Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 368)
Thesis details
   Login via CAS
Metabolický syndrom - hrozba civilizačního onemocnění
Thesis title in Czech: Metabolický syndrom - hrozba civilizačního onemocnění
Thesis title in English: Metabolically syndrome - threat of civilisation diseases
Key words: civilizační onemocnění, diabetes 2. typu, hypertenze, metabolický syndrom, obezita, prevence
English key words: civilisation diseases, diabetes 2. type, hypertension, metabolically syndrome, obesity, prevention
Academic year of topic announcement: 2013/2014
Thesis type: Bachelor's thesis
Thesis language: čeština
Department: Institute of Nursing Theory and Practice First Faculty of Medicine Charles University (11-00250)
Supervisor: Mgr. Miluše Kulhavá
Author: hidden - assigned by the advisor
Date of registration: 23.10.2013
Date of assignment: 23.10.2013
Date and time of defence: 11.06.2014 13:00
Venue of defence: Ústav teorie a praxe ošetřovatelství 1. LF UK (8:30/13:00)
Date of electronic submission:23.04.2014
Date of proceeded defence: 11.06.2014
Course: Defense of Bachelor´s Thesis (B01821)
Opponents: PhDr. Jana Podaná
 
 
 
Guidelines
Vypracování bakalářské práce se řídí opatřením děkana č. 10/2010 a Manuálem pro vytvoření závěrečných kvalifikačních prací 1. LF UK v Praze.
References
Svačina. Š. ( 2013 ). Obezitologie a teorie metabolického syndromu. Praha: Triton


Rosolová. H. ( 2013 ). Kardiometabolický syndrom: průvodce ošetřujícího lékaře. Praha: Maxdorf


Češka. R. ( 2012 ). Cholesterol a ateroskleróza, léčba dyslipidémií. Praha: Triton


Rosolová. H., & Matoulek, M. ( 2012 ). Metabolický syndrom a prevence srdečně – cévních nemocí. Praha: Mladá fronta

Byrne, CD., & Wild, SH. (2005). The Metabolic syndrome. Chichester: Wiley.


Svačina. Š. ( 2011 ). Metabolický syndrom: nové postupy. Praha: Grada

Roux. D. ( 2010 ). Revoluce v léčení obezity, cukrovky, vysokého tlaku a cholesterolu. Olomouc: Fontána
Preliminary scope of work
Bakalářská práce, zabývající se problematikou metabolického syndromu jako hrozby civilizačního onemocnění, bude mít teoreticko – empirický charakter. Teoretická část práce se bude zabývat souborem rizikových faktorů, které se často vyskytují společně a které vedou předčasně k rozvoji aterosklerózy a diabetu 2. typu, obecně známé pod pojmem metabolický syndrom, Reavenův syndrom, syndrom inzulinové rezistence, x syndrom apod., zasahující do populace středního věku. Rovněž se bude zabývat příčinami rozvoje těchto faktorů, jako jsou obezita, nedostatek pohybu, stres, špatné stravovací návyky, respektive životospráva. Pokusí se nastínit možnosti edukace pacientů odborným personálem ve vztahu k této problematice.
V empirické části bude dotazníkovým šetřením realizován výzkum, který si klade za cíl zmapovat informovanost respondentů o daném syndromu (z médií, od lékařů...), co dělají pro své zdraví v rámci primární prevence metabolického syndromu a jak byli seznámeni s riziky rozvoje metabolického syndromu včetně opatření prevence zdravotnickým personálem nemocnice Brandýs nad Labem.
Preliminary scope of work in English
Bachelor´s thesis which deals with the metabolic syndrome as a threat of civilisation diseases, it will have a theoretical and empirical character. The theoretical part will deal with a set of risk factors that often occur together and lead premature to development of atherosclerosis and second type of diabet, generally known as metabolic syndrome, Reaven´s syndrome, insulin resistence syndrome, x syndrome, etc., affecting into middle- aged population. It will also follow the causes of the development of these factors, such as obesity, lack of exercise, stress, poor eating habits or lifestyle. It will try bring the options for patients by the qualified personnel in relation to this issues.
In the empirical part, there will be implemented research by the questionnaire dissemination that aims to map the respondent´s knowledge of the syndrome ( from the media, from the doctors..), what they do for their health in the primary prevention of metabolic syndrome and how they were aware with risks of developing metabolic syndrome including measure of prevention by medical staff of the hospital Brandys nad Labem.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html