Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 336)
Assignment details
   Login via CAS
Distant Star byJoe Ducie - translation and stylistic analysis
Thesis title in Czech: Román Distant Star od Joea Ducieho - překlad a stylistická analýza
Thesis title in English: Distant Star byJoe Ducie - translation and stylistic analysis
Key words: Překlad, Hvězda vzdálená, Joe Ducie, ekvivalence, jazyk, neologismy
English key words: Translation, Distant Star, Joe Ducie, equivalence, language, neologisms
Academic year of topic announcement: 2013/2014
Type of assignment: Bachelor's thesis
Thesis language: angličtina
Department: Katedra anglického jazyka a literatury (41-KAJL)
Supervisor: Mgr. Jakub Ženíšek, Ph.D.
Author: hidden - assigned by the advisor
Date of registration: 19.12.2013
Date of assignment: 20.07.2015
Date and time of defence: 09.09.2015 10:00
Date of electronic submission:20.07.2015
Date of proceeded defence: 09.09.2015
Course: Diploma Thesis (OSZD004)
Reviewers: doc. PhDr. Josef Grmela, CSc.
 
 
 
Guidelines
1. Nastudování teoretické literatury
2. Výběr pasáže k překladu
3. Vypracování koncepce překladu
4. Stylistická analýza
5. Závěr
References
DUCIE, Joe. Distant Star. United States of America: Cedar Sky Publishing, 2012. ISBN 978-0-9873294-2-4.
LEVÝ, Jiří. Umění překladu. Vyd. 3., upr. a rozš. verze 2. Editor Karel Hausenblas. Praha: I. Železný, 1998, 386 s. ISBN 80-237-3539-x.
KNITTLOVÁ, Dagmar. Teorie překladu. Vyd. 1. Olomouc: Vydavatelství Univerzity Palackého, 1995, 140 s. ISBN 80-7067-459-8.
---. K teorii i praxi překladu. 2. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého, 2000, 215 s. ISBN 80-244-0143-6.
KROULÍK, Břetislav a Barbora KROULÍKOVÁ. Anglicko-český slovník idiomů a ustálených rčení metaforických, obrazných a lidových: English-Czech Dictionary of Idioms and Stereotyped Metaphorical, Figurative and Colloquial Expressions. 1. vyd. Praha: Svoboda-Libertas, 1993, 203 s. Členská knižnice (Svoboda). ISBN 80-205-0234-3.
QUIRK, Randolph, David CRYSTAL, Sidney GREENBAUM a Geoffrey N LEECH. A comprehensive grammar of the English language. London: Longman, 1986, x, 1779 s. ISBN 0582517346.
Preliminary scope of work
Tato bakalářská práce se skládá ze tří částí: (1) stručného teoretického úvodu, (2) českého překladu několika reprezentativních kapitol románu Distant Star a (3) stylistické analýzy a zdůvodnění výběru cílového jazykového registru pro přímou řeč a volby slovní zásoby obecně.
Preliminary scope of work in English
This Bc. thesis will consist of three parts: (1) a brief theoretical introduction, (2) a Czech translation of several representative chapters chapter of the novel Distant Star and (3) a stylistic analysis of the translation which will also seek to clarify the choice of lexis and target language register for the direct-speech passages.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html