Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 368)
Thesis details
   Login via CAS
Pozice města Říčany v pražském zázemí: případová studie rodin s dětmi
Thesis title in Czech: Pozice města Říčany v pražském zázemí: případová studie rodin s dětmi
Thesis title in English: The position of the town Říčany in Prague hinterland: a case study of families with children
Key words: suburbanizace, prostor aktivit, město Říčany, pražské zázemí
English key words: suburbanisation, activity space, town Říčany, Prague hinterland
Academic year of topic announcement: 2013/2014
Thesis type: diploma thesis
Thesis language: čeština
Department: Department of Social Geography and Regional Development (31-340)
Supervisor: RNDr. Petra Špačková, Ph.D.
Author: hidden - assigned by the advisor
Date of registration: 15.12.2013
Date of assignment: 09.01.2014
Date of electronic submission:30.06.2015
Date of proceeded defence: 15.09.2015
Opponents: Mgr. Ondřej Mulíček, Ph.D.
 
 
 
Preliminary scope of work
Tato diplomová práce se zabývá otázkou, zda Říčany plní pro své obyvatele funkce lokálního centra. Část textu je věnována transformaci probíhající v okolí Prahy. Práce využívá teoretický rámec geografie času. Jejím cílem bylo pomocí kvalitativního dotazníkového šetření zaměřeného na rodiny s dětmi zjistit, kam obyvatelé lokalizují své každodenní aktivity. Práce se dále snaží zjistit, jaké mechanismy k lokalizaci aktivit vedou. Dalším cílem bylo nalezení rozdílů mezi různými kategoriemi respondentů. Děti a dospělí pracující v Říčanech lokalizují většinu aktivit do blízkého okolí domova. Dospělí pracující v Praze pak mají podlouhlý prostor aktivit, v kterém je však hlavní stanicí bydliště. Jedním z přínosů této práce je vytvoření typologie čtyř skupin obyvatel. Kromě starousedlíků a dvou typů suburbanitů byla vymezena skupina „zakotvených obyvatel, kteří se sice do města přistěhovali spíše nedávno, ale bydlí zpravidla v jeho starších částech a lokalizují sem většinu svého života.
Preliminary scope of work in English
This master thesis deals with the question, whether the town Říčany performs functions of the local centre for its residents. Part of the text is devoted to the transformation taking place around the Czech capital. The paper uses the theoretical framework of Time geography. Using a qualitative questionnaire survey targeted at families with children, the work is trying to identify, where the residents localize their activities. The thesis also attempts to recognize the activity localisation mechanisms. Another goal was to find differences between various categories of the respondents. Children and adults working in Říčany usually localize their activities close to their home. Adults working in Prague have an elliptic activity space, in which home is however main station. One of the contributions of this work is the typology of four groups of households. In addition to long-term residents and two types of suburbanites, the group of “grounded residents” was defined. Although they have moved to the town rather recently, they usually live in the older parts of the town and localize there most of their life.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html