Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 368)
Thesis details
   Login via CAS
Kvalita spánku hospitalizovaných pacientů
Thesis title in Czech: Kvalita spánku hospitalizovaných pacientů
Thesis title in English: Sleep quality in hospitalized patients
Key words: Všeobecná sestra, hospitalizace, spánek, kvalita spánku, pacient
English key words: Nurse, hospitalization, sleep, sleep quality, patient
Academic year of topic announcement: 2013/2014
Thesis type: Bachelor's thesis
Thesis language: čeština
Department: Institute of Nursing Theory and Practice First Faculty of Medicine Charles University (11-00250)
Supervisor: Mgr. Eva Marková, Ph.D.
Author: hidden - assigned by the advisor
Date of registration: 21.10.2013
Date of assignment: 31.10.2013
Date and time of defence: 08.06.2015 00:00
Venue of defence: UTPO
Date of electronic submission:30.04.2015
Date of proceeded defence: 08.06.2015
Course: Defense of Bachelor´s Thesis (B01821)
Opponents: Mgr. Bc. Ivana Eckelová
 
 
 
Guidelines
Bakalářská práce musí odpovídat Opatření děkana č. 10/2010 a Manuálu pro vytvořená závěrečných kvalifikačních prací 1. LF UK a ÚTPO.
References
KOUKOLÍK, F. Lidský mozek. 3., přeprac. a dopl. vyd. Praha: Galén, 2012, 400 s. ISBN 978-80-7262-771-4.
GURKOVÁ, E. (2011). Hodnocení kvality života: pro klinickou praxi a ošetřovatelský výzkum. Praha: Grada.
ŠAMÁNKOVÁ, M. (2011). Lidské potřeby ve zdraví a nemoci aplikované v ošetřovatelském procesu. Praha: Grada.
SEIDL, Z. (2008). Neurologie pro nelékařské zdravotnické obory. Praha: Grada.
BORZOVÁ, C. (2009). Nespavost a jiné poruchy spánku: pro nelékařské zdravotnické obory. Praha: Grada.
NEVŠÍMALOVÁ, S,ŠONKA, K.. (2007). Poruchy spánku a bdění. Praha: Galén.
RAYMOND, I., et al. Quality of sleep and its daily relationship to pain intensity in hospitalized adult burn patients. Pain, 2001, (92), 3, 381-388.
Doǧan, O, Ertekin, S., & Doǧan, S. (2005). Sleep quality in hospitalized patients. Journal of Clinical Nursing, 14, (1), 107-113. DOI: 10.1111/j.1365-2702.2004.01011.x.
Raymond, I., Nielsen, T. A., Lavigne, G., Manzini, C., & Choinière, M. (2001). Quality of sleep and its daily relationship to pain intensity in hospitalized adult burn patients. Pain, 92,(3), 381-388.
Young, J.S., Bourgeois, J.A., Hardin, K.A. (2008). Sleep in hospitalized medical patients, part. 1: factors affecting sleep. Journal Hosp. Med. 2008,3(6):473-82. doi: 10.1002/jhm.372.
Preliminary scope of work
Tato bakalářská práce se zabývá kvalitou spánku u pacientů hospitalizovaných na chirurgické klinice.Teoretická část této práce je zaměřena na fyziologii spánku a bdění, délku spánku a jeho kvalitu, význam spánku pro léčení hospitalizovaných pacientů, poruchy spánku a možná zdravotní rizika pro lidský organismus spojená s nedostatkem spánku nebo jeho špatnou kvalitou. Kvalita spánku ve zdravotnickém zařízení, úloha sester, ošetřovatelské intervence. Praktická část této práce je zaměřena na zkoumání kvality spánku u hospitalizovaných pacientů na chirurgickém oddělení. Dále budeme zjišťovat, zda-li má pacient nějaké předspánkové rituály, zda a jak jsou uspokojovány potřeby spánku. Data pro zkoumání budou získána technikou polostrukturovaného rozhovoru a dále analyzována pomocí otevřeného kódování. Výzkumný soubor budou tvořit pacienti po chirurgickém výkonu. Na základě provedeného šetření budou zpracována doporučení, jakým způsobem by mohl ošetřovatelský zdravotnický personál zlepšit kvalitu spánku u hospitalizovaných pacientů.
Preliminary scope of work in English
This bachelor thesis deals with the sleep quality of patients hospitalized in surgical clinics. The theoretical part of this thesis is focused on research of sleep and vigil physiology, length of sleep and its quality, importance of sleep for hospitalized patients’ treatment, sleep disorders and possible health risks for the human organism related to sleep insufficiency and it poor quality. Thesis also research sleep quality in hospitals, role of nurses and nursing interventions. The practical part of this thesis is focused on examining of the sleep quality in patients hospitalized in the surgical ward. We will also determine whether the patients have anypre-sleeping rituals, whether and how their sleep needs are met. Data for the research will be acquired by semi-structured interviews method and furthermore analyzed by using open coding. The research group will consist of patients after surgery. Based on the enquiry, recommendations will be processed of how the nursing medical staff could improve the quality of sleep in hospitalized patients.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html