Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 336)
Assignment details
   Login via CAS
Uplatnění žáků praktických a speciálních škol na trhu práce
Thesis title in Czech: Uplatnění žáků praktických a speciálních škol na trhu práce
Thesis title in English: Application of pupils at special and practical schools in the labor market
Key words: učeň, trh práce, zaměstnatelnost, zaměstnání, kvalifikace, kompetence, odbornost, výuční list
English key words: apprentice, labour market, employment, jobs, qualification, competencies, expertise, vocational certificate
Academic year of topic announcement: 2013/2014
Type of assignment: Bachelor's thesis
Thesis language: čeština
Department: Katedra pedagogiky (41-KPG)
Supervisor: PhDr. Helena Marinková, Ph.D.
Author: hidden - assigned by the advisor
Date of registration: 28.01.2014
Date of assignment: 28.01.2014
Date and time of defence: 18.01.2016 08:00
Venue of defence: M. Rettigové 4, Praha 1, R218, 218, 2. patro, vlevo, zadní trakt
Date of electronic submission:02.12.2015
Date of proceeded defence: 18.01.2016
Course: Diploma Thesis (OSZD004)
Reviewers: PhDr. Jarmila Mojžíšová, Ph.D.
 
 
 
References
OPATŘILOVÁ, D.; PROCHÁZKOVÁ, L. Předprofesní a profesní příprava jedinců se zdravotním postižením. Vydání 1. Brno : Masarykova univerzita, 2011. ISBN 978-80-210-5536-0.
PROCHÁZKOVÁ L. Podpora osob se zdravotním postižením při integraci na trh práce. Brno 2009. ISBN 978-80-7392-094-4
KOMENDOVÁ J. Pracovní podmínky osob se zdravotním postižením. Vydání 1. KEY Publishing s.r.o. Ostrava 2009. ISBN 978-80-7418-022-4.
PIPEKOVÁ, J. et al. Kapitoly ze speciální pedagogiky. 3., přeprac. a rozšířené vydání. Brno : Paido, 2010. ISBN 978-80-7315-198-0.
DOLEŽEL R.; VÍTKOVÁ M. (eds.) Zaměstnávání osob se zdravotním postižením. Příručka pro zaměstnavatele k projektu OPR LZ 3.1. „Aktivizační a vzdělávací centrum“. Brno : Paido, 2007. ISBN 978-80-7315-143-0.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html