Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 362)
Assignment details
   Login via CAS
Přechod žáků mezi základní a střední školou z hlediska výuky matematiky
Thesis title in Czech: Přechod žáků mezi základní a střední školou z hlediska výuky matematiky
Thesis title in English: Transfer from the lower to upper secondary school from the point of view of teaching mathematics
Key words: Vzdělávání, přechod, učení, školní vzdělávací program, osobnost, chování
English key words: Education, transfer, learning, school educational programme, personality, behavior
Academic year of topic announcement: 2013/2014
Type of assignment: diploma thesis
Thesis language: čeština
Department: Katedra matematiky a didaktiky matematiky (41-KMDM)
Supervisor: prof. RNDr. Naďa Vondrová, Ph.D.
Author: hidden - assigned by the advisor
Date of registration: 09.01.2014
Date of assignment: 09.01.2014
Date and time of defence: 19.05.2015 08:30
Venue of defence: M. Rettigové 4, Praha 1, R302, 302, Knihovna KMDM, 3. patro, vpravo
Date of electronic submission:06.04.2015
Date of proceeded defence: 19.05.2015
Course: Diploma Thesis (OSZD005)
Reviewers: prof. RNDr. Jarmila Novotná, CSc.
 
 
 
Guidelines
Cílem práce je prostřednictvím případových studií několika žáků identifikovat jevy, které provázejí jejich přechod mezi 9. ročníkem základní školy a 1. ročníkem střední školy, a to z hlediska rozvoje jejich matematických znalostí, přístupů k matematice, stylů učení, problémů, které přechod mezi stupni škol přinesl apod.

1. Bude provedena rešerše našich i zahraničních zdrojů týkající se přechodu žáků mezi základní a střední školou z hlediska obecně pedagogického, psychologického a matematického.
2. Budou vybráni žáci, kteří budou souhlasit s tím, že o nich bude provedena případová studia během druhého pololetí 9. ročníku a 1. pololetí v 1. ročníku na střední škole (3-5).
3. Bude připravena metodologie výzkumu, která bude sestávat z didaktického testu z matematiky, dotazníku týkajícího se žáků a jejich osobnostních charakteristik, přístupů k učení, vztahu k matematice apod., dále klinických rozhovorů se žáků týkajících se nějakého tématu z matematiky, které má přesah do 1. ročníku střední školy (např. algebraizace). Dále bude využito rozhovorů s vyučujími zmíněných žáků jak na základní škole, tak na střední škole. Data budou získána i formou pozorování žáků během několika hodin matematiky a opakovaných semistrukturovaných rozhovorů s nimi. Bude udělána též analýza ŠVP příslušných škol z hlediska návaznosti matematického kurikula (s jakými znalostmi asi žák odchází ze základní školy a jaké znalosti předpokládá střední škola).
4. Výzkumné metody v 3 budou postupně realizovány a získaná data budou utříděna a analyzována z hlediska cílů práce.
References
České zdroje

Časopis Matematika, fyzika, informatika (obsahy jednotlivých čísel jsou zde: http://www.mfi.upol.cz/index.htm)
Časopis Učitel matematiky (www.suma.jcmf.cz/ucitelmatematiky)
Časopis Pokroky matematiky, fyziky a informatiky (http://www.jcmf.cz/?q=cz/node/39)
Časopis Rozhledy matematicko-fyzikální (www.suma.jcmf.cz/rozhledy)
Časopis Scientia in educatione (www.scied.cz)
Sborníky z místních konferencí (některé jsou ke stáhnutí na www.suma.jcmf.cz)
Elektronická databáze starších matematických článků (i některých didaktických) (http://dml.cz/)
Časopis Pedagogika (http://userweb.pedf.cuni.cz/pedagogika/)
Walterová, E.; Greger, D. a kol. Přechod žáků ze základní na střední školu. Pohledy z výzkumů. Brno: Paido, 2009. 108 s. ISBN 978-80-7315-179-9.

Zahraniční zdroje

Databáze Eric
www.books.google.com
www.scholar.google.com
Placené zdroje:EBSCOhost, Kluwer/Springer, ProQuest Central, Scopus, SpringerLink - časopisy Educational studies in mathematics, Journal of mathematics teacher education, ZDM, International Journal of Science and Mathematics Education, Mathematics Education Research Journal), Web of Knowledge.
Sborníky z některých důležítých konferencí. Řada z nich se najde pomocí databáze Eric. Sborníky z konference CERME.
Preliminary scope of work
Úvod
1. Teoretické pozadí práce - výsledky rešerše odborné literatury
2. Praktická část
- Analýza ŠVP obou škol, popis obou škol, charakteristika učitelů matematiky
- Případové studie 3-5 žáků
3. Diskuze
4. Závěr
Literatura
Přílohy
Preliminary scope of work in English
Lead-in
1. Teoretical research
2. Practical part
- Analyzing of schools educational programme, describing of schools, characteristic of teachers
- Case study of 3-5 pupils
3. Discussion
4. Conclusion
Literature
Attachments
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html