Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 368)
Thesis details
   Login via CAS
Hodnocení připravenosti dětí na zahájení povinné školní docházky pedagogickou veřejností a rodinou
Thesis title in Czech: Hodnocení připravenosti dětí na zahájení povinné školní docházky pedagogickou veřejností a rodinou
Thesis title in English: Assessment of the readiness of children at compulsory school teaching public and family
Key words: dítě předškolního věku, školní připravenost, školní zralost, adaptace, spolupráce MŠ se ZŠ, spolupráce vzdělávacích institucí a rodiny, rodinná výchova, odklad školní docházky, přípravná třída, požadavky ZŠ kladené na dítě, žák, rodina, učitel
English key words: preschool child, school preparedness, school ripeness, adaptation, nursery and elementary school cooperation, cooperation between educational institutions and families, family education, postponement of school, preparatory class, the requirements imposed on primary school child, student, family, teacher
Academic year of topic announcement: 2013/2014
Thesis type: diploma thesis
Thesis language: čeština
Department: Katedra preprimární a primární pedagogiky (41-KPPP)
Supervisor: PhDr. Jana Kropáčková, Ph.D.
Author: hidden - assigned by the advisor
Date of registration: 20.01.2014
Date of assignment: 23.01.2014
Date and time of defence: 26.05.2015 09:00
Venue of defence: M. Rettigové 4, Praha 1, R128, 128, divadlo, 1. patro, vlevo, zadní trakt
Date of electronic submission:09.04.2015
Date of proceeded defence: 26.05.2015
Course: Diploma Thesis (OSZD005PP)
Opponents: PhDr. Lidmila Valentová, CSc.
 
 
 
Advisors: PhDr. Jana Poche Kargerová, Ph.D.
Guidelines
Hlavním záměrem této diplomové práce je pojednání o připravenosti předškolního dítěte pro zahájení povinné školní docházky. Obsah teoretické části bude zaměřen zejména na výchovně vzdělávací činnost v mateřských školách, školní zralost, na možnosti odkladu školní docházky a na požadavky 1.tříd základních škol kladené na děti. Empirická část se bude zabývat otázkami nedostatečnosti a nadbytečnosti předškolní přípravy na základní školu, a také názory rodiny a pedagogické veřejnosti na tuto problematiku.

Cíle výzkumu
- jaké jsou nedostatky v dnešních přípravách dětí na vstup do ZŠ
- jaké přípravy můžeme naopak pokládat za nadbytečné
- jak spolu vzdělávací instituce spolupracují
Metody výzkumu – dotazníky s otevřenými otázkami, případové studie
Charakteristika souboru: pedagogové MŠ, ZŠ, rodiče dětí nastupujících do 1. tříd ZŠ, 10 vybraných dětí předškolního věku
References
BEDNÁŘOVÁ, Jiřina a Vlasta ŠMARDOVÁ. Diagnostika dítěte předškolního věku: co by dítě mělo umět ve věku od 3 do 6 let. Brno: Computer Press, 2008. SBN 978-802-5118-290.
HELUS, Zdeněk. Dítě v osobnostním pojetí. Praha : Portál 2009
KROPÁČKOVÁ, Jana. Budeme mít prvňáčka: pro rodiče dětí od 5 let. Praha: Portál, 2008. ISBN 978-807-3673-598.
Diagnostika školní zralosti: školní zralost. Praha: Raabe, c2012,
LANGMEIER, Josef a Dana KREJČÍŘOVÁ. Vývojová psychologie. Praha: Grada, 2006. ISBN 80-247-1284-9.
TŮMOVÁ, Marta. Faktory ovlivňující adaptaci dítěte na zahájení školní docházky. 1991,
FRANCLOVÁ, Marta. Zahájení školní docházky. Vyd. 1. Praha: Grada, 2013. ISBN 978-80-247-4463-6.
Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. Praha : VÚP 2004.
VÁGNEROVÁ, Marie. Vývoová psycholgie. Praha : Portál 2000.
Preliminary scope of work
Teoretická část
výchovně vzdělávací činnost v MŠ
příprava na školu
Klíčové kompetence a vzdělávací oblasti RVP PV
školní připravenost
školní zralost
OŠD
IVP
přípravné třídy
spolupráce MŠ, ZŠ a rodiny
rituály aneb zápisy do prvních tříd
adaptace – přijetí nových pravidel a řádu
socializace – spolužáci, učitelé
klima a prostředí
vzdělávací činnost v 1.třídě – RVP ZV
Empirická část
Cíle výzkumu
- jaké jsou nedostatky v dnešních přípravách dětí na vstup do ZŠ
- jaké přípravy můžeme naopak pokládat za nadbytečné
- jak spolu vzdělávací instituce spolupracují
Metody výzkumu – semistrukturované rozhovory, triangulace získaných dat
Charakteristika souboru
- rozhovory s učiteli MŠ, ZŠ a přípravných tříd
- rozhovory s rodiči dětí nastupujících do 1.tříd
- další zdroje dat (diskusní webová fóra, konference, odborná literatura a články)
Analýza výsledků
- zodpovězení výzkumných otázek
Shrnutí a diskuse
Závěr
Použitá literatura
Přílohy
Preliminary scope of work in English
The main goal of this Thesis is to describe preparedness of pre-school chilldren for a compulsory school attendance. The contents of the theoretical part is going to focus on the educational activities in nursery, school matureness on ability to delay school attendance and on requirements which are necessery for 1st class of primary school that are attended on children. Practical part of the Thesis going to issues of inadequacy and redundancy of pre-school preparation for primary school and the opinions of family and professional teaching public on this issue.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html