Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 308)
Assignment details
  
Emanuel Rádl, jeho pojetí filosofie a výchovy
Thesis title in Czech: Emanuel Rádl, jeho pojetí filosofie a výchovy
Thesis title in English: Emanuel Radl, his conception of philosophy and education
Key words: filosofie, výchova, morálnost, dějiny, spravedlnost, pravda, člověk, Bůh, hrdina, národ
English key words: philosophy, education, morality, history, justice, verity, human, God, hero, nation
Academic year of topic announcement: 2013/2014
Type of assignment: Bachelor's thesis
Thesis language: čeština
Department: Katedra občanské výchovy a filosofie (41-KOVF)
Supervisor: doc. PhDr. Naděžda Pelcová, CSc.
Author: hidden - assigned by the advisor
Date of registration: 12.12.2013
Date of assignment: 12.12.2013
Date and time of defence: 08.09.2014 00:00
Venue of defence: knihovna katedry OVF - R 207 e
Date of electronic submission:21.06.2014
Date of proceeded defence: 08.09.2014
Course: Diploma Thesis (OSZD004)
Reviewers: PhDr. Miloslava Blažková, CSc.
 
 
 
Guidelines
Studentka bude respektovat zásady teoretické práce a pravidelně konzultovat s vedoucím práce. prostuduje pramennou literaturu a bude sledovat myšlení Emanuela Rádla v kontextu české a evropské filosofie s ohledem na vztah filosofie a výchovy a vzdělávání.
References
Primární literatura
Rádl, E. Dějiny filosofie I. a II. Praha : Votobia 1998,1999. ISBN 80-7220-063-1. ISBN 80-7220-064-X.
Rádl, E. Útěcha z filosofie. Olomouc : Votobia, 2000. ISBN 80-7198-399-3
Rádl, E. O naší nynější filosofii. Praha : Stanislav Mařík, 1922.
Rádl, E. Úvahy vědecké a filosofické. Praha : Grosman a Svoboda, 1914.

Sekundární literatura
Hromádka, J. L. Don Quijote české filosofie Emanuel Rádl. Brno : L. Marek, 2005. ISBN 80-86263-66-5
Patočka, J. Věčnost a dějinnost: Rádlův poměr k pojetím člověka v minulosti a současnosti. Praha : OIKOYMENH, 2007. ISBN 978-80-7298-256-1
Šimsa, M. Filosof a reforma světa: Pokus o filosofickou interpretaci díla Emanuela Rádla a konstituci reformní filosofie. Ústí nad Labem : Univerzita J.E. Purkyně, 1997. ISBN 80-7044-166-6
Lowensteinová, Š. Filosof a moralista Emanuel Rádl. Praha : Klub osvobozeného samizdatu : Primus, 1994. ISBN 80-901093-7-3
Preliminary scope of work
V bakalářské práci "Emanuel Rádl, jeho pojetí filosofie a výchovy" se bude studentka zabývat dílem a myšlenkami významného českého filosofa a biologa Emanuela Rádla. Prostuduje základní tituly děl Útěcha z filosofie, Dějiny filosofie a stati věnující se problematice výchovy v novém čekoslovenském státě.
Tématem analýzy bude to, jak byly Rádlovy myšlenky přijaty tehdejší společností a jak je jeho myšlení hodnoceno dnes.
Preliminary scope of work in English
In bachelor’s thesis "Emanuel Radl, his conception of philosophy and education" will follow of work and ideas of Czech philosopher and biologist Emanuel Radl. We study the basic titles of works Consolation of Philosophy, History of Philosophy and essay devoted to the problem of education in the new czechoslowak State.
The theme of the analysis will be how Radl thoughts were admitted to the society and its thinking is valued today.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html