. nosičů) s filmovou produkcí celovečerních filmů skrytými titulky pro neslyšící diváky v ČR s legislativním stavem ve vybraných evropských i mimoevropských zemích, zejm. v zemích, které mají se skrytými titulky pro neslyšící diváky bohaté zkušenosti (např. Austrálie, Kanada, USA, Velká Británie), a ve vybraných evropských – tj. České republice kulturně blízkých – zemích.
4. Provést analýzu skrytých titulků pro neslyšící diváky na DVD (nosičích) s českými celovečerními filmy z let 2007–2016. Analýza bude zaměřena na: a) dodržování Zákon o audiovizi, b) na formální zpracování titulků (např. nasazení a umístění titulků v obraze, typ, velikost a barva písma apod.).
5. Závěr: Shrnout a usouvztažnit body 1–4 a formulovat doporučení směřující k zlepšení stávajícího stavu v této oblasti v České republice.
References
CARROLL, M., IVARSSON, J. (1998). Subtitling. Simrishamn: TransEdit.
HOLUBOVÁ, M. (2004). Skryté titulky pro neslyšícího dětského diváka. Diplomová práce. Praha: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze.
KOPLÍK, R., STRNADOVÁ, V. (2008). Problematika tvorby skrytých titulků k předtočeným pořadům. Praha: Česká komora tlumočníků znakového jazyka o. s.
MATAMALA, A., ORERO, P. (2010). Listening to subtitles: subtitles for the deaf and hard of hearing. Bern: Peter Lang AG, International Academic Publishers.
MORRIS, J. (2010). An investigation into subtitling in French and Spanish heritage cinema. PhD Thesis. Birmingham: University of Birmingham.
NEVES, J. (2005). Audiovisual translation: Subtitling for the deaf and hard-of-hearing. PhD Thesis. Londýn: Roehampton University.
ORERO, P. (ed.). (2004). Topics in audiovisual translation. Amsterdam: John Benjamins Publishing Co.
ORERO, P., REMAEL, A. (2007). Media for all: subtitling for the deaf, audio description, and sign language. Amsterdam: Rodopi.
PAVLÍČKOVÁ, B. (2010). Komunikace s neslyšícími diváky v televizní praxi se zaměřením na skryté titulky ve zpravodajství. Diplomová práce. Brno: Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně.
POŠTA, M. (2012). Titulkujeme profesionálně. Praha: Apostrof.

Publikační výstupy Mgr. Věry Strnadové a Komise pro skryté titulky při Asociaci organizací neslyšících, nedoslýchavých a jejich přátel
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html