Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 368)
Thesis details
   Login via CAS
Rizika odměn a trestů u dětí mladšího školního věku
Thesis title in Czech: Rizika odměn a trestů u dětí mladšího školního věku
Thesis title in English: The Risks of Rewards and Punishments in School Age Children
Key words: Odměny, tresty, rizika, hodnocení, výchova, vzdělávání, děti, motivace, mladší školní věk, pochvala, výchovné prostředky
English key words: Rewards, punishments, risks, evaluation, education, children, school age children, praise, means of education
Academic year of topic announcement: 2012/2013
Thesis type: Bachelor's thesis
Thesis language: čeština
Department: Department of Education (21-KPED)
Supervisor: PhDr. Hana Krykorková, CSc.
Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
Date of registration: 03.06.2013
Date of assignment: 03.06.2013
Administrator's approval: not processed yet
Confirmed by Study dept. on: 17.04.2014
Date and time of defence: 28.05.2014 09:00
Date of electronic submission:17.04.2014
Date of proceeded defence: 28.05.2014
Submitted/finalized: committed by student and finalized
Opponents: PhDr. Mgr. Ivana Tvrzová
 
 
 
Guidelines
Ve své práci se zabývám riziky, která mohou nastat při odměňování či trestání dětí mladšího školního věku. Inspirovala mne k ní kniha „Punished by Rewards” Alfieho Kohna a články Jany Nováčkové. Dalším důvodem k napsání této práce bylo relativně malé povědomí veřejnosti o možných negativních důsledcích těchto způsobů motivace. V teoretické části popisuji, jak se k motivaci dětí, odměňování a trestání staví některé z psychologických teorií. Dále informuji o hlavních rizicích používání odměn a trestů, také o výzkumech v této oblasti. Dále navrhuji několik možností, jak hodnotit děti s přihlédnutím na tato rizika. V závěru shrnuji nejdůležitější poznatky práce a doplňuji doporučení pro další práci s tímto rozsáhlým tématem.
References
ČÁP, J. (1997). Psychologie výchovy a vyučování. Praha: Univerzita Karlova.
ČÁP, J. Rozvíjení osobnosti a způsob výchovy. 1. vyd. Praha: ISV - nakladatelství, 1996. 302 s. ISBN 80-85866-15-3.
ČAPEK, R. Odměny a tresty ve školní praxi. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, a. s., 2008. 160 s. ISBN 978-80-247-1718-0.
DRAPELA, Victor J. Přehled teorií osobnosti. 5. vyd. Praha: Portál, 2008, 175 s. Pedagogika (Grada). ISBN 978-807-3675-059.
HELUS, Z., Hrabal, V. m., Kulič, V., & Mareš, J. (1979). Pychologie školní úspěšnosti žáka. Praha: Státní pedagogické nakladatelství.
HRABAL, V., & Pavelková, I. (2011). Školní výkonová motivace žáků. Praha: Národní ústav odborného vzdělávání.
KOHN, Alfie. Punished by rewards: the trouble with gold stars, incentive plans, A's, praise, and other bribes. Vyd. 2., rozš. a aktualiz. Praha: Houghton Mifflin Co., 1999, xiv, 431 p. ISBN 06-180-0181-6.
KOPŘIVA, P., & Kopřivová, T. (2008). Respektovat a být respektován. Kroměříž: Spirála. ISBN 978-809-0403-000.
LANGMEIER, J., & Krejčová, D. (2006). Vývojová psychologie. Havlíčkův Brod: Grada Publishing, a.s.
MERTIN, Václav. Výchova bez trestů. Vyd. 1. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2013, 123 s. ISBN 978-80-7478-028-8.
PINK, Daniel H. Pohon: překvapivá pravda o tom, co nás motivuje!. Olomouc: ANAG, 2011, 187 s. ISBN 978-80-7263-671-6.
WATSON, J. B. (1998). Behaviorism. New Jersey: Transaction Publishers.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html