Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 368)
Thesis details
   Login via CAS
Astropolitika mimozemských těles vnitřní sluneční soustavy
Thesis title in Czech: Astropolitika mimozemských těles vnitřní sluneční soustavy
Thesis title in English: Astropolitics of extraterrestrial bodies within Solar system
Key words: Astropolitika, Země, Mars, geopolitika, Měsíc
English key words: Astropolitcs, geopolitics, Earth, Mars, Moon
Academic year of topic announcement: 2012/2013
Thesis type: diploma thesis
Thesis language: čeština
Department: Department of Political Science (23-KP)
Supervisor: PhDr. Michael Romancov, Ph.D.
Author: hidden - assigned by the advisor
Date of registration: 09.05.2013
Date of assignment: 09.05.2013
Date and time of defence: 24.06.2014 00:00
Venue of defence: IPS FSV UK, U kříže 8/661 158 00 Praha 5 – Jinonice
Date of electronic submission:05.05.2014
Date of proceeded defence: 24.06.2014
Opponents: RNDr. Jan Kofroň, Ph.D.
 
 
 
URKUND check:
Guidelines
Cílem práce je identifikace aktérů a predikce možných sporů, které může vyvolávat vesmírná aktivita mimo bezprostřední zemskou orbitu. Použitím geopolitických konceptů týkajících se souboje o nerostné suroviny a problematiky pokusu o izolaci ze strany nejbohatší části obyvatel Země v kombinaci se základními koncepty astropolitiky získáme teoretický půdorys, na kterém se pokusíme naší otázku zodpovědět. Jako empirický materiál nám poslouží publikace, které vznikají především v oblasti astronomie a zabývají se jak možností dosažení jednotlivých mimozemských těles, tak i ziskem nerostných surovin na těchto objektech a jejich případným možným osídlením. Jako hlavní zkoumaná tělesa bude vybrán zemský Měsíc a planeta Mars. Pozornost bude věnována i dalším tělesům – hlavně nejbližším asteroidům.
Souboj o nerostné suroviny je jedním z ústředních témat zkoumání mezinárodní politiky posledních let. Obzvlášť významným je souboj o energetické suroviny, ale také jiné druhy materiálů. Vnitřní sluneční soustava nabízí jedno z možných řešení pro aktéry na dostatečné technologické úrovni, aby byli schopni tyto suroviny využít. Pokud vynecháme největší energetický zdroj v podobě Slunce, můžeme jako hlavní popud vzhledem k energetické politice identifikovat možnost získání Helia-3 z povrchu Měsíce. Tento jinak na Zemi vzácný izotop hélia je vhodným palivem pro potenciální elektrárny využívající jadernou fúzi. Okolní tělesa – Měsíc, či asteroidy – jsou také místem, kde se dají nalézt další na Zemi vzácné sloučeniny a nerosty, které mohou být využity jak pro další vesmírný průzkum, tak i pro pokračující technologický pokrok.
Co se týče budování safe-havens, teorie nám říká, že existuje možnost pokračování značně nerovného rozvoje lidstva, což povede ke stále silnějším pokusům chudších obyvatel dostat se do oblastí s vyšší mírou bohatství. Tyto oblasti se budou snažit tomuto přílivu čelit uzavřením všech přístupových cest, které nejsou potřebné pro přežití těchto komunit. Do budoucna to může vézt i k přesunu nejbohatší vrstvy právě mimo planetu Zemi, kde by byli fyzicky v podstatě nedosažitelní.
Co se týče astro-strategického úhlu pohledu, cesta do vesmírného prostoru má spoustu úskalí, které jsou zneužitelné v případné konfrontaci. Ať jde o existenci odpalovacích zařízení na Zemi. Nutnost využít oběžnou dráhu, kde je nepředvídatelný pohyb značně omezený, či existenci jiných fyzikálních determinantů (Van Allenovy radiační pásy, Langrangovy body). Tyto a další strategická kritéria budou hrát roli v posuzování možnosti jednotlivých aktérů dosáhnout na zisky ve vesmírném prostoru, v identifikaci hlavních sporných bodů a v předpovědi konfliktního potenciálu.

References
Cohen, M. M., 2009. Proposal to the International Space University 2010 Space Studies for a Technical Project on an Asteroid Mining Mission. [Online]
Available at: http://www.astrotecture.com/NEOs_&_Asteroids_files/20090923.REV.Asteroid_Mining_Syllabus_Proposal.pdf
[Přístup získán 4 Březen 2013].
D´Souza, M. R., Otalvaro, D. M. & Singh, D. A., 2006. Harvesting Helium-3 from the Mon. Worcester: Bakalářská práce, Worcester Polytechnic Institute.
Dolman, E. C., 2005. Astropolitik: classical geopolitics in the space age. London: Frank Cass Publishers.
EnerGeopolitics, 2010. The Competing Geopolitics of Energy in the Early 21st Century. [Online]
Available at: http://energeopolitics.com/about/the-competing-geopolitics-of-energy-in-the-early-21st-century/
[Přístup získán 8 Březen 2013].
Gaudet, G. & Lasserre, P., 2011. THE EFFICIENT USE OF MULTIPLE SOURCES OF A NONRENEWABLE RESOURCE UNDER SUPPLY COST UNCERTAINTY. International Economic Review, February, pp. 245-258.
Glassner, M. I., 1996. Political Geography. New York: John Wiley & Sons, Inc..
Hickman, J., 2012. How Plausible is Chinese Annexation of the Moon?. Astropolitics: The International Journal of Space Politics & Policy, 8 Březen, pp. 84-92.
Chapman, M., 2007. The Geology of Mars: Evidence from Earth-Based Analogs. Cambridge: Cambridge University Press.
Kaplan, R. D., 1994. The Coming Anarchy. The Atlantic Monthly, February, pp. 44-76.
Klein, J. J., 2012. The Influence of Technology on Space Strategy,. Astropolitics: The International Journal of Space Politics & Policy, 8 Březen, pp. 8-26.
Larson, A., 2007. The Geopolitics of Oil and Natural Gas. New England Journal of Public Policy, Léto, pp. 215-219.
Lutes, C. D. & Hays, P. L., 2011. Towards a Theory of Spacepower: Selected Essays. Washington DC: National Defense University Press.
NASA, 1997. Exploring the Moon. místo neznámé:National Aeronautics and Space Administration.
Romancov, M., 2003. From Geopolitics to Astropolitics. New Presence: The Prague Journal of Central European Affairs, Jaro, pp. 19-21.
Smith, G. P. & Thompson, A. D., 2012. Creating a Sustainable Manned Orbital Spaceflight Industry. Astropolitics: The International Journal of Space Politics & Policy, 8 Březen, pp. 68-83.
Spohn, T. & Schubert, G., 2009. Planets and Moons. Amsterdam: Elsevier Science Ltd.
Spudis, P. D., 2005. Solar System Science and Exploration. Johns Hopkins APL Technical Digest, pp. 315-320.
Williams, P., 2008. From the New Middle Ages to a New Dark Age: The Decline of the State and U.S. Strategy. Carlisle: Strategic Studies Institute.
Zubrin, R., 1996. The Case for Mars: The Plan to Settle the Red Planet and Why We Must. New York: Touchstone.

Preliminary scope of work
Úvod
Teoretické koncepty – v této části se budeme věnovat geopolitickým teoriím, ze kterých budeme v celé práci vycházet a vytvoříme základ pro empirické pozorování
Vymezení zkoumaného prostoru – v další kapitole vymezíme prostor vnitřní sluneční soustavy a definujeme tělesa, kterým se budeme věnovat
Aktéři a přístup do vesmíru – před samotným zkoumáním využitelnosti vesmírného prostoru definujeme aktéry (státní i nestátní), kteří se pravděpodobně zapojí, či mají šanci se zapojit, do zkoumaných procesů. Navíc je potřeba také poznat cesty, jakými se dá vesmírného prostoru dosáhnout, jejich průchodnost a technologie potřebné k využití mimozemských těles.
Měsíc – v kapitole věnované zkoumání využitelnosti zemského Měsíce nejdříve přiblížíme fyzickou geografii Měsíce a dále se budeme věnovat možnostem těžby a výstavby trvalých osídlení na povrchu, či orbitě, Měsíce. Následně se také pokusíme určit důležité strategické body na, nebo v okolí, našeho satelitu a nejvhodnější formy případného využití, nebo dokonce kolonizace tohoto tělesa.
Mars – v kapitole věnované Marsu budeme postupovat analogicky k minulé kapitole
Další tělesa – v následující části se podíváme na další významná tělesa vnitřní sluneční soustavy (asteroidy, planetka Ceres, atd.), které mohou také sloužit jako cíl výprav do vesmírného prostoru.
Kooperace vs. konflikt, konfliktní body – v poslední kapitole zhodnotíme konfliktní potenciál případných vesmírných výprav a pokusíme se pomocí námi zvolených teorií zhodnotit možný charakter výprav do hlubšího vesmíru. Také zde definujeme nejpravděpodobnější konfliktní body, o které se dá očekávat mezi jednotlivými aktéry spor.
Závěr

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html