Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 336)
Assignment details
   Login via CAS
Pečovatelská služba ve spojení s domácí zdravotní péčí jako veřejný zájem a základní pilíř péče o seniory v České republice
Thesis title in Czech: Pečovatelská služba ve spojení s domácí zdravotní péčí jako veřejný zájem a základní pilíř péče o seniory v České republice
Thesis title in English: Social care in conjunction with home care as public interest and basic pillar of elderly care in Czech Republic
Key words: Pečovatelská služba, sociální služby, sdílená péče, neformální pečující, domácí zdravotní péče, senior, geriatrický pacient, přirozené prostředí, obec, meziobecní spolupráce.
English key words: Care services, social services, shared care, informal care, home health care, senior, geriatric patients, natural environment, community, municipal cooperation.
Academic year of topic announcement: 2013/2014
Type of assignment: diploma thesis
Thesis language: čeština
Department: HTF - Katedra psychosociálních věd a etiky (28-07)
Supervisor: PhDr. Monika Válková
Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
Date of registration: 12.02.2014
Date of assignment: 12.02.2014
Confirmed by Study dept. on: 12.02.2014
Date and time of defence: 11.06.2015 00:00
Date of electronic submission:23.04.2015
Date of proceeded defence: 11.06.2015
Reviewers: MUDr. Jiřina Ondrušová, Ph.D.
 
 
 
Guidelines
Využití všech dostupných aktuálních informací o problematice,
komunikace se všemi zaangažovanými partnery (poskytovatelé služeb, uživatelé služeb, obce, kraje, MPSV, MZ, ČSSZ atd.)
používání dostupné odborné literatury k problematice,
využití kazuistik (praktická stránka práce),
striktní uvedení všech použitých zdrojů (literatura, internetové zdroje, právní normy, ostatní zdroje),
provedení relevantního výzkumu k problematice,
inspirace v zahraničí.
References
BROWN, l., SLIVINSKY, J.: Nonprofit Organizations and the Market. London: Yale University Press, 2006
DOHNALOVÁ, M., PRŮŠA, L.: Sociální ekonomika. 1 vyd. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2011. ISBN 978-80-7357-1
GIDDENS, A.: Sociologie. 2. vyd., Praha: Argo, 2003. ISBN 728-80-257-0807-1

GIDDENS, A.: Sociologie. 1. vyd. Praha: Argo, 1999. ISBN 80-7203-124-4

HAŠKOVCOVÁ, H.: Sociální gerontologie aneb Senioři mezi námi. 1. vyd., Praha: Galén, 2012. ISBN 978-80-7262-900-8
JEŘÁBEK, H.: Rodinná péče o staré lidi, 1. vyd. Praha: CESES FSV UK, 2005.
ISSN 1801-1640

JEŘÁBKOVÁ, V., PRŮŠA, L.: Příspěvek na péči, 1. vyd. Praha: VÚPSV, 2013.
ISBN 978-80-7416-145-2

JURENKOVÁ M.: Struktura a nabídka sociálních služeb pro seniory ve vybrané lokalitě. Brno: Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity, 2008. Diplomová práce.

KALVACH Z., ZADÁK Z., JIRÁK R., ZAVÁZALOVÁ H., HOLMEROVÁ I., WEBER P. a kol: Geriatrické syndromy a geriatrický pacient. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2008.
ISBN 978-80-247-2490-4

KALVACH a kol.: Vybrané kapitoly z geriatrie a medicíny chronických stavů, II. díl. 1.vyd. Praha: Karolinum, 1995. ISBN 80-7184-001-7

KELLER. J.: Soumrak sociálního státu. 2 vyd. Praha: Slon, 2009,
ISBN 978 – 80-7419-017-9

KOPŘIVA K.: Lidský vztah jako součást profese. 2. rozš. a přeprac. vyd. Praha: Portál, 1997. ISBN 80-7178-150-9

KOZLOVÁ, L.: Sociální služby. 1. vyd. Praha: TRITON, 2005. ISBN: 80-7254-662-7
KREBS, V.: Sociální politika. 5. vyd.. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2010.
ISBN 978-80-7357-585-4

Masarykův slovník naučný. Praha: Československý kompas, 1932

MATOUŠEK, O. a kol.: Encyklopedie sociální práce. 1.vyd. Praha: Portál, 2013.
ISBN 978-80-262-0366-7
MATOUŠEK, O.: Slovník sociální práce. 2. přeprac. vyd., Praha: Portál, 2008.
ISBN 978-80-7367-368-0

MATOUŠEK, O. a kol.: Sociální služby: legislativa, ekonomika, plánování, hodnocení. 1.vyd. Praha: Portál 2007. ISBN 978-80-7367-310-9
MATOUŠEK, O.: Sociální práce v praxi: specifika různých cílových skupin a práce s nimi. 1. vyd. Praha: Portál, 2005. ISBN 80-7367-002-X

MLÝNKOVA, J.: Pečovatelství 2. díl. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2010.
ISBN 978-80-247-3185-8

Národní akční plán podporující pozitivní stárnutí pro období let 2013 až 2017. Praha: MPSV, 2013

NEŠPOROVÁ O., SVOBODOVÁ K., VIDOVIČOVÁ L.: Zajištění potřeb seniorů s důrazem na roli nestátního sektoru. 1. vyd. Praha: VÚPSV, 2008. ISBN 978-80-87007-96-9

NOVOSAD, L.: Poradenství pro osoby se zdravotním postižením a sociálním znevýhodněním: základy a předpoklady dobré poradenské praxe. 1. vyd. Praha: Portál, 2009. ISBN 978-80-7367-509-7

Obce, města, regiony a sociální služby. 1.vyd. , Praha: Socioklub, 1997.
ISBN 80-902260-1-9

ONDRUŠOVÁ, J.: Stáří a smysl života. 1. vyd. Praha: Karolinum, 2011.
ISBN 978 – 80- 246- 1997-2

Pečovatelská služba v České republice. 1. vyd. Tábor: APSS, 2010. ISBN 978-80-904668-0-7

Postavení a diskriminace seniorů v České republice. 1. vyd. Praha: MPSV, 2006.
ISBN 80-86878-52-X

POTŮČEK, M.: Křižovatky české sociální reformy. 1. vyd., Praha: Sociologické nakladatelství, 1999. ISBN 80-85850-70-2

PUNCH, K., F.: Úspěšný návrh výzkumu. [z anglického originálu přeložil Jan Hendl]. 1. vyd. Praha: Portál, 2008. ISBN 978-80-7367-468-7

REIDL, A.: Senior – zákazník budoucnosti. Marketing orientovaný na generaci 50 +. 1. vyd., Brno: BizBooks, 2012. ISBN 978-80-265-0018-6
ŘEZNÍČEK, I.: Metody sociální práce, dotisk 1. vydání Praha: Sociologické nakladatelství, 2000. ISBN 80-85850-00-1

SAK, P. a KOLESÁROVÁ, K.: Sociologie stáří a seniorů, 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2012. ISBN 978-80-247-3850-5

SKOVAJSA, M. a kol.: Občanský sektor: organizovaná občanská společnost v ČR. 1.vyd. Praha: Portál, 2010, ISBN 978-80-7367-681-0

Strategie rozvoje sociálních služeb v České republice pro rok 2015. Praha: MPSV, 2014

TOMEŠ, I.: Obory sociální politiky, 1.vyd. Praha: Portál, 2011. ISBN 978-80-7367-868-5

TOMEŠ, I.: Sociální správa. 2. rozš. a přeprac vyd. Praha: Portál, 2009.
ISBN 978 – 80- 7367-483-0

TOŠNEROVÁ, T.: Ageismus: průvodce stereotypy a mýty o stáří. Praha: Ambulance pro poruchy paměti, 2002. ISBN 80-238-9506-0.

Vybrané statistické údaje o financování sociálních služeb a příspěvku na péči, MPSV, 2010

Výroční zpráva 2013. Centrum sociálně zdravotních služeb Praha Řepy.
WOKOUN, R., MALINOVSKÝ, J., DAMBORSKÝ, M., BLAŽEK, J. a kol: Regionální rozvoj (Východiska regionálního rozvoje, regionální politika, teorie, strategie a programování). 1. vyd. Praha: Linde Praha, 2008. ISBN 978-80-7201-699-0
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html