Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 354)
Assignment details
   Login via CAS
Manželství z křesťanského pohledu
Thesis title in Czech: Manželství z křesťanského pohledu
Thesis title in English: Marriage from a Christian Perspective
Key words: Manželství, Svatební obřady, Bible, Římskokatolická církev, Československá církev husitská, Křesťanské centrum víry, Kanonické právo.
English key words: Marriage, Wedding Ceremonies, Bible, The Roman Catholic Church, The Czechoslovak Hussite Church, Christian Faith Center, Canon Law.
Academic year of topic announcement: 2013/2014
Type of assignment: diploma thesis
Thesis language: čeština
Department: HTF - Katedra systematické teologie, teologické etiky a teologické filozofie (28-01)
Supervisor: prof. ThDr. Zdeněk Kučera
Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
Date of registration: 21.10.2013
Date of assignment: 21.10.2013
Confirmed by Study dept. on: 21.10.2013
Date and time of defence: 09.09.2014 00:00
Date of electronic submission:15.07.2014
Date of proceeded defence: 09.09.2014
Reviewers: doc. ThDr. Jiří Vogel, Th.D.
 
 
 
Guidelines
Práce vychází z biblických ustanovení o stvoření člověka jako muže a ženu a manželství v pojetí Nového zákona. Budu reflektovat právní postavení manželství v moderní společnosti a ustanovení manželství podle řádu Církve římskokatolické, Církve československé husitské a Křesťanského centra víry. V závěru se pokusím forulovat hlavní křesťanské zásady pro manželství mých současníků.
References
Agenda. Obřadní příručka Církve československé husitské. První část. Vydala Církev československá husitská. Praha 2006 • ALLMEN, Jean-Jacques von. Biblický slovník. 1. vyd. Praha: Kalich, 1987, 360 s. ISBN 80-7017-180-4.• BIBLE. Písmo svaté Starého a Nového zákona: český ekumenický překlad. Přel. Ekumenické komise pro Starý a Nový zákon 1981. 11. vyd. Praha. Česká biblickáá společnost, 1998. 1152 s. ISBN 80-85810-19-0.• EVANS, Jimmy: Marriage On the Rock. Marriage Today. Amarillo, Texas ,The Zondervan Corporation, 1994. ISBN 0-9647435-0-7• GRÜN, Anselm. Láska. Karmelitánské nakladatelství s.r.o., Kostelní Vydří. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství s.r.o., 2003. 38 s. ISBN 80-7192-862-3. • Codex iuris canonici = Kodex kanonického práva: Úřední znění textu a překl. do češtiny. Přel. Miroslav Zedníček . ZVON, 1994. s. 471 – 513. 812 s. ISBN 80-7113- 082-6. • Katechismus katolické církve, 1. vyd. Praha: Zvon, 1995, 793 s. ISBN 80-7113-132-6.• Kompendium sociální nauky církve. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2008, 534 s. ISBN 978-80-7195-014-1. • LÉON-DUFOUR, Xavier. Slovník biblické teologie. Vyd. 2., reprint 1. čes. vyd. Praha: Academia, 2003, xix, 658 s. ISBN 80-200-1127-7. • LOCHMAN, Jan Milíč. Desatero: směrovky ke svobodě : nástin etiky pod zorným úhlem Desatera 1. vyd. Praha: Kalich, 1994, 154 s. ISBN 80-7017-828-0. • MEDEK, Rudolf: Katechismus v duchu církve československé husitské. 1. vyd. Praha: Blahoslav, 1990, 136 s. 92• NĚMEC, Damián. Manželské právo katolické církve s ohledem na platné české právo. 1.vyd. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2006, 215s. ISBN 80-85929-83-x• NOVOTNÝ, Adolf. Biblický slovník. Praha: Kalich, 1956, s. 820 – 1404. ISBN není. • PRINCE, Derek. Bůh je prostředník k manželství. Přel. Pavel Rončka.Vyd. Maranatha, Evangelická církev metodistická v Plzni. Pzeň 1990. 122 s. ISBN 80-85013-05-3• Svatební obřady. Česká biskupská konference. Praha: Sekretariát České liturgické komise pro vnitřní potřebu, 1971. 58 s.• ŠPAK, Josef. Agenda: Obřadní příručka Církve československé husitské. Praha: Církev československá husitská, 2006, 123 s. ISBN 80-7000-054-6.• VOJTÍŠEK, Zdeněk. Encyklopedie náboženských směrů a hnutí v České republice: náboženství, církve, sekty, duchovní společenství. Vyd. 1. Praha: Portál, 2004, 462 s. ISBN 80-7178-798-1. • Základy víry Církve československé husitské. Přijaty VI. sněmem dne 17. říjny 1971 jako oficiální nauková norma, ve znění vydaném ústřední radou v roce 1958. Praha: Ústřední rada církve československé husitské, 1975, 144 s. ISBN není
Barna Group. Knowledge to navigate a changing world. [online]. [Cit.2014-07-11] Dostupné z: https://www.barna.org/barna-update/article/15-familykids/42-new- marriage-and-divorce-statistics-released#.UscG6ajhbIV• Církev československá husitská. http://cs.wikipedia.org/ [online]. 2014 [cit. 2014-01-21]. Dostupné z: http://cs. wiki/C%C3%ADrkev_%C4%8Deskoslovensk%C3%A1_husitsk %C3%A1• HUS, Jan. 1 K 13,1-13 A tak zůstává víra, naděje a láska. www.ccsh.cz [online]. [cit. 2014-07-11]. Dostupné z: http://www.ccsh.cz/view.php?id=635 • Kodex kanonického práva. http://cs.wikipedia.org/ [online] 2014[cit. 2014-07-06] Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/ wiki/Kodex_kanonick%C3%A9ho_pr %C3%A1va• Manželství. http://cs.wikipedia.org/ [online]. 2014 [cit. 2014-11-17] Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Man%C5%BEelstv%C3%AD• OPATRNÝ, Aleš: 1. Jak katolická církev chápe manželství. Vira.cz [online].[cit. 2014- 07-11] Dostupné z:http://www.vira.cz/Texty/Knihovna/1-Jak-katolicka-cirkev-chape- manzelstvi.html • Římskokatolická církev. Http://cs.wikipedia.org/[online] 2014[cit. 21.1.2014] Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki%C5%98%C3%ADmskokatolick%C3%A1_c %C3%ADrkev• Rodinné právo 2014. č. 89/2012 Sb. §672 Vznik manželství. http://zakony.centrum.cz/zakon-o-rodine Dostupné z: http://zakony.centrum.cz/obcansky-zakonik-novy/cast-2-hlava-1-dil-2 • Vokabulář webový: Provázek třípramenný z víry, lásky, naděje. HUS, Jan. [online]. [cit. 2014-07-11]. Dostupné z: http://archive.today/Kiw4z
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html