Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 362)
Assignment details
   Login via CAS
Descartovo pojetí prvních principů
Thesis title in Czech: Descartovo pojetí prvních principů
Thesis title in English: Descartes’ Conception of the First Principles
Key words: Descartes, první principy, tradiční a novější interpretace Descarta, chápání Descarta jen jako zakladatele novověkého racionalismu, postavení Descarta v dějinách filosofie, vidění a čtení Descarta na evropském kontinentu a v anglicky mluvících zemích, Descartovy argumenty a argumenty k Descartovi.
English key words: Descartes, first Principles, traditional and newer interpretation of Descartes, treating of Descartes as the founder of modern rationalism only, position of Descartes in history of philosophy, seeing and reading Descartes on the European continent and in English speaking countries, Decartes’ arguments and arguments to Descartes.
Academic year of topic announcement: 2012/2013
Type of assignment: diploma thesis
Thesis language: čeština
Department: Department of Philosophy (26-KF)
Supervisor: doc. Mgr. Bc. David Svoboda, Ph.D.
Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
Date of registration: 03.10.2013
Date of assignment: 03.10.2013
Confirmed by Study dept. on: 29.10.2013
Date and time of defence: 06.09.2017 14:00
Date of electronic submission:15.06.2017
Date of submission of printed version:15.06.2017
Date of proceeded defence: 06.09.2017
Reviewers: Mgr. Ing. Prokop Sousedík, Ph.D.
 
 
 
Guidelines
1. Shromáždit relevantní primární i sekundární literaturu.
2. Seznámit se s touto literaturou.
3. Shrnutí základních konceptů a jejich vyhodnocení.
4. Dopracování a posouzení hlavních argumentů.
References
KENNY, Antony, KEY TEXTS, Classic Studies in the History of Ideas, Publisher in Thoemess Press, Bristol 1995, reprint of the 1968 edition, second impression

The Cambridge Companion to DESCARTES, edited by John Cottingham, Cambridge University Press, 1992, 10th printing New York 2005

GOMBÍČEK, Petr, KUNEŠ Jan (eds.), Cogito, ergo sum, Filosofia, nakladatelství Filosofického ústavu AV ČR, Praha 2006
Preliminary scope of work
Posoudit běžné interpretace a chápání Descartova stanoviska, jak jsou podávány v některých zavedených akademických publikacích i novějších časopiseckých pracích. Reflektovat zejména rozdíl mezi výkladem konceptu Descartova řešení, jak se ustálil na evropském kontinentě pod vlivem filosofické tradici zemí, kde se mluví německy, započaté Hegelovým postojem k Descartovi, a výkladem přijímaným v novějších pracích, které se začaly objevovat v posledních desetiletích především v anglosaském světě. Analyzovat argumenty, o které se opírají zastánci obou těchto pohledů na Descartovy principielní úvahy, které zaznívají při překonávání jeho úvodní totální noetické skepse, a posoudit míru adekvátnosti a věrohodnosti obou interpretací.
Preliminary scope of work in English
The objective is to review the standard interpretations and understandings of Descartes’ position as they are presented in some established academic publications and in more recent journals. Do this by first, contrasting the difference between the interpretation of Descartes’s concepts, as they have been developed on the European continent, influenced by the philosophical tradition of German-speaking countries, starting with Hegel and between those interpretations, which emerge in more recent studies, particularly in the Anglo-Saxon world. Analyse those arguments which are used to defend both points of view of Descartes’s principal arguments, used by him to overcome his initial total epistemological scepticism and to review their validity and plausibility.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html