Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 348)
Assignment details
   Login via CAS
Pohádka jako hudebně integrativní projekt pro předškolní děti a jejich rodiče (tvorba, ověřování, metodické náměty do praxe)
Thesis title in Czech: Pohádka jako hudebně integrativní projekt pro předškolní děti a jejich rodiče (tvorba, ověřování, metodické náměty do praxe)
Thesis title in English: Tale as a musical integrativ project for preschoolers and their parents (creation, authentication, methodological ideas into practice)
Key words: Hudební vývoj, předškolní věk, mateřská škola, hudební schopnosti, tvořivost, tvořivá dramatika, autorský scénář, dramatické činnosti, hudební činnosti, integrativní projekt, spolupráce rodiny a školy
English key words: Musical development, pre-school, kindergarten, musical ability., Creativity, creative playwright, author screenplay, drama activities, music activities, integrative project, cooperation between family and school
Academic year of topic announcement: 2013/2014
Type of assignment: diploma thesis
Thesis language: čeština
Department: Katedra hudební výchovy (41-KHV)
Supervisor: doc. PaedDr. Miloš Kodejška, CSc.
Author: hidden - assigned by the advisor
Date of registration: 03.10.2013
Date of assignment: 03.10.2013
Date and time of defence: 23.05.2016 09:00
Venue of defence: M. Rettigové 4, Praha 1, R128, 128, divadlo, 1. patro, vlevo, zadní trakt
Date of electronic submission:15.04.2016
Date of proceeded defence: 23.05.2016
Course: Diploma Thesis (OSZD005PP)
Reviewers: Mgr. Milena Kmentová, Ph.D.
 
 
 
Preliminary scope of work
Diplomová práce má představit významnou formu spolupráce mateřské školy a rodiny prostřednictvím participace na hudebně integrativní projektu hudební pohádky.

Studentka vytvoří na základě teoretických východisek (historických, psychologicko-ontogenetických a sociálně společenských) hudebně integrovaný scénář hudební pohádky pro předškolní děti. A to v několika etapách. Jejim cílem bude rozvíjet nejenom základní hudební schopnosti, ale další klíčové kompetence dle RVP. Kandidátka následně ve výzkumné části ověří účinnost v oblastech hudebního rozvoje a vyhodnotí spolupráci školy a rodiny. Vyhodnocení učiní s ohledem na stanovený předmět, cíle, metody, hypotézy a organizaci výzkumu.. Poslední část diplomové práce bude věnována metodickým námětům pro hudebně výchovnou praxi. DP bude v příloze doplněna motivačním videozáznamem.
Preliminary scope of work in English
Thesis will introduce an important form of cooperation between kindergartens and families through participation in music integrative project, a musical fairy tale.

Student generated based on the theoretical foundations of (historical, psycho-social and socio ontogenetic) musically integrated scenario musical fairy tale for preschool children. And in several stages. Its aim will be to develop not only the basic musical abilities, but other key competences according to RVP. Candidate then in the research section verify the effectiveness of development in the areas of music and evaluate cooperation between schools and families. Evaluation make with regard to the set subject, objectives, methods, hypotheses and research organization .. In the final part will be devoted to methodological suggestions for musical and educational practice. DP will be completed in Annex motivational video recording.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html