Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 368)
Thesis details
   Login via CAS
Energeticky založený model akumulace a tání sněhu v jehličnatém lese a na otevřené ploše
Thesis title in Czech: Energeticky založený model akumulace a tání sněhu v jehličnatém lese a na otevřené ploše
Thesis title in English: An energy-based model accounting for snow accumulation and snowmelt in a coniferous forest and in an open area
Key words: akumulace sněhu, tání sněhu, odtok, leaf area index
English key words: snow accumulation, snowmelt, runoff, leaf area index
Academic year of topic announcement: 2013/2014
Thesis type: diploma thesis
Thesis language: čeština
Department: Department of Physical Geography and Geoecology (31-330)
Supervisor: doc. RNDr. Michal Jeníček, Ph.D.
Author: Mgr. Ondřej Matějka - assigned by the advisor
Date of registration: 22.11.2013
Date of assignment: 02.01.2014
Date of electronic submission:27.04.2015
Date of proceeded defence: 26.05.2015
Opponents: prof. RNDr. Jakub Langhammer, Ph.D.
 
 
 
Preliminary scope of work
Cíle práce
1. Zhodnocení vlivu lesní vegetace na radiační bilanci sněhové pokrývky
2. Sestavení a kalibrace energeticky založeného modelu akumulace a tání sněhu, který je schopný simulovat rozdílnou energetickou bilanci otevřených ploch a lesa
Použité pracovní metody, zájmové území, datové zdroje
V rámci práce bude provedena rešerše české a zahraniční literatury se zaměřením na zhodnocení vlivu lesní vegetace na radiační bilanci sněhové pokrývky.
Na základě získaných poznatků bude proveden výběr a úprava takového matematického modelu energetické bilance, který bude vyhovovat dostupnému datovému souboru z klimatologické stanice Hřebečná (povodí Bystřice v Krušných horách). Model bude upraven tak, aby zohlednil rozdílnou radiační bilanci na otevřených plochách a v lesích s různou strukturou vegetace. Pro vystižení struktury lesa budou vytvořeny a analyzovány hemisférické snímky provedené na měřených lokalitách (stanovení LAI, faktoru zakrytí oblohy, potenciálního úhrnu sluneční radiace).
Dále bude provedena kalibrace a srovnání výsledků modelu se skutečnými měřeními tání sněhové pokrývky. Bude provedena analýza silných a slabých stránek modelu a použitých postupů.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html