Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 336)
Assignment details
   Login via CAS
Možnosti podpory zdravého držení těla ve školní družině
Thesis title in Czech: Možnosti podpory zdravého držení těla ve školní družině
Thesis title in English: Options of support for healthy body posture in an after-school club
Key words: Zdraví, mladší školní věk, držení těla, rizikové faktory, prevence
English key words: Health, younger school age, body posture, risk factors, prevention
Academic year of topic announcement: 2013/2014
Type of assignment: Bachelor's thesis
Thesis language: čeština
Department: Katedra pedagogiky (41-KPG)
Supervisor: PhDr. Jaroslava Hanušová, Ph.D.
Author: hidden - assigned by the advisor
Date of registration: 29.11.2013
Date of assignment: 04.07.2014
Date and time of defence: 09.09.2015 09:15
Venue of defence: M. Rettigové 4, Praha 1, R217, 217, 2. patro, vlevo, zadní trakt
Date of electronic submission:10.07.2015
Date of proceeded defence: 09.09.2015
Course: Diploma Thesis (OSZD004)
Reviewers: Mgr. Eva Nechlebová, Ph.D.
 
 
 
Guidelines
Teoretická část
Definice zdraví
Pohybový vývoj dětí od narození do ukončení růstu
Zahájení školní docházky
Pohybový režim u dětí v mladším školním věku
Školní družina a zdravý pohyb žáků
Prevence ve školním prostředí
Ergonomie školního nábytku
Správné držení těla
Vadné držení těla
Nejčastější vady držení těla u žáků
Životní styl ve vztahu k vadnému držení těla

Praktická část
Dotazníkové šetření – rizikové faktory vzniku vadného držení těla
Konkrétní náměty možnosti prevence vadného držení těla ve školní družině
Ukázka metodiky cvičení pro prevenci vadného držení těla u dětí
References
[1.] DYLEVSKÝ, Ivan. 1997. Pohybový systém a zátěž. Praha: Grada, 252 s. ISBN 80-716-9258-1.
[2.] HNÍZDILOVÁ, Michaela. 2006. Tělovýchovné chvilky, aneb, Pohyb nejen v tělesné výchově. Brno: Masarykova univerzita, 64 s. ISBN 80-210-4010-6.
[3.] KOLÁŘ, Pavel. 2009. Rehabilitace v klinické praxi. Praha: Galén, 713 s. ISBN 978-807-2626-571.
[4.] KOLISKO, Petr. 2003. Integrační přístupy v prevenci vadného držení těla a poruch páteře u dětí školního věku. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 80s. ISBN 80-244-
[5.] KUČERA, Miroslav, Pavel KOLÁŘ a Ivan DYLEVSKÝ. 2011. Dítě, sport a zdraví. Praha: Galén, 190 s. ISBN 978-807-2627-127.
[6.] LARSEN, Christian, Claudia LARSEN a Oliver HARTELT. 2010. Držení těla: analýza a způsoby zlepšení: look@yourself - work@yourself. Olomouc: Poznání, 143 s. ISBN 978-808-6606-934.
[7.] LAUPER, Renate. 2007. Dítě od hlavy až k patě v pohybu: pohybové hry a práce s tělem pro předškoláky a školáky. Olomouc: Poznání, 136 s. ISBN 978-808-6606-675.
[8.] SKALOVÁ, Jana. 2012. S láskou ke zdravému pohybu našich dětí: naslouchání jejich dokonalosti. Praha: Krigl, 55 s. ISBN 978-80-86912-64-6.
Preliminary scope of work
Tato bakalářská práce se zaměřuje na možnosti prevence optimálního držení těla dětí ve školní družině. V teoretické části se zabývá pojmy, které souvisejí s problematikou podpory zdravého držení těla u dětí v mladším školním věku. V praktické části zjišťuje rizikové faktory vadného držení těla, předkládá názorné ukázky cvičení k prevenci vadného držení těla.
Preliminary scope of work in English
This thesis focuses on the possibilities of prevention optimum body posture of children in the after-school club. In the theoretical part it deals with concepts that related to the issue of promoting a healthy body posture for children at younger school age. In the practical part it identifies risk factors of the poor body posture and presents demonstration exercises for the prevention of the poor body posture.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html