Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 348)
Assignment details
   Login via CAS
Vývoj zahraničního obchodu mezi ČLR a USA od vstupu Číny do Světové obchodní společnosti po současnost
Thesis title in Czech: Vývoj zahraničního obchodu mezi ČLR a USA od vstupu Číny do Světové obchodní společnosti po současnost
Thesis title in English: The Development of Foreign Trade between the People´s Republic of China and the United States of America since China´s Accession to WTO
Key words: ČLR, USA, bilaterální zahraniční obchod, americký obchodní deficit, ochrana duševního vlastnictví
English key words: China, USA, bilateral foreign trade, the U.S. trade deficit, intellectual property rights protection
Academic year of topic announcement: 2012/2013
Type of assignment: Bachelor's thesis
Thesis language: čeština
Department: Department of North American Studies (23-KAS)
Supervisor: Mgr. Jana Sehnálková, Ph.D.
Author: hidden - assigned by the advisor
Date of registration: 07.08.2013
Date of assignment: 13.05.2014
Date and time of defence: 16.06.2014 00:00
Venue of defence: FSV UK Jinonice
Date of electronic submission:19.05.2014
Date of proceeded defence: 16.06.2014
Reviewers: Mgr. Jakub Lepš, M.A.
 
 
 
URKUND check:
Preliminary scope of work
Bakalářská práce se bude zabývat vývojem ekonomické spolupráce mezi USA a ČLR v letech 2001-2013 a problémy, které se v souvislosti s bilaterálním obchodem objevily. Analýza obchodu bude provedena na základě oficiálních obchodních dat týkajících se importu a exportu obou zemí, komoditní struktury vývozů, informací o obchodu v oblasti služeb a přímých zahraničních investic. V souvislosti s problémy, jež při obchodování mezi USA a ČLR vyvstaly, bude diskutována silná role státu a státních podniků v rámci čínské ekonomiky, problém s nedostatečnou ochranou práv duševního vlastnictví, nepostačující plnění dohod stanovených WTO a špionáž. Nastíněny budou také možnosti, jak mohou obě země postupovat při řešení obchodních problémů. Kromě toho v práci budou podrobena analýze některá hospodářská témata, která bývají často předmětem politických diskuzí, a na které se názory amerických politiků různí. Těmito tématy jsou především vliv směnného kurzu juanu na americký obchodní deficit či politika outsourcingu.

Preliminary scope of work in English
This Bachelor thesis will address the development of economic co-operation between the USA and China between 2001 and 2013, and the issues arising in the context of the bilateral trade between the two countries. Analysis on the trade interaction will be based on official statistical data relating to import and export between the two said countries, the commodity structure of the exports, information on trade in services and foreign direct investment figures. In connection with the difficulties encountered in the trade between the USA and the PRC were raised, will discuss the strong role the state and state-owned enterprises play within the Chinese economy, the problem of insufficient protection of intellectual property rights in the PRC, inadequate implementation of the agreements set by the WTO and espionage issues. This work will also outline the ways that the said countries can use to solve business problems. Besides this, various economic issues will be scrutinised throughout this essay, especially those that are often discussed by the politicians, and are contentious. Among such topics are especially the effect of the Exchange rate of the Chinese Yuan on the US trade deficit with China, or the employment of the outsourcing policy. 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html