Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 368)
Thesis details
   Login via CAS
Bezdůvodné obohacení v obchodním právu
Thesis title in Czech: Bezdůvodné obohacení v obchodním právu
Thesis title in English: Unjustified Enrichment in Business Law
Key words: bezdůvodné obohacení, obchodní závazkový vztah, promlčení, rekodifikace
English key words: Unjustified enrichment, commercial obligation, limitation of rights, recodification
Academic year of topic announcement: 2013/2014
Thesis type: diploma thesis
Thesis language: čeština
Department: Department of Business Law (22-KOBCHP)
Supervisor: JUDr. Vít Horáček, Ph.D.
Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
Date of registration: 03.12.2013
Date of assignment: 13.11.2014
Confirmed by Study dept. on: 28.01.2015
Date and time of defence: 19.01.2015 13:00
Venue of defence: místnost č. 211
Date of electronic submission:13.11.2014
Date of proceeded defence: 19.01.2015
Opponents: JUDr. Štefan Elek, LL.M., Ph.D.
 
 
 
Preliminary scope of work
Cílem této práce je rozebrat institut bezdůvodného obohacení v obchodním právu. Toto téma bývá obvykle zpracováno jako součást občanskoprávních studií a zároveň bývá upozaďováno na úkor závazků, které vznikají ze smluv. Právě proto jsem si vybrala popsat tuto problematiku z hlediska obchodního práva.
Práci tvoří sedm kapitol. V první úvodní kapitole jsou definovány základní právní předpisy, které byly používány pro výklad a zároveň nastiňuje, že došlo k významné změně v důsledku rekodifikace soukromého práva v České republice. Druhá kapitola je rozdělena do dvou částí. První část se zaměřuje na římskoprávní úpravu institutu, jakožto základu pro kontinentální právo. Druhá část poskytuje přehled platných úprav na našem území do založení České republiky. Třetí kapitola je soustředěna na účinnou úpravu do konce roku 2013. Zejména analyzuje přístup soudů a rozhodování Nejvyššího soudu ČR ve spojení s otázkou promlčení podle Obchodního zákoníku. Kapitola čtvrtá rozebírá změny od účinnosti Nového občanského zákoníku především z pohledu podnikatelů. Kapitola se více zaměřuje na úpravu promlčení a vyšší míru ochrany poctivého příjemce. V následující páté kapitole je zkoumán vliv práva Evropské unie a potenciál vzniku Evropského občanského zákoníku. V posledních dvou kapitolách jsou vyjádřeny závěry.
Účelem této práce je vyjasnit jaká pravidla se aplikují na závazky z bezdůvodného obohacení, jakožto obchodněprávního závazku. Dále pak analyzovat přínos změn po rekodifikaci a použitelnost předešlé judikatury do budoucna.
Preliminary scope of work in English
The aim of my thesis is to analyse the concept of unjustified enrichment in connection with the commercial law. In fact this topic is usually described in the civil law studies and at the same time the unjustified enrichment is minor topic compared to the obligations arising from the contracts. This is the reason why I have chosen this issue describe and focus on the business aspects.
The thesis is composed of seven chapters. Chapter one as an introduction defines basic legislation acts, which I am dealing with throughout the thesis and roughly describes there are changes in connection with the extensive recodification of the Czech private law. Chapter two is subdivided into two parts. Part one focuses on the origin of the unjustified enrichment in Ancient Rome as the base for the civil law. Part two provides an outline of past legislation within the territory of the Czech Republic until its establishment. Chapter three concentrates on the legislation effective until 31 December 2013. It illustrates the approach to decision-making by the Supreme Court including the decision-making in connection with the limitation of rights according to Commercial Code. Chapter four analyses the changes after New Civil Code came into force in relation to commercial law. Here is highlighted limitation of right and the protection of bona fide beneficiary. In fifth chapter is investigated the influence of the European Union law and potential for creating of European Civil Code. And finally in chapter six and seven are drawn up the conclusions.
The goal of the thesis is to make clear what rules applies to what obligations raised from the unjustified enrichment as a commercial obligation as well as to analyse what are the benefits of the recodification. And eventually the goal is to predict or estimate which decision-making might be applicable in the future.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html