Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 348)
Assignment details
   Login via CAS
Hodnoty, právní vědomí a právo
Thesis title in Czech: Hodnoty, právní vědomí a právo
Thesis title in English: Values, legal consciousness and law
Key words: právo morálka hodnoty
English key words: law morality values
Academic year of topic announcement: 2013/2014
Type of assignment: diploma thesis
Thesis language: čeština
Department: Department of Legal Theory and Legal Doctrines (22-KTPPU)
Supervisor: prof. JUDr. PhDr. Jan Wintr, Ph.D.
Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
Date of registration: 21.10.2013
Date of assignment: 31.10.2013
Confirmed by Study dept. on: 15.09.2014
Date and time of defence: 15.09.2014 11:15
Venue of defence: kancelář č. 240
Date of electronic submission:02.07.2014
Date of submission of printed version:03.07.2014
Date of proceeded defence: 15.09.2014
Reviewers: doc. JUDr. PhDr. Pavel Maršálek, Ph.D.
 
 
 
Preliminary scope of work
Tato diplomová práce se zabývá právními hodnotami a jejich významem při rozhodování subjektů práva. Nejprve zavádí obecný model světa, který je převoditelný na kterýkoliv jiný konzistentně působící svět. Vyvozuje, co můžeme považovat za jednotlivce a jak se tito jednotlivci chovají. To, koho považujeme za jednotlivce, závisí na naší subjektivní volbě. Při určité subjektivní volbě jednotlivce můžeme vztah k okolí jednotlivce vyjádřit určitým myšlenkovým postojem. Pokud můžou sobě odpovídající myšlenkové postoje být sdíleny různými jednotlivci tak, že jejich sdělení jedním jednolivcem by odpovídalo určité myšlence u jiného jednotlivce, mluvíme o institucích.
Instituce nepovažujeme za objektivně existující, ovšem pomáhají nám k interpretaci objektivních skutečností. Mezi instituce patří fyzické i právnické osoby, stát i právo. Stát vzniká mocenským způsobem, ovšem pod vlivem morálky. Morálka je druh instituce, která vzniká interakcí jednotlivců a kompromisem mezi jejich usilováním. Tato diplomová práce se přiklání ke konsekvencionalistickému pojetí morálky, přičemž jednotlivé námitky proti konsekvencionalismu buď vyvrací, nebo ukazuje, že je lze na konsekvencionalismus převést.
Dále ukazuje, že nelze objektivně určit, koho považovat za právní subjekt, ovšem volba subjektu nutně závisí na vztazích mezi jedinci. Vzhledem k tomu, že fyzické osoby jsou přece jenom úžeji spjaty s těmito vztahy a přitom jsou těmi, o jejichž zájmy se v právních vztazích jedná, jsou právnické osoby jen nástrojem pro dosažení jejich zájmů. Proto se mocenské vztahy v důsledku existence právnických osob příliš nemění.
Jednotlivci nemusejí mít nezbytně rovná práva a povinnosti, alespoň to nevyplývá ani ze struktury světa, ani z ní odvozených morálních pravidel. Důvody pro existenci jednotlivých práv a povinností jednotlivců obvykle nejsou s konsekvencionalistickým pojetím v rozporu, pokud se berou v úvahu všechny okolnosti. Obecně se tato práce zabývá spíše základními principy, na kterých stojí konkrétní práva a hodnotové postoje.
Preliminary scope of work in English
This thesis deals with legal values and their importance for the decision making of legal subjects. First it introduces a general model of a world, which can be used for any world with consistent effects. From that it deduces what can be considered an individual person and how such individuals behave. Who we consider an individual is dependent on our subjective choice. While choosing a particular individual we can express their relationship to their environment with a certain attitude of thought. If mutually corresponding thought attitudes can be shared by different individuals in such a way that the conveyance of them would correspond to a certain thought of a different individual, we use the term institution.
Institutions are not considered to be existing objectively, however they help us interpret objective facts. Institutions include natural and artificial persons, the state and the law. The state emerges in a power struggle, although under the influence of morality. Morality is a type of institution, which is created by an interaction among individuals and through a compromise between their aspirations. This thesis decides for a consequentialist approach to morality, while objections against consequentialism are either refuted or shown to be able to be assimilated into consequentialism.
Furthermore it is shown, that it is impossible to objectively state, who should be considered a legal person, because the choice of personality is necessarily dependent upon relationships among individuals. Considering a closer connection of natural persons to these relationships and their interest being an object of these relationships, artificial persons are only a tool for a fulfillment of their interests. That is why power relationships do not change as a result of an existence of artificial persons.
Individuals do not necessarily have to have equal rights and obligations, at least these follow neither from the structure of the world nor from derived moral rules. All things considered, reasons for an existence of various rights and obligations of individuals do not generally contradict a consequentialist attitude. This thesis focuses more on basic principles that define rights and value attitudes.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html