Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 368)
Thesis details
   Login via CAS
Učitel praktického vyučování
Thesis title in Czech: Učitel praktického vyučování
Thesis title in English: The Teacher of Practical Training
Key words: příprava a kvalifikace učitele, klíčové pedagogické dovednosti, motivace, kompetence učitele, pedagogické situace, osobnost učitele, řemeslná výroba, řemeslo
English key words: Training and qualification of teachers, Crucial pedagogical skills, Motivation, Competentions of teachers, Pedagogical situations, Personality of teacher, Handicraft, Craft
Academic year of topic announcement: 2012/2013
Thesis type: Bachelor's thesis
Thesis language: čeština
Department: Department of Education (21-KPED)
Supervisor: PhDr. Mgr. Ivana Tvrzová
Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
Date of registration: 14.05.2013
Date of assignment: 14.05.2013
Administrator's approval: not processed yet
Confirmed by Study dept. on: 12.06.2013
Date and time of defence: 17.06.2014 09:00
Date of electronic submission:12.05.2014
Date of proceeded defence: 17.06.2014
Submitted/finalized: committed by student and finalized
Opponents: doc. PhDr. Hana Kasíková, CSc.
 
 
 
Guidelines
1 Kvalifikace učitelů praktického vyučování: 1.1 Legislativní proměny kvalifikace pedagogických pracovníků; 1.2 Vzdělávání a celoživotní vzdělávání; 1.3 Problematika učňovského školství
2 Učitel praktického vyučování: 2.1 Klíčové kompetence učitele; 2.2 Osobnost učitele praktického vyučování 2.3 Pedagogické situace při praktické výuce
3 Absolvent VŠ v pozici učitele praktického vyučování: 3.1 Pedagogická a psychologická příprava/připravenost; 3.2 Odborná příprava/připravenost; 3.3 Pojetí výuky řemeslné výroby - poznatky o pracovních postupech a nástrojích potřebných pro kvalifikovaný výkon a o uplatnění na trhu
4 Odborník z praxe v pozici učitele praktického vyučování: 4.1 Pedagogická a psychologická příprava/připravenost; 4.2 Odborná příprava/připravenos; 4.3 Pojetí výuky řemeslné výroby - poznatky o pracovních postupech a nástrojích potřebných pro kvalifikovaný výkon a o uplatnění na trhu práce
5 Empirické šetření - příprava/připravenost a sebehodnocení učitelů praktického vyučování (dotazník a rozhovor)
6 Závěr: Vliv rozdílů v pojetí výuky řemeslné výroby na úroveň absolventů, jejich kvalifikovaný výkon a uplatnění na trhu práce.
References
BARTOŇOVÁ, M.; VÍTKOVÁ, M. Strategie ve vzdělávání dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Brno: Paido, 2007. 2.přeprac. a rozšíř. vyd. ISBN 978-80-7315-158-4
BELZ, H. Klíčové kompetence a jejich rozvíjení. Praha: Portál,2001. ISBN 80-7178-479-6
ČÁP, J.;MAREŠ, J. Psychologie pro učitele. Praha: Portál, 2007.2.vyd. ISBN 978-80-7367-273-7
HRABAL, V.; PAVELKOVÁ, I. Jaký jsem učitel. Praha: Portál, 2010. 1.vyd., 240 s. ISBN 978-80-7367-755-8
CHRÁSTKA, M. Metody pedagogického výzkumu. Základy kvantitativního výzkumu. Praha: Grada, 2007.ISBN 978-80-247-1369-4
KYRIACOU, Ch. Klíčové dovednosti učitele. Praha: Portál, 1996. ISBN 80-7178-965-8
LANGOVÁ, M. a kol. Učitel v pedagogických situacích: kapitoly ze sociální pedagogické psychologie. Praha: Karolinum, 1992. ISBN 80-7066-613-7
PELIKÁN, J. Základy empirického výzkumu pedagogických jevů. Praha: Karolinum, 2011. 2. nezměn.vyd. ISBN 978-80-246-1916-3
PRůCHA, J. Moderní pedagogika. Praha: Portál, 2009. 4. aktual. a dopl.vyd. ISBN 978-80-7367-503-5
PRůCHA, J. Učitel: současné poznatky o rpfesi. Praha: Portál, 2002. 1.vyd. ISBN 80-7178-621-7
PRůCHA, J.; WALTEROVÁ, E.; MAREŠ, J. Pedagogický slovník. Praha:Portál, 2003. ISBN 80-7178-772-8
TRUNDA, M. Zákon o pedagogických pracovnících s odborným výkladem. Třinec: RESK, 2012. 1.vyd. ISBN 978-80-87675-01-4
ŠIMONÍK, O. Začínající učitel. Brno: Masarykova Univerzita, 1994. 1.vyd. ISBN 80-210-0944-6
ŠVEC, V. Klíčové dovednosti ve výuce a výcviku. Brno: Masarykova Univerzita, 1998. 1.vyd. ISBN 80-210-1937-9
VALIŠOVÁ, A.; KASÍKOVÁ, H. eds. Pedagogika pro učitele. Praha: Grada Publishing, 2011. 2. rozšíř. a aktual. vyd. ISBN 978-80-247-3357-9
VAŠUTOVÁ, J. Být učitelem: co by měl učitel vědět o své profesi. Praha: Univerzita Karlova, 2007. 2. přeprac. vyd. ISBN 978-80-7290-325-2
http://www.msmt.cz
RVP podle kategorií oborů vzdělání. Dostupné z WWW:http://www.nuov.cz/ramcove-vzdelavaci-programy
Rozvojový program MŠMT: Podmínka odborné kvalifikace a vysokoškolského vzdělání. Dostupné z WWW:http://www.atre.cz/aktuality/stahni/id/133
Vyhláška č. 139/1997 Sb. MŠMT o podmínkách odborné a pedagogické způsobilosti pedagogických pracovníků a o předpokladech kvalifikace výchovných pracovníků. Dostupná z WWW:http://www.pravnipredpisy.cz-predpisc.139/1997Sb.
Zákon č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, konsolidované znění. Dostupné z WWW:http://www.zakonaprolidi.cz/cs/2004-563
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html