Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 368)
Thesis details
   Login via CAS
Analýza fotovoltaické využitelnosti vybraných území prostřednictvím nástrojů GIS
Thesis title in Czech: Analýza fotovoltaické využitelnosti vybraných území prostřednictvím nástrojů GIS
Thesis title in English: The Analysis Photovoltaic Utilization by Means of Tools of GIS in Model Area
Key words: fotovoltaika, gis, model, Area Solar Radiation, solární elektrárna
English key words: photovoltaics, gis, model, Area Solar Radiation, photovoltaic power station
Academic year of topic announcement: 2013/2014
Thesis type: Bachelor's thesis
Thesis language: čeština
Department: Department of Applied Geoinformatics and Cartography (31-370)
Supervisor: Mgr. Jakub Jaroš
Author: hidden - assigned by the advisor
Date of registration: 26.11.2013
Date of assignment: 05.02.2014
Date of electronic submission:22.05.2015
Date of proceeded defence: 15.06.2015
Opponents: doc. RNDr. Přemysl Štych, Ph.D.
 
 
 
Preliminary scope of work
Cílem bakalářské práce je demonstrovat možnosti uplatnění geoinformačních systémů v oblasti fotovoltaiky. V teoretické části bude nejprve stručně pojednáno o fotovoltaické metodě výroby elektrické energie a dále bude nastíněno, jakou roli sehrává fotovoltaika v Česku. V dalším textu budou představeny parametry ovlivňující výkon fotovoltaických elektráren. Důraz přitom bude kladen zejména na popis parametrů souvisejících s fyzickogeografickými podmínkami v místě elektrárny. Nejvíce prostoru v teoretické části pak bude věnováno podrobné analýze stávajících geoinformačních metod a postupů umožňujících modelování fotovoltaické využitelnosti krajiny. Na základě této analýzy bude v praktické části vybrán vhodný model, pomocí kterého bude testována fotovoltaická využitelnost vybraných lokalit, na nichž se v současnosti nachází solární elektrárny. Jedním z výstupů práce bude porovnání výsledků získaných modelováním s daty z databáze ČHMÚ.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html