Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 368)
Thesis details
   Login via CAS
Talentová show Got Talent jako televizní formát a jeho kulturní odlišnosti: komparativní studie čtyř světových verzí
Thesis title in Czech: Talentová show Got Talent jako televizní formát a jeho kulturní odlišnosti: komparativní studie čtyř světových verzí
Thesis title in English: Talent show Got talent as television format and its cultural differencies: comparative study of four global versions
Key words: Talentová show – Got Talent – komparace - Čína – kultura – televizní vysílání – televizní formát – licence – lokální adaptace
English key words: Talent show – Got Talent – comparision - China – culture – television broadcasting – television format – license – local adaptation
Academic year of topic announcement: 2012/2013
Thesis type: diploma thesis
Thesis language: čeština
Department: Department of Media Studies (23-KMS)
Supervisor: Mgr. Iva Baslarová, Ph.D.
Author: hidden - assigned by the advisor
Date of registration: 11.07.2013
Date of assignment: 11.07.2013
Date and time of defence: 25.06.2014 00:00
Venue of defence: FSV Praha 1.
Date of electronic submission:15.05.2014
Date of proceeded defence: 25.06.2014
Opponents: doc. PhDr. Irena Reifová, Ph.D.
 
 
 
URKUND check:
Preliminary scope of work
Cílem práce je dokázat rozdíly mezi pořady ve vybraných zemí, které jsou způsobeny kulturní příslušností a fungováním lokálních médií. Nákup licence v sobě nese určité prvky, které i přes místní vliv, pořad spojují – i tyto budou prvky předmětem zkoumání.
Analýza jednotlivých pořadů bude prováděna na základě porovnání vizuální, obsahové stránky, velikosti rozpočtu, nasazení v programu, jak jsou vybíráni účastníci, charakteritiky porotců a moderátorů, dynamika střihu apod. – tedy zjištění jak a v čem jsou pořady stejné a v čem jsou odlišné.
Další dílčí otázky: Jaká a čím je ovlivněna budoucnost tohoto formátu v jednotlivých zemích? Je licence vždy zárukou úspěchu tohoto formátu a na čem úspěch případně závisí?
Preliminary scope of work in English
The aim of this thesis is to prove distinctions between four versions of the show Got Talent. These differences are caused by local culture and system of national broadcasting. To buy a licence brings with itself specific elements but local habits influences the content and that will be also subject of interest.
Content analysis is based on comparison of specific components of this show: visual appearance, content, budget, strategy in programming, casting of contestants, characteristic of judges and hosts etc.
My questions are: How will look like this show in future in each country? Is the license low success and on what is the success based?
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html