Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 336)
Assignment details
   Login via CAS
Komparácia energetickej bezpečnosti Českej a Slovenskej republiky
Thesis title in thesis language (Slovak): Komparácia energetickej bezpečnosti Českej a Slovenskej republiky
Thesis title in Czech: Komparace energetické bezpečnosti České a Slovenské republiky
Thesis title in English: Comparison of energy security of the Czech and Slovak republic
Key words: energetická bezpečnosť, Česká republika, Slovenská republika, liberalizmus, komparácia
English key words: energy security, Czech republic, Slovak republic, liberalism, comparison
Academic year of topic announcement: 2012/2013
Type of assignment: Bachelor's thesis
Thesis language: slovenština
Department: Department of International Relations (23-KMV)
Supervisor: PhDr. Irah Kučerová, Ph.D.
Author: hidden - assigned by the advisor
Date of registration: 14.08.2013
Date of assignment: 14.08.2013
Date and time of defence: 16.06.2015 00:00
Venue of defence: IPS FSV UK, U kříže 8/661 158 00 Praha 5 – Jinonice
Date of electronic submission:15.05.2015
Date of proceeded defence: 16.06.2015
Reviewers: Mgr. Petr Binhack, Ph.D.
 
 
 
URKUND check:
Preliminary scope of work
Hlavným cieľom práce je komparácia energetickej bezpečnosti Českej a Slovenskej republiky. Komparácia je vedená najmä pohľadom na energetický mix a následnú diverzifikáciu zdrojov energetických surovín (uhlie, ropa, zemný plyn, jadrové palivo a obnoviteľné zdroje). Pri skúmaní energetickej bezpečnosti je do úvahy braná aj rovina dlhodobo udržateľného rozvoja a záväzky uskutočnené voči Európskej únii. V skúmaní samotnej energetickej bezpečnosti autor vychádza zo štátnych dokumentov, ako napr. Aktualizace Státní energetické koncepce ČR alebo Návrhu Energetickej politiky SR a zo zahraničných a domácich štatistických dokumentov. Posudzovanie jednotlivých energetických zdrojov zahŕňa ich podiel na energetickom mixe, údaje o ich domácom výskyte ale aj dovoze a aj krátkodobé trendy v ich využívaní. V teoretickej časti autor uchopuje koncept energetickej bezpečnosti v dvoch teoretických konceptoch, realizmu a liberalizmu a následne skúma jeho polysemickú povahu.
Preliminary scope of work in English
The main objective of this thesis is to compare energy security of the Czech and Slovak republic. The comparison is done through the energy mix and the diversification of energy commodities’ sources (coil, oil, natural gas, nuclear energy/fuel and renewable sources). The sustainable development and commitments to the European Union are taken into account. The author uses the state documents, The Update of State Energy Concept of CR and The Proposal of Energy Policy of SR, and from foreign and domestic statistical documents. Review of energy sources is done through its part in the energy mix, data about sources in the energy mix, data about sources’ homeland occurrence, but also import and about the shorterm trends in their usage. In the theoretical part of the work, the author studies the concept of energy security in two theoretical concepts, liberalism and realism and then studies its polysemic nature.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html