Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 368)
Thesis details
   Login via CAS
Edukační proces u pacienta s diagnózou diabetes mellitus
Thesis title in Czech: Edukační proces u pacienta s diagnózou diabetes mellitus
Thesis title in English: Dibetes mellitus patient education
Key words: Edukace, edukační proces, diabetes mellitus, komplikace diabetu, léčba diabetu
English key words: Education, education process, diabetes mellitus, diabetes-related complications, treatment of diabetes
Academic year of topic announcement: 2013/2014
Thesis type: Bachelor's thesis
Thesis language: čeština
Department: Department of Nursing (13-342)
Supervisor: PhDr. Šárka Tomová, MPH, Ph.D. et Ph.D.
Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
Date of registration: 05.03.2014
Date of assignment: 20.03.2014
Confirmed by Study dept. on: 04.05.2015
Date and time of defence: 09.06.2015 00:00
Date of electronic submission:08.04.2015
Date of submission of printed version:30.04.2015
Deadline for student's submission:30.04.2015
Date of proceeded defence: 09.06.2015
Opponents: PhDr. RNDr. Daniel Jirkovský, Ph.D., MBA
 
 
 
Guidelines
Bakalářská práce musí splňovat požadavky uvedené v Opatření děkana 2. LF UK č. 12/2010. Zpracováním bakalářské práce student/ka prokáže, že se umí samostatně orientovat ve studovaném oboru a že v průběhu studia získal/a a zároveň je i schopen/a v praxi uplatňovat teoretické poznatky a praktické postupy (metody). Bakalářská práce musí být původním a samostatně zpracovaným odborným textem. Při zpracování bakalářské práce se student/ka může opírat o výsledky a zkušenosti získané jinými autory, avšak vždy musí tyto výsledky a zkušenosti konfrontovat s vlastními názory, úvahami, hodnoceními a závěry. Rozsah bakalářské práce vyplývá z povahy zpracovávaného tématu, přičemž její minimální rozsah činí 40 stran normovaného textu. Referenční seznam musí obsahovat nejméně 25 položek časopiseckých, literárních či elektronických zdrojů informací. Do referenčního seznamu se nezapočítávají pouhá abstrakta. Zpracováním bakalářské práce musí student prokázat schopnost pracovat s aktuální odbornou literaturou vztahující se k řešené problematice, včetně práce s cizojazyčnou literaturou a s dalšími prameny. Citace typu “ústní sdělení” a “nepublikovaná data” (s výjimkou vnitřních předpisů a standardů) nelze v bakalářské práci použít.
References
JUŘENÍKOVÁ, P. Zásady edukace v ošetřovatelské praxi. Praha : Grada, 2010, ISBN 978-80-247-2171-2.
KUBEROVÁ, H. Didaktika ošetřovatelství. Praha : Portál, 2010, ISBN 978-80-7367-684-1.
ŠAFRÁNKOVÁ, A.; NEJEDLÁ, M. Interní ošetřovatelství I. 1. vyd. Praha : Grada publishing, 2006. 280 s. ISBN 80-247-1148-6.
KAREN, Igor, SVAČINA, Štěpán a ŠKRHA, Jan. Diabetes mellitus: doporučený postup péče o pacienty s diabetes mellitus: [novelizace 2013]. Praha: Společnost všeobecného lékařství ČLS JEP, 2013. 21 s. Doporučené diagnostické a terapeutické postupy pro všeobecné praktické lékaře. Doporučené postupy pro praktickélékaře. ISBN 978-80-86998-61-9.
HALUZÍK, Martin a kol. Praktická léčba diabetu. 2. vyd. Praha: Mladá fronta, 2013. 365 s. Aeskulap. ISBN 978-80-204-2880-6.
Dia život & styl: aktivní a zdravý život s diabetem. Praha: Masanta.com, 2011-2013. ISSN 1805-2290
Preliminary scope of work
Bakalářská práce je zaměřena na problematiku edukace u pacientů s dg. diabetes mellitus. Skládá se z teoretické a empirické části. V teoretické části je věnována pozornost základním poznatkům vztahujícím se k edukaci ve zdravotnickém prostředí, dále základním pojmům a problematice diabetu mellitu.
V empirické části budeme prostřednictvím dotazníkového šetření zjišťovat přístup sester a pacientů k edukačnímu procesu.
Cílem práce je zjistit úroveň edukačního procesu prováděného sestrami u pacientů s diagnózou diabetes mellitus.
Zjistit míru znalostí a pochopení problematiky pacientem z proběhlé edukace.
Zjistit míru uspokojení sester z proběhlé edukace pacientů s diagnózou diabetes mellitus.
Preliminary scope of work in English
The bachelor thesis is concerned about the diabetes mellitus patient education. It contains a theoretical and an empirical part. The theoretical part summarizes the fundamental information on education in the medical environment, and the basic concepts of diabetes mellitus.
The empirical part is carried out by means of questionnaire, whose purpose is to find out the attitude of nurses and patients towards the educational process.
The objective of this thesis is determining the quality of diabetes mellitus patient education carried out by nurses; determining the level of knowledge and understanding which the patient has acquired from the education he/she has been provided with; and determining the level of satisfaction which the nurses have derived from the diabetes mellitus patient education
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html