Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 356)
Assignment details
   Login via CAS
Vnější vlivy na bulharské muslimy
Thesis title in Czech: Vnější vlivy na bulharské muslimy
Thesis title in English: External influences on Bulgarian Muslims
Key words: Bulharsko, islám, Pomaci, menšiny, Turecko, Saúdská Arábie, wahhábismus, zahraniční politika, asimilace.
English key words: Bulgaria, Islam, Pomaks, Minorities, Turkey, Saudi Arabia, Wahhabism, Foreign Policy, Assimilation.
Academic year of topic announcement: 2012/2013
Type of assignment: Bachelor's thesis
Thesis language: čeština
Department: Institute of International Studies (23-IMS)
Supervisor: Mgr. Kamil Pikal
Author: hidden - assigned by the advisor
Date of registration: 04.11.2013
Date of assignment: 04.11.2013
Date and time of defence: 16.06.2014 00:00
Venue of defence: FSV UK Jinonice
Date of electronic submission:16.05.2014
Date of proceeded defence: 16.06.2014
Reviewers: PhDr. Miroslav Tejchman, DrSc.
 
 
 
URKUND check:
Preliminary scope of work
V Bulharsku žije největší přirozená muslimská menšina na území Evropské unie, zajímavá je mimo to, že tvoří zhruba 13 % obyvatelstva, i tím, že nejde o imigranty, ale po generace zde žijící skupiny, které se mezi sebou liší jak mírou integrovanosti do většinové společnosti, tak jazykem, přístupem k islámu a tradicemi. Většinu bulharských muslimů tvoří Turkové, druhou největší skupinu Pomaci (někdy nazývaní "bulharofonní muslimové"), menší část Rómové. Všechny skupiny se v průběhu 20. století setkaly se snahami o svou definitivní integraci mezi většinové obyvtelstvo, ani jedna však nezanikla. Zvláště u Pomaků v posledních letech začaly probíhat kulturní změny a v některých městech příklon k fundamentálnímu islámu, což je přičítáno vlivu do země nekontrolovaně přicházejících peněz hlavně z oblasti Perského zálivu (jmenovitě ze Saúdské arábie). V turecké menšině však k podobným změnám nedochází. Cílem práce je srovnat turecké a saúdskoarabské vlivy na bulharské Turky a Pomaky a pokusit se poukázat na hlavní rozdíly mezi nimi, které vedou k tomu, že Turci jsou vůči vlivu peněz ze Saúdské Arábie a dalších zemí Zálivu relativně imunní, zatímco Pomaci mění své dlouho zažité zvyky, vzdávají se po generace starých tradic a přijímají fundamentální islám, který není blízký téměř ničemu, s čím se v průběhu historie setkali.
Preliminary scope of work in English
Bulgaria is home to the largest natural Muslim minority in the European union. It is interesting not only because the Muslims make up 13 % of Bulgaria's population, but also because they aren't immigrants, but ethnic groups that live there for generations. They differ not only by the level of their integration into the majority, but also by language, practice of Islam and traditions. Most of them are Bulgarian Turks, the second largest group are Pomaks (Bulgarian speaking Muslims), there are also Muslim Romas. All these groups were subject to assimilation campaigns during the 20th century, but the Muslims always resisted. Especially the Pomaks' culture started to change in recent years and in some towns they start to cling to fundamentalist Islam, probably because of the inflow of uncontrolled money from the Persian gulf (and Saudi Arabia, especially). The Turkish minority doesn't change that way. The text aims to compare the Turkish and Saudi Arabian influences on the Bulgarian Turks and Pomaks, in order to show the main differences, which lead to the fact that the Turks are immune to the influence of the Arabian money, while the Pomaks change their long established traditions and accept the fundamentalist Islam, which is far from anything they have historically met.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html