Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 348)
Assignment details
   Login via CAS
Forecasting Tobacco Consumption in the Czech Republic
Thesis title in Czech: Prognóza vývoje spotřeby tabáku v České republice
Thesis title in English: Forecasting Tobacco Consumption in the Czech Republic
Key words: kouření, tabák, cigarety, spotřeba, vývoj
English key words: smoking, tobacco, cigarettes, consumption, forecasting
Academic year of topic announcement: 2012/2013
Type of assignment: Bachelor's thesis
Thesis language: angličtina
Department: Institute of Economic Studies (23-IES)
Supervisor: prof. Ing. Karel Janda, Dr., Ph.D., M.A.
Author: hidden - assigned by the advisor
Date of registration: 13.05.2013
Date of assignment: 13.05.2013
Date and time of defence: 18.06.2015 08:00
Venue of defence: IES
Date of electronic submission:13.05.2015
Date of proceeded defence: 18.06.2015
Reviewers: PhDr. Jan Soudek
 
 
 
URKUND check:
Guidelines
Outline

1. Introduction
2. Literature
3. Theoretical Model
4. Data
5. Parameters Estimation
6. Empirical Model
7. Conclusion
References
[1] Coxe, S., West, S. G., and Aiken, L. S. (2009). The analysis of count data: A gentle
introduction to Poisson regression and its alternatives. Journal of personality assessment,
91(2), 121-136.
[2] Hiscock, R., Bauld, L., Amos, A., Fidler, J. A., and Munafo, M. (2012). Socioeconomic
status and smoking: a review. Annals of the New York Academy of Sciences, 1248(1),
107-123.
[3] KVAČEK, J. (2011) Poptávka po cigaretách v České republice a výnos spotřební daně
z cigaret. Diplomová práce (Mgr.) Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, Institut
ekonomických studií. Vedoucí diplomové práce PhDr. Martin Gregor, PhD.
[4] Reed, M. B., R. Wang, A. M. Shillington, J. D. Clapp, and J. E. Lange (2007). The
relationship between alcohol use and cigarette smoking in a sample of undergraduate college
students. Addictive Behaviors 32 (3), 449-464.
[5] Panday, S., Reddy, S. P., Ruiter, R. A., Bergström, E., and De Vries, H. (2007). Determinants
of smoking among adolescents in the Southern Cape-Karoo region, South Africa.
Health Promotion International, 22(3), 207-217.
Preliminary scope of work
Cílem této práce je vytvořit jednoduchý model, který bude simulovat vývoj populace kuřáků v ČR a jejich spotřebu v nadcházejících letech. Model bude využívat demografickou projekci vývoje obyvatelstva EUROPOP2013 a bude založen na předpokladu, že kuřáci formují své chování během dospívání. Předpovědi modelu tedy budou závislé na budocím vývoji počtu kuřáků mezi náctiletými a průměrné spotřebě cigaret této věkové kategorie. Ke konkrétním předpovědím pro Českou republiku budou využity data z Národního monitorovacího střediska pro drogy a drogové závislosti spolu s negativní binomickou regresí (zero-inflated varianta). Výstupy modelu, včetně simulace příjmů státu ze spotřební daně z cigaret, budou zachycovat nejrůznější scénáře a mohou tak být užiteční pro simulaci reakce na změnu zdanění, omezení kouření, či jiné změny a šoky.

Preliminary scope of work in English
This thesis aims to introduce a simple model which would simulate the changes in the population size of smokers in the Czech republic as well as the tobacco consumption in the forthcoming years. The model will make use of the demographic projection EUROPOP2013 and will be based on the assumption that smokers form their behavior during their teenage years. The model forecasts will depend on future smoking prevalence and average consumption among adolescents. The data by the Czech National Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction and a zero-inflated negative binomial regression will be used to form forecasts for the Czech republic. Model outcomes including simulations of tax revenue changes will be scenario-based and can be useful for simulations of responses to policy changes, taxation changes, tobacco bans or other shocks and changes.


Outline

1. Introduction
2. Literature
3. Theoretical Model
4. Data
5. Coefficients Estimation
6. Empirical Model
7. Discussion and Conclusion
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html