Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 368)
Thesis details
   Login via CAS
Semiotická analýza dance-popovej hudby v roku 2013
Thesis title in thesis language (Slovak): Semiotická analýza dance-popovej hudby v roku 2013
Thesis title in Czech: Semiotická analýza dance-popovej hudby v roku 2013
Thesis title in English: Semiotic analysis of dance-pop music in the year of 2013
Key words: dance-pop, semiotika hudby, hudobné patterny, hudobné komunikačné modely, muzéma, muzémové vlákno, intertextualita
English key words: dance-pop, semiotics of music, musical pattern, communication models in music, museme, strings of musemes, intertextuality
Academic year of topic announcement: 2013/2014
Thesis type: diploma thesis
Thesis language: slovenština
Department: Programme Electronic Culture and Semiotics (24-KEKS)
Supervisor: Mgr. Martin Švantner, Ph.D.
Author: hidden - assigned by the advisor
Date of registration: 01.04.2014
Date of assignment: 01.04.2014
Date of electronic submission:04.01.2015
Date of proceeded defence: 12.02.2015
Course: Thesis Defence (YMMM4A10)
Opponents: Mgr. Martin Charvát, Ph.D.
 
 
 
Preliminary scope of work
Predkladaná diplomová práca ponúkne semiotickú analýzu dance-popových nahrávok vydaných v roku 2013. Pri analýze budeme vychádzať z fungovania komunikačných modelov (Roman Jakobson, Start Hall...) v hudbe. Definujeme vzťah producenta a poslucháča a žáner dance-popovej hudby budeme považovať za kód fungujúci medzi nimi. Analyzovať budeme dva aspekty, znaky: melodické patterny a texty jednotlivých nahrávok. Našou hypotézou je, že jednotlivé nahrávky budú mať sklon k štrukturálnej a tematickej podobnosti, takisto ako opakovaniu hudobných vzorov. Východzími textami budú práce od hudobných semiotikov Phillipa Tagga, Richarda Middletona a Leonarda Meyera.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html