Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 368)
Thesis details
   Login via CAS
Ošetřovatelská péče o pacienta s idiopatickou fibrózou plic
Thesis title in Czech: Ošetřovatelská péče o pacienta s idiopatickou fibrózou plic
Thesis title in English: Nursing Care of a Patient with Idiopathic Pulmonary Fibrosis
Key words: anatomie a funkce plic, idiopatická plicní fibróza,transplantace plic, ošetřovatelský proces
English key words: anatomy and function of the lungs,idipathic pulmonary fibrosis, lung transplantation, nursing process
Academic year of topic announcement: 2013/2014
Thesis type: Bachelor's thesis
Thesis language: čeština
Department: Department of Nursing 3FM CU (12-UOS)
Supervisor: PhDr. Marie Zvoníčková
Author: hidden - assigned by the advisor
Date of registration: 26.01.2014
Date of assignment: 06.03.2014
Date and time of defence: 24.06.2014 00:00
Date of electronic submission:20.05.2014
Date of proceeded defence: 24.06.2014
Opponents: MUDr. Jiří Pozniak
 
 
 
Preliminary scope of work
Téma mé bakalářské práce je ošetřovatelská péče o pacienta s idiopatickou plicní fibrózou. Tato práce má dvě části. Část teoretickou a část praktickou. V teoretické části se zabývám anatomií a funkcí plic a charakteristikou onemocnění. Dále píši o příznacích, diagnóze, léčbě a prognóze této nemoci. Také jsem zařadila kapitolu o léčebné metodě transplantace plic. Poslední kapitola teoretické části se zabývá informacemi pro pacienty, kteří jsou zařazeni na čekací listinu a připravují se na transplantaci plic.
Praktická část je rozdělena na kapitoly zaměřené na sběr informací o pacientce s idiopatickou fibrózou plic. Dále posouzení zdravotního stavu při převzetí do domácí péče z pohledu zdravotní sestry a nakonec ošetřovatelský proces. V této části podrobně popisuji pět nejdůležitějších ošetřovatelských diagnóz, které jsem si stanovila na základě posbíraných informací.
Preliminary scope of work in English
The topic of my thesis is the nursing care of patients with idiopathic pulmonary fibrosis. This work has two parts. A theoretical and a practical part. The theoretical part deals with the anatomy and function of the lungs and disease characteristics. In addition, I write about the symptoms, diagnosis, treatment and prognosis of the disease. Also, I included a chapter of the treatment method of lung transplantation. The last chapter deals with information for patients who are placed on a waiting list and are preparing for a lung transplantation.
The practical part is divided into chapters focused on gathering information about the patient with idiopathic pulmonary fibrosis. In addition, health assessment upon admission from the perspective of home care nurses and ultimately the nursing process. In this section, I describe the five most important nursing diagnoses that I have set on the basis of collected information.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html