Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 354)
Assignment details
   Login via CAS
Možnosti využití interaktivní tabule v hudební výchově na 1. stupni ZŠ
Thesis title in Czech: Možnosti využití interaktivní tabule v hudební výchově na 1. stupni ZŠ
Thesis title in English: Possibilities of the Interactive Whiteboard Use at the Lessons of Music
at the First Grade of Elementary Schools
Key words: interaktivní tabule, interaktivní výuka, hudební výchova, i-učebnice
English key words: interactive whiteboard, interactive teaching, misic education, interactive textbooks
Academic year of topic announcement: 2013/2014
Type of assignment: diploma thesis
Thesis language: čeština
Department: Katedra hudební výchovy (41-KHV)
Supervisor: doc. PaedDr. Hana Váňová, CSc.
Author: hidden - assigned by the advisor
Date of registration: 26.03.2014
Date of assignment: 26.03.2014
Date and time of defence: 21.05.2015 15:00
Venue of defence: M. Rettigové 4, Praha 1, R408, 408, studio HV, 4. patro
Date of electronic submission:12.03.2015
Date of proceeded defence: 21.05.2015
Course: Diploma Thesis (OSZD005)
Reviewers: PhDr. Petra Bělohlávková, Ph.D.
 
 
 
Preliminary scope of work
Diplomová práce by měla přiblížit problematiku využití interaktivní tabule v hudební výchově, její výhody, případně nevýhody. Cílem teoretické části je postihnout historii využívání IT, základní typy tabulí, jejich charakteristiku, programy, dostupné učební programy apod. Praktická část nabídne několik vlastních ukázek práce s IT, ověřených v hudebně výchovné praxi. Její součástí bude i průzkum využívání IT v hudební výchově učiteli 1. stupně ZŠ na vybraném vzorku škol.
Preliminary scope of work in English
This Diploma thesis aim is to describe the issue of the interactive whiteboard use, as well as its advantages and disadvantages at the lessons of Music. The goal of the Theoretical part is to cover the history of the interactive whiteboard application, the main types of boards, their characteristics, programmes, available learning programmes etc. The Practical part offers several personal examples of the work with the interactive board proven to be successful in my educational music practice. A research of the use of the interactive whiteboard by the primary teachers at a chosen sample of elementary schools will also be included.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html