Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 336)
Assignment details
   Login via CAS
Dítě s Downovým syndromem v dětském domově
Thesis title in Czech: Dítě s Downovým syndromem v dětském domově
Thesis title in English: Down syndrome child in institutional care
Key words: Downův syndrom, mentální postižení, sluchové postižení, kombinované postižení, dětský domov.
English key words: Down's syndrome, mental disability, hearing impairment, combined disability, foundling home.
Academic year of topic announcement: 2013/2014
Type of assignment: Bachelor's thesis
Thesis language: čeština
Department: Katedra speciální pedagogiky (41-KSP)
Supervisor: PaedDr. Jaroslava Zemková, Ph.D.
Author: hidden - assigned by the advisor
Date of registration: 10.12.2013
Date of assignment: 10.12.2013
Date and time of defence: 01.06.2015 08:30
Venue of defence: M. Rettigové 4, Praha 1, R126, 126, 1. patro, vlevo, zadní trakt
Date of electronic submission:07.04.2015
Date of proceeded defence: 01.06.2015
Course: Diploma Thesis (OSZD004)
Reviewers: PhDr. Miroslava Kotvová, Ph.D.
 
 
 
Preliminary scope of work
Předkládaná bakalářská práce se zabývá problematikou dítěte s Downovým syndrom a kombinovaným postižením, které vyrůstá v dětském domově. Zabývá se jednak výchovou dítěte s kombinovaným postižením v domově, dále potom vzděláváním v ZŠ speciální. Cílem práce je přiblížit problematiku Downova syndromu, s přidruženým sluchovým a mentálním postižením. Aby se dítě mohlo co nejlépe rozvíjet, je důležité sestavit individuálně vzdělávací plán a pracovat podle něj.
Preliminary scope of work in English
The present Bachelor's thesis is devoted to problems of child with Down's syndrome and combined disability and who grows in foundling home. The work deals with upbringing the child with combined disability in foundling home and then the education in special primary school. The aim of this work is to understand the issues of Down's syndrome complicated by hearing and mental impairment. It is necessary to compile the individual education plan and follow it in order in order to the best progress of the child.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html