Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 348)
Assignment details
   Login via CAS
Vztahová vazba u osob s poruchami vyvolanými užíváním opiátů
Thesis title in Czech: Vztahová vazba u osob s poruchami vyvolanými užíváním opiátů
Thesis title in English: Attachment in people with disorders caused by opioid
Key words: vztahová vazba- opiáty- uživatelé opiátů- závislost- zvládací strategie
English key words: Attachment- opiates- opiates users- addiction- coping strategies
Academic year of topic announcement: 2013/2014
Type of assignment: Bachelor's thesis
Thesis language: čeština
Department: Department of Addictology First Faculty of Medicine Charles University and General University Hospital in Prague (11-00611)
Supervisor: PhDr. Monika Nevoralová
Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
Date of registration: 30.10.2013
Date of assignment: 30.10.2013
Confirmed by Study dept. on: 09.05.2014
Date and time of defence: 11.06.2014 00:00
Date of electronic submission:09.05.2014
Date of proceeded defence: 11.06.2014
Course: Defence of bachelor´s thesis (B02036)
Reviewers: Mgr. Lenka Reichelová
 
 
 
Preliminary scope of work
Tato bakalářská práce je zaměřená na výzkum vztahové vazby u osob závislých na opiátech. Cílem výzkumu je popsat vztah mezi typem vztahové vazby a zvládacími strategiemi. Výzkumu se zúčastnilo čtyřicet klientů závislých na opiátech ze souboru substitučních programů. Konkrétně z metadonového programu Kliniky adiktologie 1 LF UK, z Cadas Sananim a z Remedis, kde probíhá substituce opiátů, zejména Suboxonem. Studie se soustředí na kvantitativní sběr dat pomocí baterie dotazníků, které byly vyplňovány ve spolupráci s tazatelem v období během léčby. Dotazníková baterie obsahuje tyto dotazníky: Anamnestický dotazník, ECR-R Experience in Close Relationships (Fraley et al., 2000) a SVF-78 Dotazník o strategii zvládání stresu (Janke & Erdmanová, 2003). Studie je anonymní a důvěrná. Dotazníky jsou kódovány podle iniciál respondenta a tazatele a data realizace výzkumu. Výsledky studií v zahraničí dokládají, že závislostní chování je častěji spojeno s nejistým typem vztahové vazby a naopak, že jistý typ vztahové vazby působí na jedince protektivně. Schindler s kolegy (2009) došli k závěru, že uživatelé heroinu vykazovali rysy úzkostně vyhýbavého typu citové vazby. Rozsáhlejší studie v České republice doposud nebyly provedeny.
Preliminary scope of work in English
This thesis is focused on the attachment among people addicted to opiates. The goal of the research is to describe the relationship between the type of attachment and coping strategies of opiates users. Research was attended by forty clients in opioid-dependent set of substitution programs. Klients are from the methadone substitution of clinics adiktologie 1 LF UK, from CADAS Sananim and Remedis, where there is a substitution of opioids, especially by Suboxone. The study focuses on quantitative data collection using a battery of questionnaires which were completed in collaboration with the interviewer during the period of treatment.Questionnaire battery containing the following questionnaires: anamnesis questionnaire, ECR - R Experience in Close Relationships (Fraley et al., 2000) and SVF- 78 questionnaire on coping strategies (Janke & Erdman, 2003). The study is anonymous and confidential. Questionnaires are encoded by the initials of the respondent and the interviewer and execution of research date. Results of studies abroad show that addictive behavior is often associated with insecure attachment and positive attachment works on people protectively. Schindler and colleagues (2009) concluded that heroin users showed features of anxious avoidant type of attachment. More extensive studies in the Czech Republic have not been performed yet.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html