Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 336)
Assignment details
   Login via CAS
Pojem vážné újmy v uprchlickém právu
Thesis title in Czech: Pojem vážné újmy v uprchlickém právu
Thesis title in English: Concept of serious harm in refugee law
Key words: vážná újma mučení nelidské či ponižující zacházení nebo trest vážné a individuální ohrožení života nebo nedotknutelnosti civilisty svévolné násilí mezinárodní nebo vnitrostátní ozbrojený konflikt
English key words: Serious harm Torture Inhuman or degrading treatment or punishment Serious and individual threat to life or person of civilian Indiscriminate violence International or internal armed conflict
Academic year of topic announcement: 2013/2014
Type of assignment: diploma thesis
Thesis language: čeština
Department: Department of Public International Law (22-KMP)
Supervisor: JUDr. Věra Honusková, Ph.D.
Author: hidden - assigned by the advisor
Date of registration: 20.01.2014
Date of assignment: 26.03.2014
Date and time of defence: 26.05.2014 13:00
Venue of defence: PF UK, místnost č. 222
Date of electronic submission:26.03.2014
Date of submission of printed version:27.03.2014
Date of proceeded defence: 26.05.2014
Reviewers: prof. Dr. iur. Harald Christian Scheu, Mag. phil., Ph.D.
 
 
 
Preliminary scope of work
Tato diplomová práce s tématem ,,Pojem vážné újmy v uprchlickém právu“ měla tři základní cíle. Prvním z nich bylo analyzovat jednotlivé pojmy, které spadají pod vážnou újmu. Druhým cílem této diplomové práce bylo provést komparaci pojmu vážné újmy podle kvalifikační směrnice se zákonem o azylu. Prostřednictvím výkladu jednotlivých pojmů u vážné újmy a komparace kvalifikační směrnice se zákonem o azylu jsem následně zodpověděla otázku ,,kdo je chráněn ustanovením článku 15 kvalifikační směrnice a §14a odst.2 zákona o azylu,“ jež byla třetím základním cílem této diplomové práce a zároveň její výzkumnou otázkou.
Preliminary scope of work in English
This diploma thesis with the topic of ,,The Concept of Serious Harm in Refugee Law“ had three basic objectives. The first one was to analyse single notions which belong to the concept of serious harm. The second objective was to compare the concept of serious harm under the Qualification Directive and under the Czech Asylum Act. By means of the interpretation of single notions of serious harm and the comparison of the Qualification Directive with the Czech Asylum Act, I managed to answer the question ,,who is protected by Article 15 of the Qualification Directive and the second section of paragraph 14a in the Czech Asylum Act,“ which was the third basic objective of this diploma thesis, and at the same time its research question.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html