Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 336)
Assignment details
  
Trestněprávní a kriminologické aspekty trestného činu vraždy
Thesis title in Czech: Trestněprávní a kriminologické aspekty trestného činu vraždy
Thesis title in English: Criminal and criminological aspects of the crime - murder
Key words: trestný čin vraždy, pachatel, oběť trestného činu
English key words: The crime of murder, offender, victim
Academic year of topic announcement: 2013/2014
Type of assignment: rigorosum thesis
Thesis language: čeština
Department: Department of Criminal Law (22-KTP)
Supervisor: prof. JUDr. Bc. Tomáš Gřivna, Ph.D.
Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
Date of registration: 08.01.2014
Date of assignment: 08.01.2014
Confirmed by Study dept. on: 08.01.2014
Date and time of defence: 14.04.2016 13:30
Venue of defence: PF UK m. 342
Date of electronic submission:14.09.2014
Date of submission of printed version:15.09.2014
Date of proceeded defence: 14.04.2016
Reviewers: doc. JUDr. Jana Tlapák Navrátilová, Ph.D.
 
 
 
Preliminary scope of work
Cílem této rigorózní práce bylo poskytnout ucelené informace o právních a kriminologických aspektech trestného činu vraždy. Práce je členěna celkem do devíti kapitol, které jsou systematicky členěny do podkapitol. V první části práce, zabývající se trestněprávními aspekty vraždy, je úvodní kapitola věnována vývoji vraždy od středověku až po 20. století. Základem této části práce je především vymezení skutkové podstaty vraždy a rozdělení tohoto trestného činu na vraždy v afektu a vraždy s rozmyslem nebo po předchozím uvážení. Pro doplnění uvádí následující kapitola také ostatní činy proti životu. V pořadí třetí kapitola, zaměřující se na právní úpravu vraždy v zahraničí, poskytuje informace o zakotvení tohoto institutu v České republice. Ani tady nechybí srovnání se zahraniční právní úpravou. Závěrečná část první části práce je zakončena příkladem z praxe.
Druhá část práce, zabývající se kriminologickými aspekty vraždy, je uvedena vymezením pojmu a předmětu kriminologie jako samostatné vědy a jejího vztahu k ostatním příbuzným disciplínám. Následující kapitola se zaměřuje na typologii pachatelů vražd, včetně žen pachatelek a mnohočetných vrahů. Tato témata jsou pro svoji zajímavost více doplněna o skutečné případy ze zahraničí i z České republiky. Na typologii pachatelů navazuje kapitola o typologii obětí vražd. Závěrečná kapitola druhé části práce se věnuje metodice vyšetřování vražd, tedy typickým stopám, typickým vyšetřovacím situacím nebo způsobům vyšetřování vražd.
Preliminary scope of work in English
The aim of this dissertation was to provide the complex information about legal and kriminology aspects of the criminal offence „murder“. The dissertation is divided into nine chapters, which are systematically divided into subchapters. The first part of this dissertation deals with legally criminal aspects of the murder. The introductory chapter deals with historical development of the murder from Medieval to 20th century. This part is particularly based on the of murder and moreover, it is based on the murder after consideartion and the murder in affect. The following chapter adds other criminal offences regarding the homicide. The third chapter is aimed to foreign legal frameworks and it provides information about homicide in Germany, Austria, Slovakia and the United Kingdom. The next part deals with euthanasia and its possible legal framework in the Czech republic. In this part is also a comparison with foreign legal frameworks. Tha last part is finished with practical examples.
The second part of dissertation delas with kriminology aspects of murder. There is definition of the object and subject of kriminology as an independent science and additionally, there is information about other associated sciences. The next chapter is aimed to the typology of perpetrators of murders including women as perpetrators and serial murderers. This topic is more comprehensive due to its interesting nature and there are added relevant statistics. Furthermore, there are added real cases from the Czech republic and abroad in the subchapter „serial murderers“. Afterwards, there is the charter about the typology of victims of murderers. The final charter of the second part of dissertation is about the metodology of prosecution of murders. This part deals with typical evidences, typical information of prosecution and the methods of prosecution of murders.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html