Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 368)
Thesis details
   Login via CAS
Monistická organizační struktura české akciové společnosti po rekodifikaci soukromého práva
Thesis title in Czech: Monistická organizační struktura české akciové společnosti po rekodifikaci soukromého práva
Thesis title in English: The monistic structure of a Czech joint-stock company after recodification of private law
Key words: Akciová společnost, monistický systém, správní rada
English key words: Joint-stock company, monistic system, Board of Directors
Academic year of topic announcement: 2012/2013
Thesis type: diploma thesis
Thesis language: čeština
Department: Department of Business Law (22-KOBCHP)
Supervisor: prof. JUDr. Stanislava Černá, CSc.
Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
Date of registration: 30.05.2013
Date of assignment: 17.03.2015
Confirmed by Study dept. on: 19.05.2015
Date and time of defence: 18.05.2015 16:00
Venue of defence: místnost č. 210
Date of electronic submission:17.03.2015
Date of proceeded defence: 18.05.2015
Opponents: JUDr. Marie Zahradníčková, CSc.
 
 
 
Preliminary scope of work
MONISTICKÁ ORGANIZAČNÍ STRUKTURA ČESKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI PO REKODIFIKACI SOUKROMÉHO PRÁVA
Diplomová práce se zabývá úpravou monistické struktury české akciové společnosti, která byla zavedena zákonem o obchodních korporacích v rámci rekodifikace českého soukromého práva. Cílem práce je identifikace základních výkladových problémů úpravy, shrnutí možných variant jejich výkladu a předložení konkrétních řešení. Práce je rozdělena do čtyř částí. Na úvod první části jsou popsány základní východiska corporate governance, která vysvětlují vnitřní fungování obchodní korporace. Dále jsou v této části představeny a charakterizovány dva základní organizační modely akciové společnosti, monistický se správní radou a dualistický s představenstvem a dozorčí radou. Součástí tohoto výkladu je komparace vybraných zahraničních modelů. Druhá část práce se zaměřuje na základní otázky právní úpravy monistické struktury v zákoně o obchodních korporacích. Rozebírá se zde definice monistického systému, konstrukce právní úpravy a otázka kogentnosti ustanovení o organizaci společnosti. Jádrem práce je její třetí část, která se popisuje organizaci české monistické akciové společnosti. Na úvod této části jsou popsány možné varianty složení orgánů, poté se pozornost přesouvá na orgány samotné. Pojednává se konkrétně o jejich ustavování, působnosti a otázkách s tím souvisejících. Velká pozornost je věnována vymezení působnosti správní rady, neboť od toho odvisí vymezení působnosti statutárního ředitele. Podrobně se rozebírá obchodní vedení, jednání za společnost a kontrola. Konečně poslední část práce je analytická a popisuje vývoj uplatnění monistické struktury v korporátní praxi od jejího zavedení, včetně komparace s vývojem ve vybraných zahraničních úpravách, které zavedli opci vnitřní organizace dříve.
Preliminary scope of work in English
THE MONISTIC STRUCTURE OF A CZECH JOINT-STOCK COMPANY AFTER RECODIFICATION OF PRIVATE LAW
This thesis deals with a regulation of the monistic structure of a Czech joint-stock company, which has been introduced by the Business Corporations Act as a part of the recodification of private law. The aim of the thesis is to identify the basic problems of interpretation of the regulation, summarize possible variants of interpretation and present specific solutions. The thesis is divided into four parts. At the beginning of the first section the basic grounds of corporate governance explaining the internal operation of a business corporation are described. Further in this section the two basic organizational models of a joint-stock company are introduced and characterized, the monistic model with the Board of Directors and the dualistic model with the Executive Board and the Supervisory Board. This part also includes the comparison of selected foreign models. The second part focuses on the basic issues of regulation of the monistic structure in the Business Corporations Act. The definition of the monistic system, arrangement of the regulation and the issue of cogency of the provisions concerning the organization of a company are analysed here. The core of the thesis is the third part, which describes the organization of the Czech monistic joint-stock company. At the beginning of this section the possible variants of the composition of the bodies are described, and then the focus shifts to the bodies themselves. Specifically, their constitution, the scope and issues related to this matter are discussed. Close attention is paid to determination of the scope of the Board of Directors, as the scope of the Statutory Manager depends on it. The business management, acting on behalf of the company and the supervision are discussed in detail here. Finally, the last part of the thesis is analytic and describes the development of the monistic structure usage by the corporate practice since its introduction. The comparison with developments in selected foreign regulations, which have introduced the option of internal organization earlier, is included.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html