Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 341)
Assignment details
   Login via CAS
Proměna exekutivních koalic na Magistrátu Hlavního města Prahy ve volebním období 2010-2014
Thesis title in Czech: Proměna exekutivních koalic na Magistrátu Hlavního města Prahy ve volebním období 2010-2014
Thesis title in English: Transforming of Executive Coalitions in Prague in the Electoral Period 2010-2014
Key words: koaliční vyjednávání, komunální politika, politics, Praha, Rada hl. města Prahy, teorie koalic, Zastupitelstvo hl. města Prahy
English key words: coalition negotiations, local politics, politics, Prague, Prague City Council, Prague City Assembly, theory of coalitions
Academic year of topic announcement: 2013/2014
Type of assignment: diploma thesis
Thesis language: čeština
Department: Department of Political Science (23-KP)
Supervisor: PhDr. Kamil Švec, Ph.D.
Author: hidden - assigned by the advisor
Date of registration: 25.02.2015
Date of assignment: 05.01.2017
Date and time of defence: 06.02.2017 00:00
Venue of defence: Jinonice, U Kříže 8, Praha 5
Date of electronic submission:06.01.2017
Date of proceeded defence: 06.02.2017
Reviewers: prof. PhDr. Blanka Říchová, CSc.
 
 
 
URKUND check:
Guidelines
Cíle práce
Cílem diplomové práce by mělo být vysvětlení proměn, respektive vzniků a zániků exekutivních koalic na pražském Magistrátě v jednom volebním období. Práce si klade otázku, do jaké míry byly proměny dány motivacemi racionálních hráčů, jak to předpokládá teorie her, respektive teorie koalic, a do jaké míry šlo o důsledek vlivu a řešení jednotlivých politik, zejména těch strategických, v nichž rozhodnutí, která byla učiněna již v minulých volebních obdobích, zásadně ovlivňují další rozhodování ve volebních obdobích budoucích. Cílem tedy je zjistit, do jaké míry řešení těchto politik a s nimi spojených kauz ovlivňovalo stabilitu té které koalice. Kromě dříve učiněných rozhodnutí bude zkoumána i otázka „starých“ struktur, tedy i vliv personální stálosti a s ní spojených vzorců chování, které mají vliv i na další volební období. Politické strany budou primárně chápány jako unitární aktéři, nicméně v některých okamžicích a situacích se dá tato unitárnost lehce zpochybnit. Co se týče východisek teorie koalic, zde bude primárně zjišťováno, jakou roli v ustavování koalic měla zejména ideologická blízkost/vzdálenost, předchozí zkušenost s koaličním působením politických stran, počet politických stran a jejich velikost (zde hraje roli i institucionální faktor, kdy v obecních orgánech je možné učinit rozhodnutí se souhlasem nadpoloviční většiny všech zastupitelů, resp. radních) a v neposlední řadě jiné, racionálně a mocensky motivované důvody politických stran. V práci bude kladen důraz také na vliv celostátní politiky a její možné ovlivňování aktérů na magistrátní úrovni. Rozebrána bude i otázka stranickosti či politizace „krajské“, resp. pražské samosprávy, což souvisí s již zmíněnou rolí ideologické blízkosti.
3 Výzkumné otázky a hypotézy
Q1: Které hledisko v rámci teorie koalic hrálo při utváření koalic největší roli?
H1: Ideologické hledisko není při tvorbě koalice klíčové. Důležitým se naopak jeví faktor předchozí zkušenosti s koaličním vládnutím.
Q2: Měla na stabilitu koalice přímý vliv dopravní politika Hl. města a politické kauzy?
H2: Stabilitu koalice výrazně ovlivnila zejména dostavba tunelu Blanka či kauza Opencard z éry vlády primátora Pavla Béma.
Q3: Byly koaliční změny také výsledkem působení vnějších vlivů?
H3: Na stabilitu koalice měly vliv také vnější vlivy a politikové z celostátní úrovně.

Metodologie práce
Práci lze charakterizovat jako analýzu zaměřenou na případ proměn exekutivních koalic ve sledovaném období. Případová studie v sobě bude fakticky obsahovat dílčí komparace, jelikož budou zkoumány tři různé koaliční sestavy, jejich vznik, fungování a stabilita. Nedílnou součástí práce bude také diskurzivní analýza (analýza textu), na základě které se budu snažit odhalit jednotlivé motivace, případnou racionalitu či neracionalitu jednání. Diskurzivní analýza se bude omezovat na období zhruba mezi lety 2010 – 2014. Nezbytná bude i analýza oficiálních dokumentů, jako jsou například usnesení z jednání Zastupitelstva či Rady, případně smlouvy uzavřené pražskou politickou reprezentací.
References
Zdroje
V teoretické části, týkající se teorie koalic bude využita jak literatura sekundární, tak primární, zejména tedy monografie k dané problematice. To by měl být základ pro analýzu. Neopomenutelným zdrojem pro hlubší zkoumání a analýzu chování politických aktérův budou české zpravodajské portály a další mediální výstupy. Nezbytné budou i primární zdroje, jako například usnesení vydaná Radou či Zastupitelstvem hl. města Prahy, nebo Zákon o hl. městě Praze.


Předběžný seznam pramenů a literatury:

Zákon o hl. městě Praze, č. 131/2000 Sb. Dostupné online z WWW: <http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-131>
Zákon č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí. Dostupné online z WWW: <http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2001-491>
Usnesení Rady hl. m. Prahy, dostupné online z WWW: <http://zastupitelstvo.praha.eu/ina2014/seznamlist.aspx?aid=3&sid=0&pid=0&mid=0%2c1&hledej=1&username=public&menu=0&customtemplate=1>
Usnesení Zastupitelstva hl. m. Prahy, dostupné online z WWW: <http://zastupitelstvo.praha.eu/ina2014/seznamlist.aspx?aid=3&sid=0&pid=1&mid=0%2c1&hledej=1&username=public&menu=0&customtemplate=1>

Periodická literatura, novinové a internetové deníky:
Deník Referendum, dostupné online WWW: <http://www.denikreferendum.cz/>
Česká pozice, dostupné online WWW: <http://ceskapozice.lidovky.cz/>
Pražský deník, dostupné online WWW: <http://prazsky.denik.cz/>
Pražský patriot, dostupné online WWW: <http://prazskypatriot.cz/>
IDNES Praha, dostupné online WWW: <http://praha.idnes.cz/>

Internetové zdroje:
Dopravní podnik hl. města Prahy, dostupné online WWW: <http://www.dpp.cz>
Magistrát hl. m. Prahy, dostupné online WWW: <http://www.praha.eu>
Oficiální stránky Občanské demokratické strany, dostupné online WWW: <http://www.ods.cz>
Oficiální stránky TOP 09, dostupné online WWW: <http://www.top09.cz>
Oficiální stránky KSČM, dostupné online WWW: <http://www.kscm.cz>
Oficiální stránky ČSSD, dostupné online WWW: <http://www.cssd.cz>
Volební server ČSÚ, volby, dostupné online WWW: <http://www.volby.cz>

Monografie a sborníky:

Osm století pražské samosprávy – Archiv hl. m. Prahy, dostupné online z WWW: <http://www.ahmp.cz/index.html?mid=46>
BALÍK, Stanislav. Modely exekutivních koalic na komunální úrovni. In: DANČÁK, B., FIALA, P., HLOUŠEK, V. Evropeizace. Nové téma politologického výzkumu. Brno: Mezinárodní Politologický ústav, 2005. ISBN 80-210-3865-9.
BALÍK, Stanislav. Komunální politika: obce, aktéři a cíle místní politiky. 1. vyd. Praha: Grada, 2009. ISBN 978-80-247-2908-4.
BĚLINA, Pavel a kol. Dějiny Prahy. 1. vyd. Praha: Paseka, 1998, 565 s. ISBN 80-7185-143-4.
HORÁK, Martin. Úspěch i zklamání: demokracie a veřejná politika v Praze 1990-2000. 1. vyd. Praha: Karolinum, 2014, 278 s. ISBN 978-80-246-2330-6.
JÜPTNER, Petr, SVOBODA, Jiří, HUDÁK, Jakub. Komunální politické systémy. 1. vyd. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, 2003, 190 s. ISBN 80-7308-056-7.
LAVER, Michael, SHEPSLE, A. Kenneth. Making and breaking governments: Cabinets and legislatures in parliamentary democracies. 1. vyd. Cambrdige: Cambridge University Press, 1996, 301 s. ISBN 0521438365.
RIKER, William H. The Theory of Political Coalitions. New Haven and London: Yale University Press, 1965. ISBN 978-3-531-90400-9.
ŠVEC, Michal. Komunální politika ve Velké Praze. Obecní volby, politické strany a zvolené orgány v letech 1923-1938. 1. vyd. Praha: Karolinum, 2014. ISBN 9788024624266.
VODIČKA, Karel, CABADA, Ladislav. Politický systém České republiky: historie a současnost. 2. Vyd. Praha: Portál, 2007, 374 s. ISBN 978-80-7367-337-6.
Preliminary scope of work
Vymezení tématu práce
Již mnohé práce z politologického prostředí se zabývaly problematikou tvorby koalic, zejména na celonárodní, ale i na komunální, či regionální úrovni. Autoři se pokoušeli nalézt také souvislosti a podobnosti mezi lokální a celonárodní úrovní, kdy se komparovaly koalice vládní a například koalice komunální. Nicméně doposud neexistuje žádná komplexní vědecká práce, která by se zabývala výhradně Hlavním městem Prahou, respektive utvářením a fungováním jejích exekutivních koalic. Avšak právě Praha představuje optimální objekt zkoumání. Pražský celek je z hlediska územně-samosprávního čtrnáctým krajem České republiky, Zastupitelstvo hl. m. Prahy je zároveň zastupitelstvem krajským, do nějž se však volby nekonají shodně s volbami krajskými, nýbrž s volbami komunálními. Tvorba, respektive proměny exekutivní koalice v pražském prostředí, které jsou spjaty s personálním obsazením v Radě hl. m. Prahy ve volebním období 2010 – 2014, kdy se vystřídaly celkem tři exekutivní formace a na vládě se tak ve větší či menším míře podíleli aktéři třech politických stran (ze čtyř politických stran přítomných v zastupitelstvu), bude tvořit celkový rámec analýzy. Již fakt tolika změn v jednom volebním období může evokovat představu chaotického fungování exekutivy a exekutivních koalic v Praze. Političtí aktéři (politické strany, jednotliví politici, zastupitelé, radní) mohou ospravedlňovat své kroky např. tím, že je prezentují jako vynucené vnějšími okolnostmi, což je v případě politických kauz vcelku patrné. Právě na pozadí některých kauz a dílčích politik s nimi spojených budou koaliční proměny zkoumány. Takovou klíčovou politikou je zejména dopravní politika a s ní spojená problematika městského okruhu. Ve volebním období 2010 – 2014 se vládní koalice potýkaly s řešením kauz, které mají kořeny v době, kdy v radě a zastupitelstvu působila jiná politická reprezentace. Přispěly k pádu té které koalice problémy spojené s kauzou Opencard, čipovou kartou, jejíž zavedení bylo dle auditu předražené a nevýhodné? Měly koaliční změny souvislost s komplikovanou dostavbou tunelu Blanka, a do jaké míry? Tunel má být nejdelším městským tunelem v Evropě, jehož stavba započala v éře primátora Pavla Béma a od té doby se několikrát odložilo jeho dokončení a otevření, i kvůli pochybnostem o platnosti smluv s ním spojených. Zkoumán bude i vliv dalších konkrétních politik pražského magistrátu, například otázka přestavby čističky odpadních vod v pražské Troji, otázka zón placeného parkování či problematika zakázky na veřejné osvětlení v Praze.


Předpokládaná struktura práce
Úvod
1. Teoretická východiska analýzy
1. 1 Teorie her, teorie koalic
1. 2 Orgány Magistrátu hl. m. Prahy a jejich obsazování
1. 3 Koaliční praxe na MHMP po r. 1989
2. Stabilita a proměny exekutivních koalic ve volebním období 2010-2014
2. 1 Proces utváření koaličních struktur ve volebním období 2010-2014
2. 2 Vliv policy a politics na exekutivní koalice
2. 3 Další faktory ovlivňující stabilitu koalic (povodně, personální změny, vliv celostátní politiky a jejich aktérů…)


 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html