Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 354)
Assignment details
   Login via CAS
Neovulkanity SZ části mostecké pánve v prostoru uhelných lomů elektrárny Tušimice
Thesis title in Czech: Neovulkanity SZ části mostecké pánve v prostoru uhelných lomů elektrárny Tušimice
Thesis title in English: Neovolcanic Rocks of the SW part of the Most Basin in the area of Tušimice power plant open pit
Key words: mostecká pánev, DN Nástup, Tušimice, oligocén, miocén, vulkanity, geologie, petrologie, geochemie
English key words: Most Basin, oligocene, miocene, volcanic rocks, geology, petrology, geochemistry
Academic year of topic announcement: 2013/2014
Type of assignment: diploma thesis
Thesis language: čeština
Department: Institute of Geology and Paleontology (31-420)
Supervisor: doc. RNDr. Václav Kachlík, CSc.
Author: hidden - assigned by the advisor
Date of registration: 19.12.2013
Date of assignment: 19.12.2013
Date of electronic submission:22.08.2016
Date of submission of printed version:22.08.2016
Date of proceeded defence: 19.09.2016
Reviewers: Mgr. Tomáš Novotný
 
 
 
Preliminary scope of work
Diplomová práce se zabývá geologickým, petrologickým a geochemickým studiem neovulkanitů severozápadní části mostecké pánve v prostoru uhelných lomů elektrárny Tušimice. Jedná se o dva lávové proudy, které byly zastiženy těžbou v severní části lomu. Petrologicko-geochemické studium a K-Ar datování relativně čerstvých hornin v převážně zcela zvětralých vulkanitech ukázalo, že horniny z lomu je možno klasifikovat jako Ti-bohaté bazaltické horniny bez olivínu (tefrity), které patří k hlavní vulkanická fáze ve vývoji oherského riftu, která spadá do oligocénu. Geologicky i datováním se prokázalo, že studované vulkanity jsou od nadložního slojového souvrství odděleny delším hiátem, spjatým erozí jak vulkanitů, tak i podložních hornin krystalinika. Chemismus hlavních a stopových prvků ukázal, že komagmatické vulkanity pocházejí ze dvou poněkud odlišných zdrojů svrchního pláště. Chemismus dvou vzorků ukazuje na vznik nízkým stupněm parciálního tavení silněji metasomatizovaného astenosférického pláště. Chemismus vulkanitů ukazuje, že plášťový zdroj byl svým chemismem podobný recentním OIB bazaltům. Poslední vzorek vznikl z méně metasomatizovaného a hloubkově odlišného plášťového zdroje, který prodělal vyšší stupeň parciálního tavení. Obě horniny byly ovlivněny asimilací nebo kontaminací korovými taveninami pouze minimálně. Extenze litosféry v předpolí Alp a výstup plášťového diapiru usnadnil výstup oligocénních magmat na začátku hlavní fáze vzniku riftu , která bylya doprovázena zvýšenou subsidencí , která umožnila sedimentací několika set metrů mocného sledu nadložních uhlonosných sedimentů.
Preliminary scope of work in English
Diploma thesis deals with geological, petrological and geochemical studies of neovolcanic rocks of the SW part of the Most Basin in the area of Tušimice power plant open pit. There are two lava flows affected by coal mining in northern part of the mine. Petrological and geochemical studies with K-Ar dating relatively recent rocks in mostly weatherworn volcanic rocks showed, that they can be classified as Ti-rich basaltic rocks without olivine (tephrites), which belong to the main volcanic phase in the evolution of the Eger graben. It was evidenced geologicaly and with K-Ar dating, that studied rocks were seperated from underlying beda by hiatus which caused erosion of volcanic rocks as well as crystalline bedrock. Mmajor and trace elements composition of co-magmactic volcanics showed that rock were derived from two slightly different sources of upper mantle. Composition of two samples indicates the formation from low degree of partial melting strongly metasomatic asthenospheric mantle. Chemical features of volcanic rocks show that mantle source was comparamble to recent OIB basalts. Last sample arose from less metasomatized and depth distincted mantle which was affected by higher level of partial melting. Melts from which crystallized both rocks were minimaly affected by asimilation or contamination. Extention of lithosphere in Alp forefield and output of mantle diapir facilitated the output of oligocene magma in the beginning of main volcanic phase of the Eger rift evolution. Increased subsidence enabled deposition of few hundred meters thick sequence of overlying coal-bearing sediments.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html