Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 348)
Assignment details
   Login via CAS
České zdravotnictví v mezinárodním kontextu
Thesis title in Czech: České zdravotnictví v mezinárodním kontextu
Thesis title in English: Czech Health Care in the International Context
Key words: Zdravotnictví, efektivita, zdravotnické systémy
English key words: Health Care, Efficiency, Health Care Systems
Academic year of topic announcement: 2013/2014
Type of assignment: Bachelor's thesis
Thesis language: čeština
Department: Institute of Economic Studies (23-IES)
Supervisor: doc. Ing. Tomáš Cahlík, CSc.
Author: hidden - assigned by the advisor
Date of registration: 05.06.2014
Date of assignment: 05.06.2014
Date and time of defence: 08.09.2015 00:00
Venue of defence: IES
Date of electronic submission:31.07.2015
Date of proceeded defence: 08.09.2015
Reviewers: PhDr. Mgr. Jana Votápková, Ph.D.
 
 
 
URKUND check:
References
CARRIN, Guy. Health systems policy, finance, and organization. Amsterdam: Academic Press, 2009. ISBN 978-012-3757-081.
WOOLDRIDGE, Jeffrey M. Introductory econometrics: a modern approach. 5th ed. Mason, OH: South-Western Cengage Learning, c2013, ISBN 978-111-1531-041.
WHO. The world health report 2000: health systems : improving performance. 2000. Geneva: World Health Organization, ISBN 924156198X.
OECD (2010), Health Care Systems: Efficiency and Policy Settings, OECD Publishing. Dostupné z: http://dx.doi.org/10.1787/9789264094901-en
KINKOROVÁ, Judita a Ondřej TOPOLČAN. Overview of healthcare system in the Czech Republic. The EPMA Journal. 2012, vol. 3. Dostupné z: http://link.springer.com/10.1007/s13167-012-0139-9
EVANS, D. B, A. TANDON, C. J L MURRAY a J. A LAUER. Comparative efficiency of national health systems in producing health: an analysis of 191 countries. GPE Discussion Paper Series: No. 29, EIP/GPE/EQC, World Health Organization, Geneva.
ČZSO. Czech Republic in Figures (2014), Czech Statistical Office. Dostupné z: http://www.czso.cz/csu/2014edicniplan.nsf/p/320181-14
Health expenditure series, World Health Organization, Geneva, dostupné z http://who.int/nha/database/.
WEINSTEIN, Milton C., Jonathan A. SKINNER, Tzahit SIMON-TUVAL a J. A LAUER. Comparative Effectiveness and Health Care Spending — Implications for Reform: cross national econometric analysis. New England Journal of Medicine. 2010, vol. 362, issue 5, s. 460-465.
Preliminary scope of work
Cílem této práce bude analýza českého zdravotnického systému a srovnání s dalšími zdravotnickými systémy členských zemí Světové zdravotnické organizace.
V několika kapitolách bych se rád věnoval obecným modelům zdravotnických systémů, základním charakterestikám a informacím o českém zdravotnickém systému, analýze efektivity zdravotnických systémů a jejího vývoje na státní úrovni se zaměřením na český zdravotnicý systém a stručnému přehledu související literatiry.
K vytvoření této práce budu využívat také data dostupná na internetových stránkách Světové zdravotnické organizace, Světové banky, Českého statistického úřadu a zdravotních pojišťoven.

Předběžná struktura práce:
1. Úvod
2. Modely zdravotnických systémů
3. Český zdravotnický systém
4. Přehled literatury
5. Data a Metodologie
6. Analýza efektivity
7. Výsledky a diskuze
8. Závěr
Preliminary scope of work in English
The aim of this thesis will be analysis of the Czech health care system and its comparison with other health care systems of World Health Organization member states.
In several chapters I would like to focus on general models of health care systems, on basic characteristics of and information about Czech health care system, on analysis of efficiency of health care systems and its development focusing on Czech health care system and on brief review of related literature.
To create this thesis I will also use data available on websites of World Health Organization, World Bank, Czech statistical office and health insurance companies.

Preliminary structure of the thesis:
1. Introduction
2. Models of health care systems
3. Czech health care system
4. Literature review
5. Data and Methodology
6. Efficiency analysis
7. Results and discussion
8. Conclusion
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html