Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 368)
Thesis details
   Login via CAS
Ovlinění dechových pohybů pomocí Power Breathe
Thesis title in Czech: Ovlinění dechových pohybů pomocí Power Breathe
Thesis title in English: Influence of the breathing muscles using POWERbreathe.
Key words: POWERbreathe, 3D analýza, IMT, kinematika, bránice, dynamika dýchání
English key words: POWERbreathe, 3D analysis, IMT, kinematics, diaphragm, dynamics of breathing
Academic year of topic announcement: 2013/2014
Thesis type: diploma thesis
Thesis language: čeština
Department: Anatomie a biomechanika (51-500100)
Supervisor: doc. Ing. Monika Šorfová, Ph.D.
Author: hidden - assigned by the advisor
Date of registration: 28.11.2013
Date of assignment: 28.11.2013
Date and time of defence: 07.05.2015 00:00
Date of electronic submission:09.04.2015
Date of submission of printed version:09.04.2015
Date of proceeded defence: 07.05.2015
Opponents: doc. PhDr. Pavel Strnad, CSc.
 
 
 
Preliminary scope of work
Hlavním cílem této diplomové práce je zjistit, zda lze měřit 3D kinematickou analýzou tvarové změny trupu při klidovém dýchání a při použití POWERbreathe a zda bude možné identifikovat změny. Diplomová práce bude rozdělena na 2 části. První bude obsahovat teoretickou část týkající se problematiky kineziologie a biomechaniky dýchání, ve speciální části bude popsán provedený výzkum, kde zjišťuji změnu kinematiky trupu při aplikaci POWERbreathe.
Výzkum byl měřen u 6 probandů přibližně stejné věkové kategorie (ženy), kdy každý z nich během měření prováděl klidové dýchání, maximální nádech, výdech, odporové dýchání za použití POWERbreathe, posléze další klidové dýchání a maximální nádech a výdech. Klidové dýchání bylo zvoleno referenční hodnotou. Celé experimentální měření se uskutečnilo během jednoho dne. V rámci výzkumu byla použita 3D kinematická analýza pohybu pomocí systému Qualysis. Byly sledovány tvarové změny trupu a případně i vyvolané dechové změny při aplikaci POWERbreathe.
Měření potvrdilo, že systém Qualysis je schopen zaregistrovat pohyblivost a tvarové změny trupu. Při stanovené prahové zátěži přístroje POWERbreathe převažovaly pohyby směrem kraniálním v oblasti horní části trupu v porovnání s laterálními pohyby střední a dolní části trupu.
Preliminary scope of work in English
The main object of this thesis is to determine, if it is possible to use 3D kinematic analysis to measure changes of trunk shapes during quiet breathing and breathing when using POWERbreathe and if it is possible to identify the changes.
The thesis is divided to two parts. The first part contains theoretical part, focused on issue of kinesiology and biomechanics of breathing. The special part is concentrated on research, where I find changes of trunk kinematics during application of POWERbreathe.
Measurements were made on 6 probands in the same age category (women), when each measurement was performed during quiet breathing, maximum inhale/exhale, resistive breathing when using POWERbreathe and then another quiet breathing and maximum inhale/exhale. Quiet breathing was chosen as benchmark. The experimental measurements was done during one day. The research was used 3D kinematic motion analysis using system Qualysis. Were observed changes in the shape of the trunk and possibly caused breath changes during using POWERbreathe.
Measurements has confirmed, that the system Qualysis is able to detect mobility and the trunk shape changes. At a certain threshold load device POWERbreathe prevailed movements cranial direction in the upper part of trunk compared with lateral movements with the middle and lower trunk.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html