Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 336)
Assignment details
   Login via CAS
Znalosti žáků vybraných středních škol v oblasti metod antikoncepce
Thesis title in Czech: Znalosti žáků vybraných středních škol v oblasti metod antikoncepce
Thesis title in English: Knowledge of students selected secondary schools in contraceptive methods
Key words: historie antikoncepce, metody antikoncepce, spolehlivost metod, zdravotní rizika
English key words: historical milestones of contraception, contraceptive methods, reliability of methods, health risks
Academic year of topic announcement: 2013/2014
Type of assignment: Bachelor's thesis
Thesis language: čeština
Department: Katedra pedagogiky (41-KPG)
Supervisor: PhDr. Jaroslava Hanušová, Ph.D.
Author: hidden - assigned by the advisor
Date of registration: 25.01.2014
Date of assignment: 01.10.2014
Date and time of defence: 08.09.2016 09:00
Venue of defence: M. Rettigové 4, Praha 1, R217, 217, 2. patro, vlevo, zadní trakt
Date of electronic submission:14.07.2016
Date of proceeded defence: 08.09.2016
Course: Diploma Thesis (OSZD004)
Reviewers: doc. MUDr. Libuše Čeledová, Ph.D.
 
 
 
Guidelines
Bakalářská práce se dotýká tématu antikoncepce, v dnešní době vcelku aktuální téma dotýkající se široké veřejnosti. Problematika, která by měla být diskutována v rodině, ve škole, u gynekologa, přesto stále znalosti mládeže nejsou na dostatečné úrovni, která by mohla příznivě ovlivňovat počet nechtěných otěhotnění a následných interrupcí.
Hlavním výzkumným problémem je to, co je vlastní znalostí v této oblasti. Zda to jsou právě teoretické znalosti a informace mládeže středoškolského věku, nebo naopak znalosti praktické. Zdá se být považováno za ideální kombinace obou dvou typů znalostí, jak teoretických, tak i těch praktických, nicméně teoretické znalosti jsou v dnešní době v pozadí znalostí praktických.
Výzkum by byl stavěn na zjištění znalostí mládeže a bude prováděn kvantitativní analýzou formou dotazníků, které budou vyplněny studenty vybraných středních škol. Výzkum bude zaměřován jak na dívky, tak na chlapce.
Cílem práce je zjistit úroveň znalosti mládeže v oblasti antikoncepce, srovnat rozdíly mezi znalostmi dívek a chlapců, případně i srovnat informační zdroje, z nichž znalosti studentů vycházejí. Možným výstupem této bakalářské práce by mohl být i letáček, který by stručně informoval o antikoncepčních metodách.
References
1. FAIT, T. Antikoncepce: průvodce ošetřujícího lékaře. Praha: Maxdorf, 2012. 125 s. ISBN 978-80-7345-280-3.

2. SZAREWSKÁ, A. a GUILLEBAUD J. Antikoncepce: praktická příručka. Praha: Victoria Publishing, 1996. 222 s. ISBN 80-85865-55-6.

3. WEISS, P. a ZVĚŘINA J. Sexuální chování v ČR – situace a trendy. Praha: Portál, 2001. 159 s. ISBN 80-7178-558-x.

4. KŘEPELKA, P. Hormonální antikoncepce: zásady bezpečné praxe. Praha: Mladá fronta, 2013. 283 s. ISBN 978-80-204-2991-9.

5. UZEL, R. Jak neotěhotnět. Praha: Scientia medica, 1992. 110 s., [7] s. obr. příl. ISBN 80-85526-15-8.

6. Gynekolog: časopis ženských lékařů. Hradec Králové: MedExart, 1992-2014. ISSN 1210-1133. Dostupné z: http://www.gyne.cz/

7. DRIÁK, D. Problémy s mužskou antikoncepcí. Gynekolog: časopis ženských lékařů. Hradec Králové: MedExart, 2013. Dostupné z: http://www.gyne.cz/clanky/2013/213cl3.htm
Preliminary scope of work
Bakalářská práce se věnuje tématu antikoncepce a jejím metodám. V dnešní době je důležité, aby o metodách antikoncepce byla veřejnost dostatečně informována. Neznalost v této oblasti pak má negativní odraz ve společnosti. Protože dnešní mladá generace má mnohem více možností ve výběru antikoncepce, než měli v dávných dobách, je dostatečná informovanost mladých lidí klíčová, nejen z hlediska prevence nechtěných otěhotnění a interrupcí u mladistvých. První část práce je teoretická a věnuje se především antikoncepci samotné – jejím metodám, historickým mezníkům, ale i jejím účinkům a kontraindikacím. Praktická část se pak zaměřuje přímo na znalosti žáků v oblasti metod antikoncepce. Znalosti žáků byly zjišťovány prostřednictvím dotazníkového šetření, které bylo prováděno u dívek, ale i u chlapců na vybraných středních školách v 1. a 3. ročníku, na základě výsledků pak bude vytvořeno doporučení pro školy za účelem zlepšení znalostí žáků v oblasti antikoncepčních metod.
Preliminary scope of work in English
Bachelor thesis deals with contraception and its methods. Nowadays is important for public to have enought information about contraceptive methods. Not knowing in this area then has a negative reflection on society. Because today´s young generation has many options in choosing contraception than in the old days, is sufficient awareness of young people crucial, not only in terms of prevention of unwanted pregnancy and abortions among adolescents. The first part is theoretical and focuses on contraception itself – its methods, historical milestones, but also its effects and contraindications. The second practical part is focused directly on student´s knowledge of contraceptive methods. Knowledge of students were identified through a survey, which was conducted amoung girls but also boys at selected secondary schools in the 1st and 3rd year, based on the results will be made recommendations for schools to improve student´s knowledge of contraceptive methods.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html