Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 368)
Thesis details
   Login via CAS
Žánr fantasy ve čtenářství jedenáctiletých
Thesis title in Czech: Žánr fantasy ve čtenářství jedenáctiletých
Thesis title in English: Fantasy Genre of the Eleven Years old Readers
Key words: literární výchova, žánr fantasy, práce s textem, jedenáctiletí žáci, literatura pro děti, výchova ke čtenářství
English key words: literary educations, fantasy genre, work with text, 11 years old pupils, literature for children, reading education
Academic year of topic announcement: 2013/2014
Thesis type: diploma thesis
Thesis language: čeština
Department: Katedra české literatury (41-KCL)
Supervisor: doc. PhDr. Ondřej Hník, Ph.D.
Author: hidden - assigned by the advisor
Date of registration: 20.12.2013
Date of assignment: 20.12.2013
Date and time of defence: 07.09.2016 09:00
Venue of defence: M. Rettigové 4, Praha 1
Date of electronic submission:24.06.2016
Date of proceeded defence: 07.09.2016
Course: Diploma Thesis (OSZD005)
Opponents: Mgr. Štěpánka Klumparová, Ph.D.
 
 
 
Preliminary scope of work
Ve své diplomové práci „Žánr fantasy ve čtenářství jedenáctiletých" se autorka zabývá výukou žánru fantasy pro jedenáctileté žáky, respektive pro pátý ročník základních škol. Těžiště práce spočívá v praktické části, kde autorka komentuje a reflektuje své návrhy odučených hodin postavené na úryvcích knih fantasy. Ukazuje, jakým způsobem zprostředkovat žánr fantasy žákům v literární výchově, aby byli schopní postupně odkrýt a pochopit smysl textu (proces objevování a tvoření), sdílet a hodnotit důležité myšlenky z něho vycházející a následně je aplikovat do reálného života. Mimo jiné jsou některé její realizované plány hodin zaměřené také na osobnostní a sociální výchovu.
Preliminary scope of work in English
In her thesis „Fantasy Genre of the Eleven Years Old Readers" the author is concerned with the education of fantasy category for 11 years old pupils, respectively for the fifth year of the primary school. Centre of work consists in practical part, where the author comments and reflects her suggestions of past lectures based on extracts from fantasy books. She indicates how to interpose fantasy genre to students in literary education, for them to be able to gradually disclose and understand the meaning of the text (process of discovery and creation), share and evaluate important thoughts arising from it and subsequently apply these in real life. Apart from that are some accomplished plans of her lectures, directed also towards personality and social development of the individuals.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html